simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:Canons ܬܚܘܡܐ ܗܢܐ ܫܩ̇ܠ ܪܒܝܬܐ . ¹ܐܘ̇ X0 ܒܚܕ ܡܢ ܦܘܪܣܝܢ̈ ܒܬܪ . ܙܕܩܬ ⁹ܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ . Xܕܐܢ ܐܢܫ ¹⁰ܡܫܬܟܚ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܐܠܐ ܩܐ̇ܡ ܬܘܒ ܒܗܠܝܢ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܟܢܝܫܐܝܬ ܆ ܒܬܪ ܠܚܕ ܇ ܢ̣ܥ̇ܠܘܢ ܦܣܩܐ ܕܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܩ̇ܘܐ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܃ ܘܠܗ̇ܘ ܚܕ ܒܬܪ ܐ̣ܬܟ̇ܢܫܘ ܠܚܕ ܠܐ ܫܘ̣ܝܝ̈ ܝ ܒܐܘܣܝܐ ܠܚܕܕܐ̈ ܆ ܐܠܐ ܕܡܢ
JacSer:memAscenLord ܠܠܝܐ ܕܚܫܘܟܐ ܒܗ ܒܪܝܬܐ ܟܠܗ̇ ܦܘܩܘ ܙܠܘ ܬܠܡܕܘ ܘܐܥܡܕܘ ܒܬܪ ܠܐܪܥܐ ܟܠܗ̇ 215 ܢܦܩܘ ܙܠܝܩܐ̈ ܡܢ ܐܣܦܪܗ ܕܢܘܗܪܐ ܪܒܐ
IšoMerv:ComPs ܕܡܬܡܣܪܝܢ ܡܢ ܡܩܕܘܢܝܐ̈⁹ ܘܐܠܨܝܢ ܠܗܘܢ ܆ Xܡܣܡ ܒܪܫܐ ܒܬܪ ܐܢܬ ܠܡܬܠ ܠܪܚܡܝܟ̈ ܙܕܩܐܝܬ X ܘܐܝܟ ܕܫܘܝܢ . ܬܘܒ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܕܢܚ̣ܬ ܥܠܘܗܝ ܕܘܚܐ ܒܥܡ̇ܕܐ ܂ ܘܗܕܐ ܡܛܠ ܕܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܂ ܒܬܪ ܂ ܫܘܥ ܠܡ ܐܬܕܒܪ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܠܡܕܒܪܐ ܀ ܐܡܬܝ ܂ ܗ̇ ܂