simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܫܪܝܗ ܕܡܘܬܐ . ⁵ܒܒܣܪܐ ܩܕܝܫܐ ܝ XXX0 ܠܐ ܒܬܪ . ܐܠܗܘܬܐ ܠܚܫܘܫܘܬܗ ܕܒܣܪܐ ܒܫܘܡܠܝܗ ܕܪܙܐ ܒܛܠܬ . ⁴ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܦ̣ܪ . . ܘܟܕ ܦܩ . . . ܥܐ . ܠܦ̣ܘܒ̣ܣ . ܒܩܨ ܡܗ ܕܙ ܠܝܡܐ . ܒܬܪ ܚܘܚ . ܐܦ̇ܘܠܘܢ . ³ܪܚܘܡܐ ܒܝ̣ܫ ܪܚܡܬ̣ܐ ܕܕܐܦ̣ܢܝ ⁴ܡܢ
DidascApost ܡܥܡܘܕܝܬܐ X ܆ ܗܢܐ ܡܢ 5ܟܕܘ ܐܬܚܝܒ ܠܗ ܠܓܗܢܐ ܕܢܘܪܐ . ܒܬܪ ܗܕܐ ܘܝܕܝܥܐ ܠܟܠܢܫ ܝX . ܕܟܠܡ̇ܢ ܕܢܥܒܕ ⁴⁰ܒܝܫܬܐ ܢ ⁴ܡܢ
JnDara:OnOfferings ܣܕܪܐ ܩܕܡܝܐ ܡܫܘܕܥܐܝܝ ܠܢܝܚܬܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̣̈ ܒܬܪ ܡܬܬܣܪܚ ܒܥܡܠܐ̈ ܘܕܘܥܬܐ̈ . |ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܥܢܝܬܐ ⁴ܬܗܘܐ
AbbaIs:Ascet X ³⁰ܕܟܬܢܐ X ³⁸ܕܐܬܟܪܟ ³⁷ ¹ܘܢܫܟܬ ¹ ⁴X ¹ ⁴⁴ܘܕܝܓܠܘ X ܒܬܪ ⁵ܥܡ Xܝܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܘܝܘ . ܐܡܝܢ . XX ܕܡܬܟܪܟ X ⁴⁰ܕXܢ
JnDalya:Epist ܗܢܐ ܫܘ̣ܚܠܦܐ ܆ ܐ̇ܬܐ ܒܬܪܗ ܫܘ̣ܚܠܦܐ ܐܚܪܢܐ ܕܚܕܘܬܐ . ܐܦ ܒܬܪ ܠܪܓܫܐ ܩܕܡܝܐ ܘܠܗ̇ܘ ܚܡܝܫܝܐ ܀ 16ܬܘܒ ܕܝܢ ⁴⁴ܡܢ
Tim1:Epist ܟܢ |X1X|ܥܠܘܗܝ ܥܒܪܘܬܐ ܕܚܛܝܬܐ ܡ̣ܢ ܚܐܪܘܬܗ . ܡܫܟܚ ܒܬܪ ܐܬܬܩܢ . ܘܡܪܐ ܘܫܠܝܛܐ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܐܬܒܪܝ . ܥܠܬ̈ ⁴⁴⁵ܕܝܢ
Tim1:Epist ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܘ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܐܫܬܘܝ ܠܣܝܡܬ̈ ܒܢܝܐ̈ : ܐܝܟ ܒܬܪ ܡ̇ܢ ܕܡ̣ܢ ܥܒܕܐ̈ ܐܡ̇ܪ |L211b|ܕܐܫܬܡܠܝ . ⁴⁸ܘܡ̣ܢ
SevAnt:CathHom ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܇ ܟܕ ܥܬܪܢܢ ܫܘܟܢܐ ⁵0ܕܣܝܘܡܘܬ ܒܢܝܐ̈ ܇ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܚܠܦܝܢ ܡܫ̇ܡܠܐ . ܟܕ ܡܚ̇ܘܐ ܆ ܕܠܢ ܕܝܠܢ ܙ̇ܕܩܐ ⁴⁹ܡܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܡܘܬܝ ܗܪܛܝܩܐ̈ ܥܐ̇ܠܝܢ ܘܝܬ̇ܒܝܢ ܥܠ ܟܘܪܣܝ ܘܡܫܡܫܝܢ ܒܬܪ XX ܡܠܟܘܬܟܝ ܘܒܢܝܬ ܗܠܝܢ ܒܢܝܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ⁵⁴ . ⁵³ܡ̣ܢ
Pall:LausHist ܐܪܒܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܐܦܝܗܝܢ̈ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܐܕܪܟ̇ܬ . ¹ XX2 ܒܬܪ ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܠܐ ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ⁴ܬܢܝ ܠܝ ⁵ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܘ ܪܝܫ ܬܓܡܐ ܘܩܕܡܝܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܦܛܪܘܣ ܕܐܡܪܗ . ܕܡܝܬ ܒܬܪ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ ⁴ ܚܫ ܘܡܝܬ ܥܡܢܘܐܝܠ ܐܠܐ ܟܕ ܪܕܝܢ̈ ⁵ܟܠܗܘܢ
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ܕܢܦ̣ܚ ܒܐܦܐ̈ ܕܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܘܐܡ̣ܪ : ܩܒܠܘ ⁸ܪܘܚܐ ܒܬܪ |ܬܘܒ ܡܛܝܘ ܠܩܘܡܬܐ ܪܒܬܐ ܩܕܝܫܬܐ̣ ⁴ܘܠܡܫܡܠܝܘܬܐ . ⁵ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܚܕܝܘܬܐ ܡܦܠܓܝܢ ܠܗ ܠܡܪܢ ܘܐܠܗ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܒܬܪ ܕܠܐ ܐܠܗ ܟܪܝܗܝܢ̈ ܗܘܘ . ܘܠܘܩܒܠ ܗܢܘܢ ܕܠܬܪ̈ ܟܝܢܐ̈ ⁵ܡܢ
DadQaṭ:ComAscet ⁷ܒܘܣܡܗ ܩܕܝܫܐ ܘܛܥܝܢ ܣܪܝܘܬܗ ܕܥܠܡܐ̣ ܕܐܬܚܠܝ ܒܬܪ ܘܠܛܘܪܐ̈ ܇ ܕܢܗܘܘܢ ܢܩܢܬ̈ ܒܦܠܓܐ̈ ⁵ܫܦܝܪܐ̈ ⁶ܕܐܙܠܝܢ
PhiloxMab:ComProJohn ³⁰ܟܬܒܐ . ܘܠܐ ܬܫܚܠܦ ܒܚܕ ܡܢ ܦܘܪܣܐ̈ ܇ ܐܘ ܩܪܝܢܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܒܬܪ ܕܠܘܝܢ ܚܝܐ̈ . ܐܢܗܘ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܬܐܙܠ ܐܦ ⁷ܗܝܡܢܘܬܐ
ApocPs-Meth ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ⁸ܒܛܢܬX ܘܝܠܕܬ Xܘܠܒܘܕܐ ܠܗܒܝܠ ¹⁰ܚܬܗ . ܒܬܪ ܠܩܐܝܢ ܒܘܟܪܗ ܕܐܕܡ X Xܥܡ ܩܠܝܡܐ ⁰ ܚܬܗ ܥܡܗ . ⁷ܘܡܢ
SermHolyWeek ܚܕ ܐܫܩܝ ܐ-- X ܘܦܫܩ ܠܗܘܢ ܕܕܡ-- -- ܝ ܟܣܐ ܕܐܫܬܝܘ ܗܢܘ -- ܒܬܪ ܠܟܣ ܦܘܪܩܢܐ ܩܪܒܘ ܐܫܬܝܘ ܡܢܗ ܟܠܗܘܢ XX ܒܫ -- ⁷ܚܕ
ActsGregPirang ܬܠܬܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܆ ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܬܩܪܒܬ ܠܗ . ܘܐܘܕܝܘ Xܟܠܗܘܢ ܒܬܪ ܬܡܢ ܚ . Xܐ ܡܢ ܣܓܝ̇Xܬܐ . ܐܚܐ ܚܕ ܐܝܬ ܗܘܐ . XX X ⁸
JacSer:turgFestHom ܙܒܢܐ ܕܠܐ ܚܫܐ ܀ 37ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܟ̇ܦܢ ܗܘܐ ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܐܢܝܢ̈ ܒܪܓܬܐ ܠܗܠܝܢ ⁶ܕܡܫܟܚܢ̈ ܗܘܝ̈ ⁷ܕܢܗܘܝܢ̈ ⁸