simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memHomCreat ܙܒܢܐ ܀ ܫܢܢܐ ܕܚܪܒܐ ܡܬܗ̣̇ܦܟܐ ܗ̣ܘܬ̇ ܨܝܕ ܐܝ̣ܠܢܐ : ܒܬܪ ܚܝܐ̈ ܒܙܗܝ̣ܪܘܬܐ : 1050ܕܠܗܘܢ ܕܝ̣ܠܗܘܢ ܢܗ̣ܘܐ ܦܐܪܗ
CaveTreas ܡܘܬܗX ܕܝܫܘܥܒܪܢܘܢ XX ܩܡ X ܥܠ Xܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠX ܟܘܫܢ ܒܬܪ ܠܒܢܝ̈ ⁴ܝܣܪܝܠ ܥܣܪܝܢ ⁵ܘܫܒܥ ⁶ ܫܢܝܢ̈ . ( X2 ) ܘܡ̣ܢ X
JnMaron:Expos X ܩ̣̇ܠܣܛܝܢܘܣ : ⁴ XX 37ܝܕܥܐܢ̣ܐ ܕܝܢ ܘܠܟܝ̇ܢܗ ܕܡܠ̣ܬܐ ܒܬܪ ܩܕܝܫܐ ² X X9ܩܣܘܣܛܘܣ ܐܦܝܣ ) ܩܘܦܐ ( ܕܪܘܡܝ ³ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘܐ
SilwQard:ScholUrmApp ܫܦܝܪܬܐ̈ ܘܗܘ̇ܐ ܬܝܒܐ ܘܪܚ̇ܡ ܠܐܠܗܐ . ܘܗܠܝܢ ܗܫܐ ܕܗܟܢܐ ܒܬܪ ܘܡܬܪܣܐ ܠܣܢܝܩܐ̈ : ܘܗ̇ܘܐ ܢܝܚܐ ܘܒܣܝܡܐ ܒܟܠ ܥܕܢ ܘ̇ܚܒܨ
Eph:ComGen&Exd ܬܠܬ ܫܢܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ̈ ܐܒܪܗܡ ܠܥܒܕܗ ܣܒܐ . ܣܝܡ ܐܝܕܟ ܬܚܝܬ ܒܬܪ ܗܘܬ ܠܗ ܐܝܟ ܕܠܠܐ ܡܕܡ ܒܠܐ ܡܕܡ ܙܒܢܗ̇ ܗܘܐ ܀ X2]ܘܡ̣ܢ
BarEbr:CandSanc ܪܝܫܗ ܢܙܕܩ̣ܦ . ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܗܕܡ ܗܕܡ ܢܬܦܣܩ . ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܒܬܪ . ܐܝܟܢܐ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܟܢܦܐ ܕܗܝܟܠܐ ܢܫܬܕܐ . ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ
BarKoni:ScholUrm ܩܝܡܬܐ ܘܡܚܘܐ ܫܪܝܪܘܬܗ̇ ܘܡܩܘܝܢܘܬܗ̇ ܕܨܝܕ X ܒܬܪ ܣ̇ܐܡ ܢܝܚܬܐ ܥܘܡܪܐ ܕܒܫܡܝܐ ܆ ܕܒܗ̇ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܗܘܐ ܡ̣ܢ
JulRom ܕܫܒܩܬ ܣܘܪܚܢܝܟܘܢ̈ ܘܐܥܒܪܬ ܣܟܠܘܬܟܘܢ̈ . ܘܠܐ ܢܣܒܬ ܒܬܪ ܡܢܐ ܕܣܢܐ ܣܥܪܬ ܠܟܘܢ ܡܠܟܘܬܢܿ ܕܐܫܬܐܠܬܘܢ ܡܢ ܫܘܠܛܢܢ .
Ath:ExposPs ܕܐܬܡܨܝ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ . ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܡܚܦܛܢܐ ܕܓܢܒܪܘܬܐ ܒܬܪ . : XXXXXX]ܡܚܦܛܢܐ ܕܓܢܒܪܘܬܐ[ ܡܫܒܚ ܠܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܩܝܡܬܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܗܟܝܠ ܕܠܟܠܢܫ ܢܓ̇ܕ ܠܘܬܗ ܆ ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ ܃ ܒܬܪ ܟܠ̣ܐ ܐܢܘܢ ܃ ܟܠܗ̇ ܕܝܢ ܠܟܠ ܥܬܝܕ ܠܡܬܠ ܓܡܝܪܐܝܬ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ : ܘܠܐ ܦܠܚܐ ܗܘܬ ܘܠܐ ܩܢܝܐ ܗܘܬ : ܙܐܢ ܒܬܪ ܡܢ ܫܡܝܐ ܣܝܒܪܬܐ ܘܠܒܘܫܐ . ܘܐܠܘ ܐܬܝܐ ܗܘܬ ܟܠܗ ܐܪܥܐ
P:Gen [AB] ܐܡܗ . ܨܚ ܠܓ ܘܐܘܣܦ ܐܒܪܗܡ ܘܢܣܒ ܐܢܬܬܐ : ܘܫܡܗ̇ ܩܢܛܘܪܐ . ܒܬܪ ܠܪܦܩܐ : ܘܗܘܬ ܠܗ ܐܢܬܬܐ . ܘܪܚܡܗ̇ : ܘܐܬܒܝܐ ܐܝܣܚܩ
BarAphton:ActsSev ܦܠܘܝܢܐ . ܘܟܕ ܣܠܩ ܠܫܠܡܗ ܗܢܐ ܦܘܠܐ ܝܗܒܗ ܠܗ : ܘܫܒܩ ܠܗ ܒܬܪ ܗܘܐ . ܘܗܢܐ ܟܬܒܐ ܠܐܝܕܝ̈ ܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܐ ܐܬܐ ܆ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܝ ܕܟܐܢܐ ܬܪܕXܦ . ܗܢܘ ܕܝܢ̇ Xܘ ܟܕ ܡܨܕܝܢܐܝܬ ܡܚ̇ܘܐ ܒܬܪ ܕܠܗ̇ܘ ܕܕܐ̇ܢ̇ ܣܡ ܢܡܘܣܐ ܐܠܗܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ : ܕܟܐܢܐܝܬ
SergStyl:epLuqJew ܬܪܥܝܬܗܘܢ̈ ܒܐܘܪܚܐ ܕܠܐ ܫܦܝܪܐ . ܥܡܐ ܕܡܪܓܙܝܢ ܠܝ ܒܬܪ ܦܫܛܬ ܐܝܕܝ̈ ܝܘܡܐ ܟܠܗ ܥܠ ܥܡܐ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܕܡܗܠܟܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܙܦ̣ܠܢ ܕܗܘ̣ܐ ܒܐܓܘܢܐ̈ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܬܡܢ ܇ ܒܬܪ ܥܠܘܗܝ . ܘܗܟܢܐ ܐܣܗ̣ܕ ܘܡ̣ܝܬ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܬܡܢ ܆ ܡܢ
Chron1234 ܕܥܒ̣ܕܘ ܩܐܬܪܣܝܣ ܕܒܪ ܡܐܣܚ ܂ ܘܫܡܥܘ ܒܢܝ̈ ܐܬܪܐ ܕܡܪܕܝܢ ܒܬܪ ܘܒܪ ܘܗܒܘܢ ܡܢ ܡܪܕܝܢ ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܬܪܝܬ̇ ܣܘܢܕܘܣ ܕܐܦܝܣ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܡܐܬܝܬܗ ܕܪܘܚܐ ܂ ܘܬܘܒ ܟܕ ܡܫܪܪ ܠܗ ܂ ܘ ܕܡܫܟܚ ܗܘ̣ ܕܠܘܬ ܒܬܪ ܡܫܡܠܝܬܐ ܩܒܠ ܇ ܘܗܘܬ̣ ܠܗ ܒܕܘܟܬ ܡܫܝܚܘܬܐ ܃ X0 ܡ̣ܢ
PhiloxMab:TenMem ܩܠܝܠ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܐܒܪܗܡ ܐܒܘܟܘܢ ܚ ܗܘܐ ܕܢܚܙܐ ܝܘܡܝ ܘܚ̣ܙܐ ܒܬܪ ܢܦ̇ܩܬ ܘܐ̇ܬܝܬ ܠܥܠܡܐ . ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܨܒܘܬ ܐܬܝܬ . ܘܬܘܒ
SynWestSyr ܕܡܙܕܘܓܝܢ ܆ ܠܐ ܚܝܒ ܐܢܫ ܠܚܒܪܗ ܟܡܐ ܕܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܆ ܘܩܢܝܢܐ̈ ܥܡ ܥܠܠܬܗܘܢ̈ ܀ ܣܓ . ܓܒܪܐ ܘܐܢܬܬܐ ܡܢ