simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܡܕܒܪܢܐܝܬ . ⁸ܘܡܢ ܒܬܪ X ܕܩܡ ܡܢ
PhiloxMab:epPatricius ܕܢܦܫܐ ܗ̇ܘܝܐ ⁸⁴ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܬܚܠܡܐ ⁸⁴ܡܢ ܟܠܗܘܢ
GanBus ⁸ܢܣ̣ܒܫܘܡܠܝܐ ܇ ⁹ܐܠܐ ܒܬܪ 15ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ .
DidascApost X ⁹⁶ ⁹ܕܡܢ ܒܬܪ ܢܡܘܣܐ ܐܬܝܗܒܘ ⁹⁷ܠܗ̇ܢܘܢ
SevAnt:LuqJul ܕܚܠܦܝܢ . ⁹ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܐܡܪܗ ܕܐܝܬܘܗܝ
DidascApost ܠܠܠܝܐ ܕܡܢ ⁹⁹ ܒܬܪ ¹⁰⁰ܫܒܬܐ ܆ ܘܢܬܚܫܒ