simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܝ ܕܡܬܝܠܕܐ ܡܢ ܦܫܝܛܘܬܗ ܕܟܝܢܐ ܆ ܕܚܠܬܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܥܠ ܦܫܝܛܘܬܐ ܀ ‏ ‏ܡܐܡܪܐ ܕܐܫܬܐ . ܕܡܘܕܥ ܒܗ ܆ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܐܣܠܝܗ̇ ܠܒܝܫܬܐ ܓܒ̣ܐ ܛܒܬܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܡܣܠܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܗܘܬ ܐܝܕܐ ܕܒܡܫܘܚܬܐ ܗܕܐ ܕܟܬܝܒܐXܢ ܐܬܓܠܝܬ̣ ܘܠܘ ܡܢ
P:Tob [AB] ܗܠܝܢ ܢܬܪܚܡ ܐܠܗܐ : ܘܢܗܦܟ ܫܪܒܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܗܢܘܢ ܒܬܪ ܐܪܥܐ ܛܒܬܐ . ܚܪܒܬܐ ܘܐܦ ܒܝܬܗ ܕܐܠܗܐ : ܘܐܦ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܡܢ
Pall:LausHist ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܐܬܬܢܝܚ ܘܫܒ̣ܩ ܟܠܡܕܡ ܠܗ̇ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ . 3ܗ̣ܝ ܒܬܪ ¹⁸ܐܝܟ ¹⁰ܕܐܡܪܝܢ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ̇ ܕܠܐ ܢܟܝܢܐ . ¹⁷ܗ̇ܘ ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܕܡܬܝܠܕ ܒܪ ܐܢܫܐ ܢܩܦܢ̈ ܠܗ ܒܕܡܘܬܐ ܕܫܠܝܬܐ . ܘܡܐ ܬܘܒ ܒܬܪ ܘܐܦ ܥܘܬܪܐ ܘܩܢܝܢܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܟܘܠܗܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܆ ܡܢ
P:Deut [AB] ܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ . ܡܟܝܠ ܟܬܘܒ ܠܗܘܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܗܕܐ : ܒܬܪ ܡܢܗܘܢ ܒܝܘܡܐ ܗܘ : ܡܛܠ ܟܠܗ̇ ܒܝܫܬܐ ܕܥܒܕܘ : ܥܠ ܕܤܛܘ
Ps-Zach:EccHist ܒܬܪ ܡܢܝ ܠܬܚܬ ܂ ܘܟܕ ܣܠܩܘ ܓܒܪܐ̈ ܡܙܝܢܐ̈ ܡܓܒܝܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܘ ܠܗ ܠܡܕܪܐ ܡܢ ܠܒܪ · ܠܓܘ ܂ ܘܨܠܕܝܢ ܗܘܘ ܒܩܝܣܐ̈ ܠܚܦܪܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܗܢܐ ܩܪܒܐ : ܗ̇ܘܐ ⁸⁰ܥܡܗ ܕܐܚܐ ܒܡܘܬܒܐ ܕܫܠܝܐ ܕܒܩܠܝܬܐ ܇ ܒܬܪ ܠܗܘܢ ⁸⁴ܠܡܙܡܪܘX⁸ܐܝܟ ܕܟܬܝ̣ܒ ܒܐܒܗܬܐ̈ ܀ XX⁸ܡܢ
CaveTreas ³ܕܗܘܐ ܒܝܬ⁴ܦܪܥܘܢ XX ܐܪܒܥܝܢ̈ ܫܢܝܢẌ . X ( 4 ) ܒܬܪ ¹ܫܘܦܪܐ ²ܡܨܪܝܬܐ ܒܪܬ ܦܪܥܘܢ . ܘܗܘܐ ܠܗ̇ ܒܪܐ . X ܘܡ̣ܢ
SynOr ܫܘܢܝܗ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܆ ܠܐ ܢܗܘܐ ܚܘܣܪܢܐ ܒܡܕܡ ܕܥܕܬܐ ܡܛܠ ܠܐ ܒܬܪ ܒܗܝܢ̈ ܩܠܪܝܩܐ̈ ܘܡܗܝܡܢܐ̈ ܝܕܝܥܐ̈ ܕܝܠܗ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܙܒܢܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܐܝܟ ܕܢܬܩܠܠ ܓܘܫܡܗܘܢ ܡܢ ܫܢܬܐ 1 ܒܠܠܝܐ ܒܬܪ ܠܒܘܝܐܐ ܕܝܚܝܕܝܐ̈ ܕܗܘܘ ܥܢܝܢ ܒܗܝܢ ܒܥܕܢܐ ܕܠܝܠܘܬܐ̈
Tim1:Epist ܚܕܝܘܬܐ : ܘܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ Xܕܡ̣ܢ ܥܒܪܐ̈ ܐܫܬܡܠܝ : ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܕܗܝ̈ ܟܪܝܣܝܣ ܚܬܝܬܐܝܬ ܡܝܬܝܐ ܒܗ̇ ܫܘܘܕܥܐ̈ ܐܘܣܝܢܝܐ̈
BarṢal:ComGosp ܐܚܘܗܝ ܡܛܟܣ ܠܗ ܂ ܂ ܐܠܐ ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܡܪܩܘܣ ܛ ܂ ܟ̣ܣ ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܝܘܚܢܢ ܂ ܟܕ ܡܢ ܝ ܟܠܗܘܢ ܡܝܬܪ ܗܘܐ ܐܦ ܡܢ ܐܚܘܗܝX ܂
ZachSch:ActsSev ܡܪܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܟܕ ܢܡܘܣܐ̈ ܕܦܘܠܝܛܝܐ ܒܦܘܢܝܩܝ ܐܬܪܕܝ ܒܬܪ ܒܗܘ ܕܡܬܩܪܐ ܐܢܛܘܢ ܥܡ ܣܛܦܢܐ ܗܘ ܛܒܝܒܐ . ܗܢܐ
JulRom ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܡܕܐܬܐ ܕܡܠܟܘܬܢܼ . ܗܝܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܛܝܒܘ ܢܫܦܥ ܒܬܪ ܡܢ ܐܒܗܝܢ̈ ܘܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܡܫܬܡܥܝܢ ܠܐܪܡܢܝܐ̈ ܘܣܡܘ ܬܘܒ
Ath:ExposPs ܗܠܝܢ XX X ܠܪܫܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܡܦܩܕ ܕܢܫܒܚܘܢ ܠܐܠܗܐ . ܥܠܬܐ ܒܬܪ |ܕܩܫܝܫܐ̈ ܢܫܒܚܘܢܝܗܝ . ܣܡ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܒܡܕܒܪܐ .
Babai:BookUnion ܕܐܬܡܢܥ ܠܬܪܒܝܬܐ ܕܒܐܩܡܗ ܒܕܘܪܓܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܟܝܢܗ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܡܢ ܓܘ ܡܪܒܥܐ ܠܦܪܨܘܦܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܘܠܚܘܕܬܐ ܕܟܠ ܂ ܘܡܢ
IsaacAnt:memHom ܫܘܠܡܗ . ܕܡܘܬ̥ܗ ܐܝܟܐ ܚܙܝܐ ܠܟ : ܕܒܫܘܐܠܘܗܝ̈ ܣܒܟ ܐܢܬ ܀ ܒܬܪ : ܠܘ ܥܡ ܙܒܢܐ̈ ܡܫܬܚܠܦ ܀ ܐܝܟܐ ܦܓܥ ܒܟ ܫܘܪܝܗ : ܕܬܪܗܛ
Chrys:ComJohn1 ܛܝܒܘܬܗ ܠܗܘ̇ ܕܚܛܐ . ܘܫ̇ܘܐ ܗܘܐ ܠܡܣܡ ܒܪܫܐ ܠܐ ܚܝܒܗ . ܒܬܪ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܝܗܒ ܕܡܪܚܡܢܘܬܗ ܫܒ̣ܩ ܒܛܝܒܘܬܗ ܚܛܗܐ̈ ܘܡܢ
ChronMin ܫܐܘܠ̣ ܂ ܩܡ̣ ܐܠܝܐ ܀ ܟܕ ܡܠܝ ܕܝܢ ܐܢܣܛܣܝܘܣ ܕܪܘܡܝ ܫܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܂ ܙ ܂ ܂ ܘܟܕ ܐܬ̣ܛܪܕ ܗܢܐ̣ ܩܡ ܡܩܕܘܢX ܂ 1ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܝܝ