simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܨܒܝܢܝ̇ ܂ ܕܢܗܘܐ ܡܢܚܬ ܡܢ ܫܪܪ̣ܐ̇ ܂ ܐܝܟ ܕܐܬܢܚܬ ܕܘܒܪܐ ܒܬܪ ܘܗܝ ܠܟܬܒܐ ܡܢ ܪܘܡܗ̇ ܂ ܘܐܕܒܪܝܘܗܝ ܒܩܛܝܪܐ 13ܠܦܘܫܩܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܐܬܩܪܒܢܢ ܠܫܪܪܐ ܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ . ܕܚܝܢܢ ܢܦܫܢ ܡܢܗ ܕܢܘܒܕ ܒܬܪ . ܪܘܪܒܢ̈ ܐܢܝܢ ܬܐܢܚܬܐ̈ ܕܥܠܝܢ ܙܪ . ܩ ܕܢܗܘܝܢ . ܕܡܢ
JnEph:EccHist ܡ̇ܘܬܗ ܆ ܡܬ̇ܥܩܪ ܢ ܗܘܘ ܝܘܩܢܘܗܝ̣̈ ܘܕܐ̣ܘܛܘܟ ܒܬܪ ܕܐ̣ܘܛܘܟ ܗ̇ܘ ܕܐ̣ܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܥܠ̣ ܬܘܒ
SevAnt:madHym ܕܝܒ̣ܫ ¹ܐܦ̣ܪܥ ܘܐ̣ܩ ܩܐXܐ̈ . . ܐܬ̣ܕ ܡܝ ܗܘܐ ܬܘܒ . ܒܗ̇ܝX ܒܬܪ ܡ̇ܩܕܡ ܗܘܐ ܡܬ̇ܛܦܣ . ܗܟܘܬ ܘܒܫܒܛܗX ܕܐܗܪܘܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܐܝܡܡܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܥܐ ܒܐܬܘܪ ܘܥܣܪ ܢ ܘܚܡܫܐ ܒܬܪ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܃ ܕܒܗ̇ ܐܬܟܝܢܬ̣ ܝ-· ܫܘܝܘܬܐ ܣܬܘܝܬܐ ܆
BarBahl:SyrLex ܡܘܬܗ̇ ܛܥܘ ܒܗ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܦܬܟܪܐ̈ ܕܥܒܕܘ ܒܬܪ ܥܒܕܬ ܠܗ ܨܠܡܐ ܚܕ ܘܣܡܬܗ ܒܒܝܬܗ̇ ܘܩܪܬܗ ܒܥܠܐ ܕܝܠܝ . ܘܡܢ
BarKoni:Schol ܦܘܢܝܐ ܕܡܢ ܒܒܠ ܂ ܥܒܕܗ̇ ܕܝܢ ܝ ܠܡܟܣܢܘܬܗ ܒܝܕ ܡܠܐܟ̇ܐ ܂ ܒܬܪ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܂ ܟܕ ܡܫܘܕܥ ܥܠ ܟܗܝܢܘܬܐ ܕܗܘܝܐ ܠܗܘܢ ܡܢ
JosephḤazz:epStgsMonasLife X ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܠܘXܒܚܙܬܐ Xܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܡܕܥܗ : ܡܢ ܗ̇ܝ ܬܗܝܪܘܬ ⁷ܫܘܒܚܐ ⁸ܕܩ̇ܝܡܝܢ ܒܗ̇ . ܡܢ
ActsSlaveChrist ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܘܐܗܦܟ ܐܢܘܢ ܡܕܝܢ ܣܦܩܝܢ ܠܗ ܥܣܪܐ̈ ܐܘ ܒܬܪ ܐܣܬܢܩ ܘܠܐ ܒܕܗܒܐ ܐܘ ܣܐܡܐ ܐܘ ܒܚܘܛܪܐ̈ ܘܒܣܝܦܐ̈ ܢܦܩ
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܠܥܠ ܝ ܕ ܘܚܢܢ ܣ̣ܗܕ ܥܠܘܗܝ ܘܩܥ̣ܐ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܒܬܪ ܐܘܪܫܠܡ ܇ ܟܗܢܐ̈ ܘܠܘܝܐ̈ ܕܢܫܐܠXܢܝܗܝ ܂ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܂
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ : ܟܕ ܐܣܪ ܚܨܘܗܝ̈ ܚܘܒܢܐܝܬ ܘܒܣܝܡܐܝܬ : ܘܗܘܐ ܒܬܪ ܘܒܚܡܪܐ ܘܒܪܟܗ : ܡܛܠ ܕܢܛܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܀ ( 9 ) ܐܦ ܐܠܝܐ ܪܗܛ
P:Ecclus [AB] ܩܢܝܢܐ ܒܗ ܢܛܥܐ . ܣܓܝܐܐ̈ ܕܗܘܘ ܥܬܝܖܐ̈ : ܘܐܬܬܟܠܘ ܥܠ ܒܬܪ ܘܐܢ ܢܬܬܢܝܚ ܢܗܘܐ ܨܪܝܟܐ . ܕܪܚܡ ܡܡܘܢܐ ܠܐ ܢܙܟܐ . ܘܕܪܕܦ
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܐ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܗ̇ܝ ܕܠܒܘܫܐ ܂ ܒܕܡܘܬܐ ܓܝܪ ܐܝܢܐ ܒܬܪ ܠܗ̇ ܐܝܟ ܕܒܗܓܓܐ ܐܘ ܐܝܟ ܕܒܦܢܛܣܝܐ ܐܬܚܙܝ ܦܓܪܗ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܥ̣ܡܕ ܝܫܘܥ ܀ X ܕܡ̇ܝܬܪܐ ܕܝܢ ܗܢܐ . ܗ̇ܘ ܕܠܬܪܝܨܬܐ̈ ܒܬܪ ܆ ܐܘ ܕܗ̇ܢܝܢ ܕܒܩܛܢܐ̣ Xܓܠܝܠܐ ܗ̣ܘܝ̈- ܆ ܐܘ ܩܕܡܝܬܐ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܘܡܡܣܪܢܘܬܗ ܕܥܠ ܒܗܬܬܐ ܕܨܥܪܐ ܒܬܪ ܘܥܠ ܝܡܝܢܐ ܕܟܘܪܣܝܗ ܕܐܠܗܐ ܝܬ̣ܒ . ¹⁵ܚ̣ܙܝܬ ܐܝܟܢܐ ܡܢ ²
JnEph:ActsEastSaints ܒܘܚܪܢܐ ܕܢܣܝܢܐ ܢܐ ܚ̣ܝܐ ܆ ܟܕ ܡܘܕܐ ܠܐܠܗܐ . ܟܕ ܐܦ ܒܬܪ . ܘܗܟܢܐ ܗ̣ܘ ܫܘܚܢܐ ܐܬܐܣܝ . ܟܕ ܐܦ ܫܢܝܐ̈ ܬܡܢܥܣܪܐ
Chron1234 ܕܫܡܠܝܘ ܩܪܒܐ ܕܥܡ ܦܪܣܝܐ̈ ܃ ܐܣܬܝܘ ܚܕܪܝ̈ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܇ ܒܬܪ ܒܕܘܟܬܗ X ܠܓܒܪܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܓܐܪܡܢܘܣ ܂ ܘܐܬܘ ܚܝܠܘܬ̈ ܐ ܡܢ
SynWestSyr ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܪܐܙܐ̈ . ܘܡܛܠ ܬܫܡܫܬܗ ܕܟܣܐ ܬܘܒ ܗܟܢܐ . ܐܢ ܒܬܪ ܠܗ ܚܘܝܒܐ ܟܕXX ܡܐܟܘܠܬܐ ܡܕܡ ܫܚܝܡܬܐ ܐܘ̇ ܫܩܝܐ ܠܐ ܢܣ̇ܒ
PhiloxMab:Disc ܥܡܠܗ . ܗܟܢܐ ܒܬܪ ܦܘܠܚܢܐ ܕܕܚܠܬܐ ܇ ܡܛܥܡ ܠܢ ܝܫܘܥ ܒܬܪ ܠܗ ܠܚܘܒܐ ܐܓܪܗ̇ ܕܕܚܠܬܐ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܡܩܒܠ ܒܪܢܫܐ ܐܓܪܐ
SynWestSyr ܚܘܪܪܗܘܢ . ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܩܪܝܒܘܬܐ ܕܓܢܣܗܘܢ . X0 ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܐܘ̇ ܒܢܬܗܘܢ . ܐܦ̈ ܫܪܒܬܗܘܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܠܗܘܢ ܡܢ