simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMari ܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ : ܟܕ ܐܬܒܕܪܘ ܫܠܝܚܐ̈ ܒܥܡܪܬܐ : ܐܥܒܕܬ ܒܬܪ ܕܥܘܕܪܢܐ̈ ܐܬܬܣܝܡ ܒܥܕܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ . 4ܘܡܢ
ActsMari ܕܒܢܐ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ ܥܕܬܐ ܒܐܘܪܗܝ : ܘܐܬܩܢܗ Xܒܟܠ ܡܕܡ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܗܝܡܢܘ : ܡܡܪܝܢ ܗܘܘ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܘܡܢ
ActsMari ܕܬܠܡܕ ܛܘܒܢܐ X XXX--ܒܐXܒܝܝXܐ : X ·ܒܐXܒܬܝܝX : X ܒܬܪ : ܘܫܪܝ ܒܬܘܠܡܕܐ . ܥܕܡܐ ܕܡܢܥ ܠܢܨܝܒܝܢ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܡܢ
ActsMari ܟܠܗܘܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܐܬܓܒܝ . ܘܗܢܐ ܬܘܒ ܕܒܓܒܝܬܗܐܚܪܝܐ ܗܘ ܒܬܪ ܘܢܐܡܪ : ܕܐܚܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܫܠܝܚܐ̈ . ܦܘܠܘܣ ܓܝܪ ܡܢ
ActsMari ܕܝܢ ܗܘܦܟܗ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡ]ܐXܪܝ ⁷⁸ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܒܬܪ . ܒܙܒܢܐ ܗܘ ܩܕܡ ܕܢܚܪܒܘܢ ܠܣܛܝܐ̈ ܠܣܠܝܩ ܩܕܡܝܬܐ . 18ܡܢ
ActsMari ܕܫܪܪ ]ܠܕܪܢܝܐXXẌ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܘܥܒܕ ܠܗܘܢ ܩܫܝܫܐ̈ ܒܬܪ ·XXX--ܡXܢܬܐ XXX ܕܘܟܪܢܗ ܒܟܠܗܝܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ : ܘܡܢ
ActsMari ܩܠܝܠ ܬܘܒ : ܐܬܟܪܗ ܐܦ ܪܫ ܕܪܥܐ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܐܝܟ ܚܒܪܗ . ܒܬܪ ܘܐܙܠ ܗܘܐ ܠܦܘܚܪܗ . ܘܗܘܐ ܬܡܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ . 21ܘܡܢ
ActsMari ܙܒܢܐ : ܡܛܬܗ ܦܠܚܘܬܐ ܕܢܥܒܕ ܗܘܐ ܒܝܢܬܗܘܢ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܒܬܪ . ܘܥܒܕܘܐܝܟ ܕܐܡܪܘ . ܠܡܝXܝXܗ : X X--ܟܡXX : XX⁰ 22ܘܡܢ
ActsMari ܡܠܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ : ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܘܝܗܒܘܗܝ ܠܒܝܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܒܬܪ . ¹²¹ܡܕܝܢ ܒܠܠܝܐ ܠܐܝܟܐ ܥܪܩ ܐܢܗܘ ܕܐܠܗܐ ܗܘ . ܘܡܢ
ActsMari ܕܬܠܡܕ ܠܣܠܝܩ ܥܕܬܐ ܗܕܐ ܠܘܩܕܡ ]ܒܢܐX¹⁵⁸ ܒܐܬܪܐ ܒܬܪ : XXX -- . X . X . 1ܝܐ : XXX --XXܒܝܢܗ : XXX -- 30ܘܟܢ
ActsMari ܗܠܝܢ : ܢܦܩ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ : ܘܫܢܝ ܠܚܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܒܗ ܚܐܝܢܢ . ܕܐܝܟܢܐ ܕܡܢܟ ܫܡܥܝܢܢ ܗܟܢܐ ܥܒܕܝܢܢ . ܘܡܢ
ActsMiaphysites ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܘ ܕܐܫ̇ܬܚܠܦܬ ܒܡܕܡ ܡܢ ܡܐ ܕܐܝ̇ܬܝ ܂ ܘܗܫܐ ܒܬܪ ܀ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܢ̈ ܡܬܚ̣ܙܐ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܐ̇ܡܪܬ ܒܗܠܝܢ ܆ ܡܢ
ActsMiaphysites ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܐܝܕܝ̈ ܣ̇ܐܡ ܗܘܝܬ ܥܠ ܪܝܫܗ̣ ܒܬܪ ܕܝܠܝ ܃ ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ ܃ ܝ ܂ ܕܐ̇ܡܪX ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܠܡܫܝܚܐ ܡܢ
ActsMiaphysites ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܫ̇ܪܝܬ ܕܐܬ̇ܢܐ ܩܕܡܝܟܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܠܛܘܒܝܐ ܒܬܪ ܆ ܘܐܡ̣ܪܬܘܢ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ X0ܕܠܐ ܬܐܡܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܡܢ
ActsMiaphysites ܢܓܕܐ̈ ܕܡܠܝܗܘܢ̈ ܂ ܐܬܦ̣ܩܕܢܢ ܡܢ ܡ̣ܪܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܗܕܐ ܒܬܪ ܘܚܓܐ ܠܙܝܙܐ ܂ ܦܢܝܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܪܘܝܘܬܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪܘ ܠܗ
ActsMiaphysites ܡܢ̣ܘ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܀ ܝܘܚܢܢ Xܡ̣ܪ X X ܪܝܫܢ ܕܝܠܢ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܂ ܒܬܪ ܗܘܐ ܒܩܛܝܪܐ ܀ ܘܪܘܦܝܢܐ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܠܐ ܪܝܫܐ ܡܢ̣ܘ ܪܝܫܟ ܂
ActsMiaphysites ܚܕܝܘܬܐ̣ ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܂ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝẌ ܂ ܙ ܝ̇ · X ܝ̇ܕܥ ܒܬܪ ܠܐ ·ܝ̇ ܕܐܬܓ̇ܫܡ ܂ ܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܂ ܘܬܪ̈ ܡܢ
ActsMiaphysites ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܐܒܗܬ̈ ܐܝܬܝܗܘ ܢ ܀ ܪܘܦܝܢܐ ܐܡ̇ܪ ܀ ܒܬܪ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܠܗ 1ܠܡܫܝܚܐ̣ ܚܕ ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܬܪܝܢ̈ ܡܢ
ActsMiaphysites ܚܕܝܘܬܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܀ ܂ X -ܝ̈ ܪܘܦܝܢܐ̣ ܐܡ̇ܪX ܀ ܕܠܡܐ ܒܬܪ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܓܘܢܐ ܣܓܝܐܐ ܥܒ̣ܕ ܇ ܠܘܩܒܠ ܝܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܡܢ
ActsMiaphysites ܬܚܘܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܚ̇ܘܝ ܐܢܘܢ ܃ ܕܒܝ̣ܫܐܝܬ ܐܠܨ̇ ܂ ܢ ܒܬܪ ܆ ܕܢܬܛܦܝܣ ܠܗܘܢ̣ ܘܢܫ̣ܠܡ ܠܗܘܢ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܝ ܠܗܘܢ ܡܢ