simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memProphElij ܡܪܝܐ ܐܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܐܘ̇ ܙܠܘ ܟܠܟܘܢ ܒܬܪ ܒܥܠܐ ܐܢ ܡܬܢܨܚ 335 ܒܬܪ ܒܗ ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܕܝܠܗ ܢܗܘܐ ܘܠܐ ܢܬܦܠܓ ܐܘ̇ ܬܘ̇ ܟܠܟܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܝܢ ܕܐܬܦܪܩܢ ܘܐܫܬܘܙܒܢ ܡܢ ܕܚܠܬ ܦܬܟܪܐ̈ . ܘܐܬܩܪܒܢܢ ܒܬܪ ܕܠܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ . ܒܛܠܘܡܝܐ ܕܡܢ ܡܗܡܝܢܘܬܗ ܀ ܀ ܀ ⁴⁰² 55ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܥܣܪܝܢ̈ ܫܢ̇ܝܝܢ ܥܒܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ . ܒܬܪ . ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܘܗܕܐ ܢܒܝܘܬܐ ܫܡܥܬ ܡܢܗ . ¹ܕܡܢ
SynOr ܕܐܫܬܡܕܘ ܘܐܬܒܛܠܘ ܆ ܘܡܢ ܟܠܗ ܫܘܡܗܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܐܫܬܠܚܘ : ܒܬܪ ܫܪܟܐ ܕܚܒܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܕܐܢܬܘܢ ܝܕܥ̇ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ . ܕܡܢ
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܐܝܡܡܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܥܐ ܒܐܬܘܪ ܘܥܣܪ ܢ ܘܚܡܫܐ ܒܬܪ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܃ ܕܒܗ̇ ܐܬܟܝܢܬ̣ ܝ-· ܫܘܝܘܬܐ ܣܬܘܝܬܐ ܆
BarBahl:SyrLex ܕܢ̇ܬܪܝܢ ܬܡܪܐ̈ ܐܝܟ ܡܡܠܠܐ ܕܝܠܢ كباسة ܀ ܣܝܣܘܡܒܪܝܘܢ ܒܬܪ ܀ ܣܝܣ̈ܢܐ̈ ܕܕܩܠܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗ̇ܘܝܢ ܒܗܝܢ ܚܝܐ̈ ܘܬܡܪܐ̈
BarKoni:Schol ܕܢܘXܝXܘ̣X ܠX ܢܝܝXܪܝ ܃ ܝXܩܪܒ ܝܘ̣X ܠܘXܝܝܢ ܂ ܂ ܪܫܐ ܂ - ܒܬܪ X - ܂ ܘXܟܝXܐ X - ܂ ܒܝܦܘܟܐ X - ܂ ܘXܚܐ Xܝܛܥ ܂ Xܠܐ ܕܝXܢ
JulRom ܕܦܩܪ ܘܐܫܬܢܝ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܟܬܝܫܐ̈ . ܒܬܪ ܒܙܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܘܠܝܢܘܣ ܥܘܿܠܐ . . . ܗܿܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܪܫܝܥܐ ܡܢ
ActsSlaveChrist ܚܓܐ ܗܘ ܘܐܫܬܒܝ ܠܗ ܠܒܝ ܒܪܚܡܬܗ ܕܓܠܝܢܐ ܗܘ ܘܛܒ ܡܘܬܐ ܕܥܡ ܒܬܪ ܕܗܘ ܥܕܢܐ ܚܕ ܟܡܐ ܒܫܪܪܐ ܡܬܚܐ ܠܐ ܡܬܦܣܩܢܐ ܢܦܩܬ ܠܗ ܢܦܫܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐ̣ܡܪ ܕܠܐ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ ܡܨܐ ܐܢܫ ܕܢܚܛܘܦ ܘܠܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܝܠܗ ܡܨܐ ܐܢܫ ܕܢܚܛܘܦ ܐܡ̇ܪ ܃ ܐܢܐ ܘܐܒܝ ܚܕ ܚܢܢ ܂ X ܡ̣ܢ
MartMarPinḥ ܕܝܢ ܬܡܢܐܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܒܚܦܝܝܘܬܐ ܘܒܥܪܛܠܝܘܬܐ ܒܟܦܢܐ ܒܬܪ ܚܘܪܐ . ܘܫܥܒܕ ܠܢܦܫܗ ܥܡ ܦܓܪܗ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ
P:Heb&CathEpist [AB] ܡܘܬܗܘܢ ܕܝܢܐ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܫܝܚܐ ܚܕܐ ܙܒܢ ܐܬܩܪܒ ܇ ܒܬܪ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܣܝܡ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܢܡܘܬܘܢ ܇ ܘܡܢ
Babai:BookUnion ܕܚܘܝ ܐܢܘܢ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܘܐܫܬܪܪܘ ܒܡܢ ܕܚ̣ܙܘ ܂ ܘܗܝܡܢܘ ܝ ܒܬܪ ܘܡܢ ܟܘܬܡܬܐ̈ ܃ ܐܠܐ ܒܫܪܪܐ ܗܕܡܐ̈ ܒܫܪܪܐ ܟܘܬܡܬܐ̈ ܂ ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܬܬܪܝܡܢܘܬܗ ܥܠܝܢܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܇ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܒܬܪ ܀ ܥܘܗܕܢܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܝܘܡܢܐ ܆ ܕܨܘܡܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ
SermHolyWeek ܗܠܝܢ ܥܢܐ ܒܩܠܐ ܘܠܗܘܢ ܐܡܪ ܕܒ̣ܪܘܙܘܩܦܘܗܝܐܢܬܘܢ ܒܬܪ ܐܪܝܒܘ ܘܩܥܘ ܡܪܚܐ̈ ܒܪܝܟ ܕܣܝܒܪ ܡܛܠܬܢ X X ܦܝܠܐܛܘܣ
JnEph:ActsEastSaints ܘܕܬ . ܗܘܢ ܆ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܬܓܘܙܠ ܥܠܝܗܘܢ ܐܬܘܢܐ ܒܬܪ ܬܘܒ ܕܟܕ ܢܡ̇ܠܘܢ ܒܗܘܢ ܒܥܘܡܪܐ̈ ܫܢܝܐ̈ ܫܒܥ ܘܦܠܓܗ̇ ܡܢ
Chron1234 ܥܠܝܡܐ̈ ܕܥܬܝܪܝܢ̈ ܐܘ ܕܡܣܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܘܗܫܐ ܒܪܬܝ ܠܐ ܒܬܪ ܂ ܝX ܝ ܕ ܐܛܐܒܬܝ ܚܣܕܟܝ ܐܚܪܝܐ ܛܒ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܂ ܕܠܐ ܐ̣ܙܠܬܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܢܝܫX ܢܩܝܦܘܬܐ ܕܠܘܬ ܐܒܐ ܂ ܐܡ̣ܪܢܢ ܓܝܪ ܐܦ ܡ̣ܢ X ܠܥܠ ܒܬܪ ܕܢܫXܒ̇̇ܢܝ ܐܒܐ ܒܒܪܗ ܂ ܕܓܡܝܪܐܝܬ ܠܡ ܡܩܒܠ ܗܢܐ ܒܐܝܕܝ̈
PhiloxMab:TenMem ܢܣܝܢܐ ܕܪܗܛܐ ܣܓܝܐܐ ܐܫܟܚܘܗ̇ ܚܟܝܡܐ̈ ܡܗܝ̇ܡܢܐ ܀ 2ܡܛܠ ܒܬܪ ܗ̣ܝ ܕܟܠ ܡܕܡ ܠܨܒܝܢܗ ܕܥܒܘܕܐ ܢܬܠ ܒܗܝܡܢܘܬܐ . ܐܠܐ
SynWestSyr ܫܠܡܐ ܘܒܬܪ ܩܕܝܫܘܬܐ . ܒܠܥܕܝܗ̇ ܓܝܪ ܕܢܚܙܐ ܐܢܫ ܠܐܠܗܐ ܒܬܪ ܠܦܘܩܕܢܐ̈ X0 ܕܫܠܝܚܐ ܐܠܗܝܐ ܡܡܠܝܢ . ܗ̇ܘ ܕܦܩܕ ܕܗܪܛܘ