simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsGregPirang ܢXܝܝܝܐ X X⁷ ܒܝXXܒܒXܗ̈⬩ X X XX܏ܝXẌ̈ XXXXܝXܐ ܪܠܐ ܒܬܪ |ܕܒܝܕ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܆ ܢܟܢܫܘܢ ܠܗܘܢ ܟܣܦܐ ܕܚܛܝܬܐ . ܘܡܢ
ActsMarBenh&Sar ܨܝܕܐ ܕܚܝܘܬܐ̈ . ܡܢܫܝܠܝ ܕܝܢ ܐܬܚܙܝ ܩܕܡܘܗܝ ܕܛܠܝܐ ܒܬܪ ܆ ܘܐܦ ܒܩܘܡܬܐ ܕܥܠܝܡܘܬܐ ܆ ܘܟܕ ܝܘܡܐ ܘܬܪܝܢ̈ ܪܕܦ
ActsMarBenh&Sar ܝܘܡܬܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ . ܡܚܝܗܝ ܐܠܗܐ ܒܢܣܝܘܢܐ ܪܒܐ ܘܡܪܝܪܐ . ܒܬܪ . ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܚܙܘܢ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ . ܀ ‏ ‏ 61‏ ‏ܗܝܕܝܢ ܡܢ
ActsMarBenh&Sar ܕܗܘܘ ܒܥܢܝܢܐ ܕܚܕܕܐ̈ ܥܕܢܐ ܣܓܝܐܐ ܆ ܗܝܕܝܢ ܩܡ ܘܐܙܠ ܠܗ ܒܬܪ ܡܬܩܪܝܢܢ ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܟܕ ܒܥܒܕܐ̈ ܣܓܝ ܪܚܝܩܝܢܢ . ܘܡܢ
ActsMarMaʿIn ܗܟܢ ܓܒܐ ܠܗ ܥܡܐ ܠܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ . ܘܣܡ ܠܗܘܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܒܬܪ . ܘܦܠܛ ܠܢܘܚ ܘܠܐܢܬܬܗ ܘܠܒܢܘܗܝ̈ ܒܩܐܒܘܬܐ . 14 . ܘܡܢ
ActsMarMaʿIn ܗܠܝܢ ܚܝܠܐ̈ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܦܘܡܐ ܕܢܡܠܠ ܐܢܘܢ ܆ ܐܚܕܘܗܝ ܒܬܪ ܠܚܡܝܢ̈ ܘܬܪܝܢ̈ ܢܘܢܐ̈ . ܣܒܥ ܐܠܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . 22 . ܘܡܢ
ActsMarMaʿIn ܗܠܝܢ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܥܒܕ . ܠܒܐ ܕܟܐܦܐ ܠܐ ܐܬܪܟܟ . ܐܠܐ ܒܬܪ . ܐܨܛܪܝ ܐܦܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܗܝܟܠܐ ܡܢ ܠܥܠ ܥܕܡܐ ܠܬܚܬ . 24 . ܘܡܢ
ActsMarMaʿIn ܕܕܩܪܘܗܝ ܒܕܦܢܗ . ܘܚܘܝ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܫܪܪܐ ܕܡܠܬܗ ܕܐܡܪ ܒܬܪ ܒܝܢܬܗܘܢ . ܘܓܠܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܚܫܗ ܘܡܘܬܗ ܘܩܝܡܬܗ . 25 . ܘܡܢ
ActsMarMaʿIn ܩܝܡܬܗ . ܘܚܘܝ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܘܪܓܠܘܗܝ̈ ܘܕܘܟܬ ܪܘܡܚܐ ܕܒܠܥ . ܒܬܪ ܘܠܬܠܬܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܩܡ . ܘܚܘܝ ܢܦܫܗ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܡܢ
ActsMarMaʿIn ܩܝܡܬܗ . ܘܦܩܕ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܦܘܩܘ ܬܠܡܕܘ ܒܬܪ ܘܕܘܟܬ ܪܘܡܚܐ ܕܒܠܥ . 26 . ܘܗܘܐ ܒܥܠܡܐ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈
ActsMarMaʿIn ܗܠܝܢ ܕܬܢܝܬ ܩܕܡܝ . ܘܟܕ ܚܙܝܬ ܘܝܠܦܬ ܕܫܡܫܐ ܥܒܝܕܐ ܗܘ ܇ ܒܬܪ ܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܢ ܩܕܝܡ ܪ̇ܕܦ ܗܘܝܬ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܥܠ ܕܛܥܝܬ
ActsMarMaʿIn ܚܡܫܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܐܣܬܦܩ . ܫܪܝܗܝ ܠܫܚܩܐ ܘܫܕܪ ܒܬܪܝ ܡܪܝ ܒܬܪ ܚܡܫܝܢ̈ ܘܠܐ ܐܣܬܦܩ ܕܢܕܘܢܝܘܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܡܥܝܢ . ܘܡܢ
ActsMarMaʿIn ܕܐܪܡܝܘ ܠܝ ܚܠܐ ܘܡܠܚܐ ܘܚܠܛܝܬܐ ܥܠ ܡܚܘܬܝ̈ . ܘܐܟܠ ܒܬܪ ܗܘ̇ ܕܒܗ ܗܝܡܢܬ ܠܐ ܐܣܢܩܢܝ ܥܠ ܐܝܕܝ̈ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܐܠܐ ܡܢ
ActsMarMaʿIn ܕܬܠܡܕ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ . ܫܡܥ ܕܥܕܟܝܠ ܚܢܦܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܥܠ ܦܪܬ ܒܬܪ ܟܘܪܚܐ ܕܥܢܬ ܘܚܡܫ ܐܝܟܐ ܕܐܬܐ ܘܐܬܬܠܡܕ . 73 . ‏ ‏ܘܡܢ
ActsMarMaʿIn ܕܐܬܬܢܝܚ ܡܢ ܛܘܪܦܐ ܕܚܢܦܘܬܐ ܘܐܬܘ ܥܠܘܗܝ ܫܐܕܐ̈ ܒܬܪ . 77 . ‏ ‏ܘܗܘܐ ܠܗ ܫܚܩܐ ܠܛܘܒܢܐ ܡܢ ܫܐܕܐ̈ ܒܡܥܪܬܐ ܗܝ̇ ܡܢ
ActsMarMaʿIn ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܕܣܥܪ ܐܠܗܐ ܒܐܝܕܗ . ܨܒܐ ܡܪܗ ܒܬܪ ܝܗܒ ܡܪܢ ܘܗܘܘ ܥܘܡܪܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܡܫܡܗܐ̈ . 85 . ‏ ‏ܘܡܢ
ActsMarMaʿIn ܕܐܬܬܠܡܕ . ܡܛܠ ܩܪܒܐ ܕܝܠܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ . ܟܕ ܡܚܐ‏ ܒܬܪ ܕܐܡܠܟ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ . ܘܗܘܐ ܚܒܝܫ ܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ
ActsMari ܕܝܢ ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܡܡܠܟ ܗܘܐ ܛܒܪܝܘܣ ܩܣܕ̇ ܟܕ ܫܪܝ ܒܬܪ ܡܐܪܝ ܫܠܝܚܐ ܚܕ ܡܢ ܫܒܥܝܢ . ܡܪܢ ܥܕܪܝܢܝ ܐܡܝܢ-X . ܝܝ . ܡܢ
ActsMari ܩܝܡܬܝ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܥܠܝܬ ܠܫܡܝܐ . ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܘܬܟ ܚܕ ܡܢ ܒܬܪ ܐܠܐ ܕܝܢ ܗܫܐ : ܥܒܕܐ ܕܡܢ ܕܫܕܪܢܝ ܒܥܢܐ ܠܡܫܡܠܝܘ . ܐܠܐ ܡܢ
ActsMari ܕܐܬܥܠܝܬ ܠܫܡܝܐ . ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܘܬܟ ܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝܕܝ̈ ܕܟܐܒܟ ܒܬܪ ܕܡܢ ܕܫܕܪܢܝ ܒܥܢܐ ܠܡܫܡܠܝܘ . ܐܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܝ ܘܡܢ