simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܙܒܢ ܕܚܡܫܡܐܐ ܫܢܝܐ̈ ܘܝܬܝܪ ܐܬܒܪܢܫ̇ ܘܠܢܒܝܘܬܐ ܡ̇ܠܝ . ܒܬܪ ܝܠ : Xܠܗ ܠܢܒܝܐ : Xܕ ܐXܪ ܕܩ̇ܪܝܒ ܓܝܪ : ܘܠܘ ܡܚܕܐ . Xܠܐ
EliaNis:Chron ܕܥܒ̣ܪ ܡܢ ܠܠܝܐ ܚܡܫ ܫܥܝܢ̈ ܘܬܘܠܬܗ̇ ܂ ܝܝ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܬܪ ܕܥܣܪܐ ܒܡܟܝܪ ܕܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܐܪܒܥܢ ܘܬܡܢܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܢܣܒܘ ܟܐܦܐ̈ ܀ ܐ̇ܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܃ ܣܓܝܐܐ̈ ܥܒܕܐ̈ ܒܬܪ ܗ̣ܝ ܕܡܪܢ · ܝܝ· 0ܝ· ܒܚܝܠܗ ܟܣܝܐ ܃ ܒܛܠܗ ܠܚܐܦܗܘܢ ܡ̣ܢ
JacSer:memElij&NabJezr ܡܪܝܐ ܒܝܫܬܐ ܕܐܡܪ ܘܟܕ ܡܬܡܠܠ ܒܝܬ ܡܠܐܟܐ̈ ܥܠ ܡܦܘܠܬܟ ܒܬܪ ܡܛܠܬܟ ܚܕ ܗܟܢܐ ܘܚܕ ܗܟܢܐ ܡܠܟ ܢܗܘܐ ܠܟ ܘܫܡܠܝܘ ܟܠܗܘܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܇ ܘܠܐ ܡܫܬܘܕܥ ܕܡܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܬܪ ܇ ܘܡ̇ܦܠܓ ܠܗ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܠܬܪܢ̈ ܩܢܘܡܐ̈ ܘܟܝܢܐ̈ ܘܡܢ
BarṢal:ComLiturg ܢܣܝܒܘܬܐ ܃ ܐܝܟܐ ܝ ܕܡ̇ܓܥܠ ܠܥܡܐ ܘܐܡ̇ܪ ܃ ܐܬܦܢ ܥܠܝܢ ܒܬܪ ܐܝܟܐ ܕܐܡ̇ܪ ܃ ܬܗܘܐ ܛܝܒܘܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܂ ܕܐܪܒܥ ܬܘܒ
SevAnt:madHym ܡܦܘܠܬܐ ܕܡܢ ܚܝܐ̈ ܛܘܒܝܬܢܐ̈ ܕܒܦܪܕܝܣܐ ܕ ܥܕ ܝܢ . . ܟܝܕ ܒܬܪ ܠܢ ܥܘܬܪܐ ܕ ܪܚܡ̣ܘܗܝ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܝܓ - ܝܓ - ܙ - ܝ . ܚ ܝܝ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܗܠܝܢ̇ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܆ ܡܢܐ ܝܘܬܪܢܐ ܕܗ̇ܝ ܕܢܫ̣ܡܥ ܇ ܕܦܠܢ ܒܬܪ ܆ X X ܐܢܫܝܢ̈ ܡ̇ܢ . ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܫܡ̣ܥܘ ܟܕ ܐ̣ ܬܘ ܠܘܬܝ̇ ܡܢ
ChronMin ܩܐܪܐܢܘܣ ܃ ܐܠܐ ܐܦ ܕܗܠܝܢ [ܕܗܘܘ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܃ ܒܬܪ ܟܝܬ ܕܡܠܟܐ̈ ܝܝ ܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܃ ܠܘ [ܕܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܡXܢ
P:Lev [AB] ܕܐܬܢܣܒ ܟܐܦܐ̈ : ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܠܦ ܒܝܬܐ ܘܐܬܛܪܝ . ܢܥܘܠ ܒܬܪ : ܘܢܛܪܘܢܗ ܠܒܝܬܐ . ܘܐܢ ܬܗܠܟ ܡܚܘܬܐ ܘܬܣܓܐ ܒܒܝܬܐ : ܡܢ
SevAnt:CathHom ܙܒܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܬܬܘܣܦܬ . ܐܢ ܗܟܝܠ ܒܗ̇ܢܝܢ ܠܬܘܣܦܬܐ ܒܬܪ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܩܕܝܫܐ ܐܠܗܐ ܩܕܝܫܐ ܚܝܠܬܢܐ ܩܕܝܫܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܙܒܢܐ ܟܕ ܐܬܓܡܪܬ ܬܪܒܝܬ ܦܓܪܐ : 40ܨܒܐ ܕܢܒ̣̇ܕܩ ܥܠ ܒܬܪ ܢܦܫܐ : ¹X⁶ ܟܕ ܝ̇ܪܒ ¹X⁷ܗܘܐ ܠܥܝܢ ܚܙܝܐ̈ ܘܩܕܡ ܐܦܘܗܝ̈ .
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܠܝܢ ܐ̇ܬܝܢ ܃ ܕܡܬܡܫܚ ܒܡܫܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܘܕܥ̇ܡܕ ܬܠܬ ܒܬܪ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܪܘܫܡܐ ܕܨܠܝܒܐ ܆ ܝ ܘܚܐܪ ܬܘܒ ܐܦ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
BarKoni:ScholUrm ܕܘܝܕ ܘܫܠܝܡܘܢ ܗܘܬ ܡܟܬܒܢܘܬܗ ܕܟܬܒܐ 5ܗܢܐ . ܘܗ̇ܘ ܒܬܪ : ܘܟܢ ܕܡܝ ܒܗ ܐܦ ܫܠܝܡܘܢ ܒܪܗ : ܐܝܟܢܐ ܕܬܗܘܐ ܓܠܝܐ ܕܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ : ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . ܐܢ ܐܡܪܘܢ X ܕܠܐ : X 10 ܡܕܝܢ ܒܬܪ . . 11ܬܘܒ ܐܡܪܘ ܠܢ . ܩܝܡ ܒܗ ܗ̇ܘܟܝܢܐ ܕܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܬܚܙܐ ܃ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܚܕXܩܢܘܡܐ ܪ ܂ ܝܠܗ ܒܬܪ ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܠܐ ܡܠܬ ܐ ܐܚܪܬ ܐ ܡܬܡܛܝܐ ܃ ܠܫܘܡܠܝܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
AntiTriThWrit ܚܕܝܘܬܐ : ܙܕܩ ܠܢ ܕܐܝܟ ܕܒܪܘܛܐ ܕܡܠܬܐ : ܕܬܪܝܢ ܢܘܕܝܘܘܝ ܒܬܪ ܡܢܗܝܢ X · ܐܝܟ ܕܡܢ ܢܩܝܦܘܬܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܘ̇ܝ ܕܚܕ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
P:Kings [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܐܬܟܪܗ ܒܪܗ̇ ܕܐܢܬܬܐ ܡܪܬ ܒܝܬܐ . ܘܗܘܐ ܒܬܪ ܚܣܪܬ : ܐܝܟ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܕܡܠܠ ܒܐܝܕܐ ܕܐܠܝܐ . ܘܡܢ
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܝ ܫܠܝܚܝܬܐ . ܩܕܝܫܐ ܓܝܪ ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܬܪ ܕܡܘܬܐ ܕܥܠܝܢ . ܘܫܡܥ ܠܒܪܬ ܝ ܩܠܐ ܡܠܦܢܝܬܐ : ܗ̇ܝ ܕܪܕܝܐ
P:Jer [AB] ܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܬܫܒܩܘܢ ܓܒܪ ܠܐܚܘܗܝ ܥܒܪܝܐ ܕܢܙܕܒܢ ܠܟ : ܒܬܪ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ : ܡܢ ܒܝܬ ܥܒܕܘܬܐ ܠܡܐܡܪ . ܡܢ