simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsGregPirang XX X ⁸ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܆
ActsGregPirang ܆ ܫܕܪܘ ܡܓܘܫܐ̈ ܒܬܪ ܛܘܒܢܐ ܘܒܥܐܘܗܝ ܠܟܢܫܗܘܢ
ActsGregPirang X ܐܬܢܦܚܬ ܟܪܣܗ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈ XܒܡܫXܡ
ActsGregPirang X X 19ܘܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈ .
ActsGregPirang ܓܘܕܝܢ̈ ܘܣܝܥܢ̈ ¹⁸⁶ܘXܗܠܟܝܢ ܒܬܪ ܪܒܢܝܗܘܢ̈ ܆ ܘܠܙܝܙܝܢ
ActsGregPirang ܚܣܝܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܒܬܪ ܕܫܠܡܘ ܫܒܥܝܢ ¹⁹⁵ܝܘܡܬܐ̈
ActsGregPirang ܕܐܪܝܘܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܠXܗ ܪܕ ܠܐܝܢܒܕ
ActsGregPirang ܕܢܗܘܐ ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܒܬܪ ܕܐܫܬܪܝ ܘܗܝܕܝܢ ܢܐܙܠ
ActsGregPirang ܠ̇Xܥܝܬܗ ܒܪܝܟܬܐ : ܒܬܪ ܬܫܥ ܫܢܝܢ̈ ܕܗܘܐ
ActsGregPirang ܓܘܫXܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܡܠܟ
ActsGregPirang ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܝܗܘܢ̈ ܆ ܡܫܟܚX
ActsGregPirang ܕܡܫܝܚܐ . 6ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܆ ܩܡ
ActsGregPirang ܕܡܠܘܗܝ̈ . 7ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܆ ܐܘܕܥܘܗܝ
ActsGregPirang ܩܕܡܝܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ
ActsGregPirang ܩܕܝܫܐ̈ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܆
ActsGregPirang ܩܕܡܝܐ . 9ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ
ActsGregPirang ܬܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܛܦ ܐܝܙ ܓܕܐ
ActsGregPirang X X² 10ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ
ActsGregPirang Xܝ̇ܫܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܫܬܩܠ ܥܘܬܪܗ
ActsGregPirang ܗܘܘ ܠܗ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܢܓܪ ܠܗ