simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܩܪܝܢܐ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܟܕ ܦܢܝܬ ܠܐܬܪܐ ܕܝܠܝ ܘܠܓܘܕܐ ܗܝ ܒܬܪ ܟܕ ܣܟ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܡܕܡ ܗܘܐ ܒܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܐܢܐ ܡܢ ܗܟܝܠ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܟܕ ܫܒܩ ܠܐܪܥܐ ܠܘܬ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܕܪܚܝܡ ܒܬܪ ܚܠܦ ܡܝܬܪܘܬܐ ܣܝܒܪ ܘܕܝܪܝܐ ܓܡܝܪܐ ܠܘܬ ܟܠܢܫ ܐܬܚܙܝ
ZachSch:ActsSev ܕܐܬܚܠܡ ܗܘܐ ܡܢ ܟܘܪܗܢܗ ܟܕ ܗܟܝܠ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܥܡܪ ܒܗ ܒܬܪ ܕܡܢܗ̇ ܓܕܫ ܠܗܢܐ ܕܢܬܥܒܝܢ̈ ܖܓܠܘܗܝ̈ ܒܙܢܐ ܗܘ ܕܐܡܝܪ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܡܪܕܘܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܡܬܟܖܟܢܐ̈ ܕܓܪܡܛܝܩܘܬܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܒܬܪ ܝܠܦ ܦܛܪܘܣ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܩܣܪܝܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ ܘܡܢ
ZachSch:ActsSev ܗܠܝܢ ܡܢܥ ܘܦܛܪܘܣ ܬܠܡܝܕܗ ܕܗܢܐ ܗܘ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܬܥܗܕܬ ܟܕ ܒܬܪ ܡܝܬܪܘܬܐ ܡܫܚܘ ܘܠܘܬ ܪܘܡܐ ܕܦܝܠܣܦܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܥܠܝܘ .
ZachSch:ActsSev ܐܓܘܢܐ ܘܡܡܠܠܐ ܕܠܘܬܗ ܕܡܛܠ ܕܘܓܡܛܐ ܗܠܝܢ ܕܗܘ ܣܐܘܝܪܐ ܒܬܪ ܟܠܗܝܢ ܐܬܬܙܝܥܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܟܕ ܓܕܫ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܡܩܕܢܝܘܣ
ZachSch:ActsSev ܗܠܝܢ ܟܕ ܠܗܢܐ ܨܒܐ ܕܢܚܘܐ ܪܝܫ ܟܗܢܐ̈ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܒܬܪ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܚܖܢܝܬܐ̈ ܕܘܒܪܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܝܩܪ ܐܠܐ ܐܠܗܐ
ZachSch:ActsSev ܗܟܢ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܐܖܬܘܕܘܟܣܘ̈ ܟܕ ܐܟܚܕܐ ܝܨܝܦܘܬܗ ܥܡ ܒܬܪ ܐܬܟܬܫ ܗܘܐ . ܘܒܣܘܢܕܘܣ ܗܝ ܕܗܘܬ ܒܦܘܢܝܩܝ ܟܕ ܐܬܚܙܝ
ZachSch:ActsSev ܗܟܢ ܐܦ ܡܩܕܘܢܝܘܣ ܫܪܝ ܒܢܣܝܢܐ ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܟܕ ܒܙܒܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܬܦܪܣܘ ܨܒܐ ܕܢܪܝܡ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܡܠܟܐ ܪܚܡ ܠܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܕܐܦ
ZachSch:ActsSev ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܦܠܘܝܢܘܣ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܣܥܪ ܘܒܘܠܒܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܬܪ ܘܒܚܕܝܘܬܐ ܕܠܘܬ ܐܓܘܦܛܝܐ̈ ܟܦܪ ܢܩܦ ܕܝܢ ܠܗܢܐ ܨܒܝܢܐ
sugAbel&Cain ܕܢܦܩ ܡܢ ܓܢܬܐ ܐܒܘܢ ܐܕܡ ܟܕ ܐܬܥܒܪ . ܗܘܘ ܠܗ ܒܢܝܐ̈ ܐܝܟ ܒܬܪ . ܘܥܠ ܡܘܢ ܘܐܝܟܢ ܐܚܐ̈ ܢܨܘ ܘܡܢ ܫܘܪܝܐ ܩܛܠܐ ܥܒܕܘ
sugDeath&Satan ܕܙܟܟ ܟܢ ܗܘ ܙܟܝܬܗ ܤܛܢܐ ܕܘܝܕ ܕܟܠܝܗܝ ܒܣܩܗ ܠܗܘ ܡܘܬܢܐ . ܒܬܪ ܡܘܬܐ ܠܐܓܘܢܐ ܢܚܬܬ ܥܡ ܐܝܘܒ ܘܙܟܟ ܘܣܠܩ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܢ
sugGold&Wheat ܡܪܗ ܚܛܬܐ ܐܘ ܕܗܒܐ ܟܣܐ ܪܝܫܟ ܥܘܠ ܐܬܛܫܐ ܒܓܘ ܐܪܥܐ . ܘܐܠܐ ܒܬܪ ܒܬܪܝ ܒܬܪܝ ܡܝܬܝܢ ܠܟ . ܘܐܬܪܐ ܘܐܬܪܐ ܡܫܢܝܢ ܠܟ ܐܝܟ ܟܠܒܐ