simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsGregPirang ܬܠܬܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܆ ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܬܩܪܒܬ ܠܗ . ܘܐܘܕܝܘ Xܟܠܗܘܢ ܒܬܪ ܬܡܢ ܚ . Xܐ ܡܢ ܣܓܝ̇Xܬܐ . ܐܚܐ ܚܕ ܐܝܬ ܗܘܐ . XX X ⁸
ActsGregPirang ܛܘܒܢܐ ܘܒܥܐܘܗܝ ܠܟܢܫܗܘܢ . ܘܡܢ ܕܐܙܠ ܆ ܟܠܗܘܢ ܒܟܠܗܘܢ ܒܬܪ : ¹X² ܕܢܥܒܕ ܩܪܒܐ ܥܡ ܟܢܓܪܝܐ̈ ܆ ܫܕܪܘ ܡܓܘܫܐ̈
ActsGregPirang ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈ XܒܡܫXܡ ܒܪܫܐX ¹⁴⁵ܐܠܗܝܐ . ܘܗܝܕܝܢ XX1 . ܒܬܪ : X³ X XX1 . 113 ܕܟܙܣܛܝܢܐ X X ܐܬܢܦܚܬ ܟܪܣܗ
ActsGregPirang ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈ . ܚܙܝܗܝ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܒܐܘܪܚܐ ܒܬܪ ܡܢ ܕܠܒܢܝ̈ ܐܢܫ̇ܐ . ܘܬܘܒ ܠܐ ܦܢܝܘ ܠܗ . ܠܓܗܘܢܐ X X 19ܘܡܢ
ActsGregPirang ܪܒܢܝܗܘܢ̈ ܆ ܘܠܙܝܙܝܢ ܟܕ ܟܬܝܫܝܢ ܒܒܕܝܐ ܕܛܥܝܘܬܗܘܢ ܆ ܒܬܪ ܟܕ ܡܬܟܪܟܝܢ ܓܝܪ ܓܘܕܝܢ̈ ܓܘܕܝܢ̈ ܘܣܝܥܢ̈ ¹⁸⁶ܘXܗܠܟܝܢ
ActsGregPirang ܕܫܠܡܘ ܫܒܥܝܢ ¹⁹⁵ܝܘܡܬܐ̈ ܕܬܟܬܘܫܗ . ܘܠܐ ܐܙܕܟܝ ܡܢܗܘܢ ܒܬܪ ܡܢ ܒܝܬ ܕܪܐ ܐ ܓܘܢܣܛܐ ܗܢܐ ܙܪܝܙܐ ܒܚܝܠܗ ܚܣܝܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܆
ActsGregPirang ܕܐܫܠXܗ ܪܕ ܠܐܝܢܒܕ ܘܠܓܙܝܪܝܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܢܘܒܠܘܢܝܗܝ ܒܬܪ ܆ ܐܝܟ ܕܢܐܙܠ ܘܢܐܚܘܕ ܕܪܐ ܐܦ ܥܡ ܓܪܝܗ̈ ܕܐܪܝܘܬܐ . ܘܡܢ
ActsGregPirang ܕܐܫܬܪܝ ܘܗܝܕܝܢ ܢܐܙܠ ܠܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܟܘܪܣܝܗ : ܐܥܝܪ ܣܛܢܐ ܒܬܪ ܗܘܘ . 35ܘܟܕ ܣܝܡܐ ܗܘܬ ܠܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܕܢܗܘܐ ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈
ActsGregPirang ܬܫܥ ܫܢܝܢ̈ ܕܗܘܐ ܒܬܟܬܘܫܐ ܥܡ ܐܪܝܘܬܐ̈ ܘܢXܐ̈ ܚܠܦ ܥܢܗ̈ ܒܬܪ ܠܗܝ ܚܕܘܬܐ : ܒܦܘܢܝܗ ܪܪܥܝܐ ܢܨ ܝܚܐ ܠ̇Xܥܝܬܗ ܒܪܝܟܬܐ :
ActsGregPirang ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܡܠܟ ܡܠܟܐ³³¹̈ ܘܡܘܒܕܢ ܡܘܒܕ ܠܡܘܗܦܛܐ ܒܬܪ ܠܒܬܝܗܘܢ̈ ܒܐܘܪܪܐ̈ ܘܢܚܬܐ̈ ܕܪܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܓܘܫXܗ . ܘܡܢ
ActsGregPirang ܡܘܬܝܗܘܢ̈ ܆ ܡܫܟܚX ²ܠܗܘܢ ܠܥܝܢ ܡܠܐܟ̇ܐ ܘܒܢܝܢܫܐ̈ . ܒܬܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕXܗܝܡܢܝܢ ܒܗ . ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܒܚܝܝܗܘܢ̈ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ
ActsGregPirang ܗܠܝܢ ܆ ܩܡ ܘܐܬܐ ܠܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܝܡ . ܘܡܛܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܩܕܝܫܐ . ܘܪܘܙ ܗܘܐ ܗܘ̈ ܘܗܢܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ . 6ܘܡܢ
ActsGregPirang ܗܠܝܢ ܆ ܐܘܕܥܘܗܝ ܠܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܘ ܠܗ . ܕܦܝܪ ܓܘܫܢܣܦ ܫܒܩ ܒܬܪ ܘܠܡܠܐܟܘܗܝ̈ ܆ ܒܝܕ ܓܐܪܐ̈ ܫܢܝܢܐ̈ ܕܡܠܘܗܝ̈ . 7ܘܡܢ
ActsGregPirang ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ : ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܪ ܝ ܓܪܝܓܘܪ ܒܐܝܩܪܗ ܒܬܪ ܡܢ ܓܘܒܐ ܆ ܘܢܦܢܘܢ ܠܗ ܟܠܗ ܐܝܩܪܗ ܗܘ̇ ܩܕܡܝܐ . ܘܡܢ
ActsGregPirang ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܗܘܐ ܩܪܒܐ ܠܦܪܣܝܐ̈ ܥܡ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܆ ܘܐܬܬܙܝܥ ܒܬܪ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܆ ܟܠܗ ܩܪܝܬܐ ܕܟܬܒ̇ܐ ܩܕܝܫܐ̈ . ܡܢ
ActsGregPirang ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܆ ܥܒܕ ܐܠܗܐ ܫܝܢܐ ܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܗܝܠܝܢ . ܒܬܪ ܠܗ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܘܫܘܠܛܢܐ ܕܪܒ ܡܢ ܗܘ̇ ܩܕܡܝܐ . 9ܡܢ
ActsGregPirang ܕܥܛܦ ܐܝܙ ܓܕܐ ܘܐܬܐ ܘܡܛܐ ܠܢܨ ܝܒܝܢ ܡܫ . ܝܢܬܐ ܪܦܪܣܝܐ̈ : ܒܬܪ ܒܝܢܬܗܘܢ : |ܘܐܩܝܡܘ ܡܨ ܥܝܐ ܠܐܠܗܐXX ܒܝܬ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܡܢ
ActsGregPirang ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ : ܟܕ ܚܙܐ ܣܛܢܐ ܕܒܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܐ ܓܘܢ̇ܐ ܒܬܪ ܗܘ̇ ܆ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܝܡ . X ܓ̇ܪܝܓܘܪ X X² 10ܡܢ
ActsGregPirang ܕܝܢ ܕܐܫܬܩܠ ܥܘܬܪܗ ܘܫܘܠܛܢܗ ܗܘ̇ ܥܠܡܢܝܐ ܆ ܐܪܡܝܘܗܝ ܒܬܪ . ⁹³ܘܩܪܒ ܒܘܝܐܐ ܠܢܦܫܗ ܆ ܡܠܐ̈ ܕܟܬ̇ܒܐ ܩ . Xܝ̇ܫܐ . ܡܢ
ActsGregPirang ܕܝܢ ܕܢܓܪ ܠܗ ܙܒܢܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ : ܘܚܙܘ ܕܠܐ ܡܐܬ ܆ ܟܠܘ ܡܢܗ ܒܬܪ ܒܐܣܘܪܐ̈ ܩܫܝܐ̈ ܆ ܘܒܥܡܘܕܐ̈ ܕܦܪܙܠܐ ܪܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ .