simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsGregPirang ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܗܘܐ ܬܘܒ ܩܪܒܐ ܠܪܗܘܡܝܐ̈ ܥܡ ܦܪܣܝܐ̈ 1 XX1 . ܒܬܪ ܕܐܝܟܐ ܕܐܣܝܪ ܗܘܐ ܆ ܐܬܪܐ ܗܘܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܡܝܐ . . ¹¹⁷ 13ܡܢ
ActsGregPirang ܐܘܠܨ̈ ܢܐ ܣܓܝܐܐ̈ : ܚܒܫܘܗܝ ܒܒܝܬܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܆ ܒܬܪ ܠ̇Xܝ ܓܪܝܓܘܪ | XX1 . 79ܠܐܘܠܨ̈ ܢܐ ܣܓܝ̇ܐܐ . ܘܡܢ
ActsGregPirang ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܣܒܪ ܪܒ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܕܡܝܬ ܠܗ . ܘܦܬܚ ܬܪܥܐ ܒܬܪ . ܘܗܘܐ ܬܡܢ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܕܠܐ ܠܚܡܐ ܘܕܠܐ ܡܝܐ̈ . ܘܡܢ
ActsGregPirang ¹⁴⁴ܕܚܙܘ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܢ̈ ܒܬܪ ܕܐܠܗܐ : ܘܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܝܟ ܦܪܨ ܘܦܐ ܕܡܠܐܟܐ . ܡܢ
ActsGregPirang ܟܠܗܝܢ ܡܚܘܬܐ̈ : ܠܐ ܐܬܟܪܗ ܦܓܪܗ ¹⁴⁵ܕܩܕܝܫܐ . ܐܠܐ ܬܘܒ ܒܬܪ : ܘܡܢܨ ܚ ܘܡܘܪܒ |ܠܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕXܗܝܡܢܝܢ ܒܗ . XX ܘܡܢ
ActsGregPirang ܗܠܝܢ ܆ ܐܬܟܢܫܘ ܘܐܬܘ ܗܦܣܩܘܦܐ̈ ܘXܗܝXܝܐ̈ : ܡܢ ܒܬܪ ܘܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܐܚܕܬ ܠܟܠܗܘܢ ܚܢܦܐ̈ . ܐܫܬܠܝܝ X X² 18ܘܡܢ
ActsGregPirang ܪܝܢ ܚܡܫܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܆ ܐܫܩܠ ܡܠܟܐ ܘܚܝܠܘܬܗ̈ ܪܢܐܙܠ ܠܩܪܒܐ ܒܬܪ ܡܫ . ܝܪܝܢ ܒܗ ܆ ܘܬ ܓܗ ܘܫܘܠܛܢܗ ܠܐ ܡܫܬܪܐ ܠܥܠܡ . 19ܡܢ
ActsGregPirang ܕܝܢ ܕܐܙܠ ܆ ܫܕܪ ܡܘܗܦܛܐ ܪܒܐ ܘܕܒܪܗ ܠܘܬܗ . ܘܒܡܨ ܥܬ ܒܬܪ ¹⁷⁹ܗܘܐ ܠܗ ܘܐܡܪ . ܠܐ ܬܕܚܠ ܓܪܝܓܘܪ : ܕܐܢܐ ܥܡܟ ܐܢܐ . ܡܢ
ActsGregPirang ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܫܩܠ ܡܠܟܐ ܡܢ ܗܘ̇ ²X³ܒܝܬ ܡܫܪܝܗ . ܘܐܙܠ ܒܬܪ ܚܘܒܗ ܟܣܝܐ ܕܠܘܬܗ ܓܠܝܐܝܬ ܡܢ²X² ܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ . 24ܡܢ
ActsGregPirang ܕܨ ܠܝ ܘܐܡܪ ܗܕܐ ܆ ܩܡ ܓܢܒܪܐܝܬ ܘܚܝܠܬܢܐܝܬ . ܟܕ ܚܕܐ ܒܬܪ ܫܡܟ ܩܕܝܫܐ ܇ ܕܕܚܝܠ ܘܩܫܐ ܡܘܬܐ ܥܠ ܟܝܢܐ ܕܡܝܘܬܐ̈ . ܘܡܢ
ActsGregPirang ܕܝܢ ܕܫܠܡ ܨ ܠܘܬܗ ܆ ܩܡ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܘܐܬܐ ܠܘܬ ܩܛܘܠܐ̈ ܟܕ ܒܬܪ ܗܢܐ ܐܘܠܨ ܢܐ ܕܝܘܡܢܐ ܆ ܚܕܢܝ ܒܗܝ ܡܠܟܘܬܟ ܕܠܥܠܡ . ܡܢ
ActsGregPirang ܕܝܢ ܕܐܬܟܠܠ ܩܕܝܫܐ ܆ ܐܫܬܕܪܘ ²³¹ܦܝܓܐ̈ ܘܦܪܫܐ̈ : ܒܬܪ ܇ ܘܢܐܫܕܘܢܝܗܝ ܠܕXܗܘܢ ܐܝܟ ܐܡܪܐ̈ ܘܐܝܟ ܓܕܝܐ̈ . 28ܡܢ
ActsGregPirang ܕܐܬܟܠܠ ⁴ܡܪ ܝ ܓܪܝܓܘܪ ܣܗܕܐ : ܘܚܙܘ Xܗܝܡܢܐ̈ ܒܬܪ . 67ܬܘܒ ܣܗܕܘ ¹ܕܡܪ ܝ ܝܙܕܦܢܗ ²ܣܗܕܐ ܢܨ ܝܚܐ : ³ 1ܘܗܘܐ ܡܢ
ActsGregPirang ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ : ܟܕ ܐܣܬܟܠ ܕܗܝ ܕܚܠܬܐ ܕܐܚܝܕ ܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܪܪܐ . ܘܝܬܝܪ ܝܪܒܐ ܗܘܬ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . 2ܡܢ
ActsGregPirang ܕܝܠܝ ܒܐܬܪܐ ܗܢܐ . 3ܥܢܐ ܓܒܝܗ ܕܐܠܗܐ ܡܪ ܝ ܝܙܝܕܦܢܗ ܘܐܡܪ ܒܬܪ : ¹⁸ܘܬܫܡܥ ܠܗܘ̈ ܡܫ . ܡ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܬܗܘܐ ܡܘܗܦܛܐ
ActsGregPirang ܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ : ܟܕ ܐܬܩܛܠ ܡܪ ܝ ܓܪܝܓܘܪ ܣܗܕܐ ܢܨ ܝܚܐ ܆ ܢܦܩ ܒܬܪ ܒܕܚܠܬܐ ܕܐܒܗܝ̈ ܆ ܐܫܘܢܝ ܕܐܡܘܬ ܚܠܦ ܫܡܟ . ܘܗܘܐ ܡܢ
ActsGregPirang ܕܡܬܝܕܥ ܫܪܪܐ : ܐܢ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܆ ܒܟܐܢܘܬܐ ܗܘ̣ ܒܬܪ | ⁴ܘܕܚܠܬܐ ܕܝܠܢ . ܘܢܚܙܐ ܐܝܕܐ ܡܢܗܝܢ ܫܪܝܪܢ̈ . ⁴¹ܘܡܢ
ActsGregPirang ܗܠܝܢ ܆ ܗܘܐ ܫܓܘܫܝܐ ܘܪܘܒܐ ܒܝܢܬܗܘܢ . 7ܘܟܕ ܡܥܠܝܢ ܠܗ ܒܬܪ ܠܗ ܕܚܠܬܗܘܢ ܇ ܘܗܦܟܝܢ⁴⁷ ܡܓܘܫܐ̈ ܡܢ ܕܚܠܬܗܘܢ . ܘܡܢ
ActsGregPirang ܕܐܬܟܠܠ̇ Xܝ ܝܙܝܕܦܢܗ ܣܗܕܐ ܘܐܙܠܘ ܪܪܘܦܐ̈ : ܘܐܬܚܡܠ ܒܬܪ X X⁷ ܠܩܛܘܠܝܗܘܢ̈ X ⁸ ܡܘܦX X ⁸² ܡܘܦX X ⁸³ 11ܘܗܘܐ ܡܢ
ActsGregPirang ܕܚܒܘ ܘܒܗܬܘ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ X⁹ܕܫܪܪܐ : ܘܠܐ ܝXܥܘ ܡܢܐ ܒܬܪ ܐ ܇ ܕܡܚܝܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܝܐ ܗܝ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . 12ܘܡܢ