simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܒܛܠܬ . ⁴ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܫܪܝܗ ܕܡܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܪܚܡܬ̣ܐ ܕܕܐܦ̣ܢܝ ⁴ܡܢ ܒܬܪ ܕܦ̣ܪ . .
DidascApost ⁴⁰ܒܝܫܬܐ ܢ ⁴ܡܢ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ X ܆
JnDara:OnOfferings ܕܝܢ ܕܡܥܢܝܬܐ ⁴ܬܗܘܐ ܒܬܪ ܣܕܪܐ ܩܕܡܝܐ ܡܫܘܕܥܐܝܝ
AbbaIs:Ascet ܕܡܬܟܪܟ X ⁴⁰ܕXܢ ܒܬܪ X ³⁰ܕܟܬܢܐ X
JnDalya:Epist 16ܬܘܒ ܕܝܢ ⁴⁴ܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܫܘ̣ܚܠܦܐ ܆
Tim1:Epist . ܥܠܬ̈ ⁴⁴⁵ܕܝܢ ܒܬܪ ܟܢ |X1X|ܥܠܘܗܝ ܥܒܪܘܬܐ
Tim1:Epist |L211b|ܕܐܫܬܡܠܝ . ⁴⁸ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܘ ܒܬܪ
SevAnt:CathHom ܕܝܠܢ ܙ̇ܕܩܐ ⁴⁹ܡܢ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܇ ܟܕ
Ps-MaruMayph:Canons ⁵⁴ . ⁵³ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܘܬܝ ܗܪܛܝܩܐ̈ ܥܐ̇ܠܝܢ
Pall:LausHist ⁴ܬܢܝ ܠܝ ⁵ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܐܦܝܗܝܢ̈
SevAnt:LuqJul ܟܕ ܪܕܝܢ̈ ⁵ܟܠܗܘܢ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܪܝܫ ܬܓܡܐ
AbbaIs:Ascet ⁴ܘܠܡܫܡܠܝܘܬܐ . ⁵ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܢܦ̣ܚ ܒܐܦܐ̈
SevAnt:LuqJul ܕܠܬܪ̈ ܟܝܢܐ̈ ⁵ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܡܦܠܓܝܢ ܠܗ
DadQaṭ:ComAscet ܒܦܠܓܐ̈ ⁵ܫܦܝܪܐ̈ ⁶ܕܐܙܠܝܢ ܒܬܪ ⁷ܒܘܣܡܗ ܩܕܝܫܐ ܘܛܥܝܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܬܐܙܠ ܐܦ ⁷ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܬܪ ³⁰ܟܬܒܐ . ܘܠܐ
ApocPs-Meth ܥܡܗ . ⁷ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ⁸ܒܛܢܬX
SermHolyWeek ܒܫ -- ⁷ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܐܫܩܝ ܐ--
ActsGregPirang XX X ⁸ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܆
JacSer:turgFestHom ܗܘܝ̈ ⁷ܕܢܗܘܝܢ̈ ⁸ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܠܐ ܚܫܐ