simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܕܫ̇ܡܠܝ ܥܒܕܐ̈ ܕܒܪܘܝܘܬܗ̣ ܂ ܡܛ ܂ ܠ ܗܕܐ ܡܠܦܢܘܬܐ ܡܠܝܬ ܒܬܪ ܡܕܡ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܂ ܘܒܝܘܡܐ ܕܫܒܥܐ̣ ܐܬܒܥܝ ܢܚܐ ܠܐܠܗܐ ܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc 25ܐܒܐ . ܘܠܐ ܪܘܚܐ ܒܬܪ ܒܪܐ . ܫܪܪܢ ܓܝܪ ܕܝܠܢ ܠܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܫܡܗܝܢ̈ . ܒܪܐ ܓܝܪ ܠܐ ܗܘܐ ܒܡܢܝܢܐ ܒܨܝܪܐ ܐܬܬܣܝܡ
JnEph:EccHist ܝ ܡ̇ܟܬܒܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܗ̇ ܒܬܪܬܝܢ̈ ܦܠܓܘܢ̈ ܇ ܡܢ ܩܕܝܡ ܒܬܪ ܘܒ̇ܥܪܝܪܐܝܬ ܕܠܐ ܟܠ̣ܝܢ ܀ ܕܡܛܠ ܗܟܝܠ ܗܠܝ̇ܢ ܟܠܗܝܢ ܇ ܡܢ
SevAnt:madHym ܕܐܬܦ̣ܣܩX . ܠܡܫܝܚܐ ܡ̇ܫܒܚ ܐܢܐ ܒܝܕ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܇ ܠܗ̇ܘ ܒܬܪ ܢܡܘܣܝܬܐ ܕܩܕܡ ܕܢܬܦ̣ܣܩ ܠܫܢܗ ܆ ܐܘ ܒܡܠܬܐ ܕܠܐ ܠܫܢܐ ܕܡܢ
EliaNis:Chron ܫܘܝܘܬܐ ܕܐܝܡܡܐ ܘܕܠܠܝܐ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܡܫܘܕܥܐ ܒܬܪ ܂ ܝ ܃ ܝ ܝܣܪܝܠ ܕܡܢ ܡܨܪܝܢ ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܬ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܕܪܡܣܘܩ ܐܝܬ ܕܝܢ ܒܘܨܪܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܀ ܒܘܨܪܐ ܒܬܪ ܒܨ ܘܒܪ ܣܪܘ ܘܪܒܢ ܪܝܫ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܕܘܡ ܘܒܝܬ ܡܠܟܘܬܗܘܢ
BarKoni:Schol ܦܘܢܝܗܘܢ ܃ ܘܬܘܒܡܬܒܕܪܝܢܒܝܢܬ ܟܠܗܘܢܥܡܡܐ̣̈ ܂ ܡܫܕܪ ܒܬܪ ܝ ܕܢܫܘܕܥܗ ܠܘܒ̇ܠܚܘܕ ܦܘܢܝܗܘܢ ܃ ܐܠܐ ܘܕܟܡܐ ܡܓܪܝܢ ܡܢ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܩܝܡ̣ܬܐ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝ̣ܬܐ̈ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣX ܐܝܟ ܒܬܪ ܒܩܢܝܐ X ܘܕܝܘܬܐ . ܡ]ܛ[ܠ ܕܪܗܒܘܢܐ ܐܢܘܢ ܕܗ̇ܢܘܢX XX 39
ActsSlaveChrist ܕܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܐܬܬ ܫܝܪܬܐ ܕܬܐܓܪܐ̈ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܒܬܪ ܗܘܘ ܘܩܛܪܝܢ ܗܘܘ ܓܘܕܐ̈ ܒܐܘܠܝܬܐ̈ ܘܒܟܝܐ ܡܪܝܪܐ 17
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܫܬܠܡ ܝܘܚܢܢ ܐܬ̣ܐ ܝܫܘܥ ܠܓܠܝܠܐ ܂ ܘܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܠܘܩܐ ܒܬܪ ܕܐܫܬܠܡ ܝܘܚܢܢ ܫܢܝ ܡ̣ܢ ܝܗܘܕ ܠܓܠܝܠܐ · ܡܪܩܘܣ ܕܝܢ ܃
LiberGrad ܒܝܫܬܐ̈ ܐܝܟ ܗܘ ܝܠܘܕܐ : ܕܡܐ ܕܐܡܪ ܠܗ ܐܢܫ ܠܘܛ : ܠܐܛ : ܐܦ ܒܬܪ ܕܝܠܝ : ܠܐ ܬܕܡܐ ܒܗܠܝܢ . ܠܘ ܓܝܪ ܗܟܢ ܫܒܪ ܪܥܝܢܟ ܕܢܐܙܠ
P:Ecclus [AB] ܓܡܘܪܝܗ ܕܥܠܡܐ : ܐ ܗܘ ܕܐܢ ܠܗ : ܘܒܡܕܡ ܕܠܐ ܣܒܪ ܒܪ ܐܢܫܐ ܒܬܪ . ܡܛܠ ܕܥܕ ܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ܡܕܡ : ܓܠܐ ܗܘ ܩܕܡܘܗܝ . ܐܦ ܡܢ
Babai:BookUnion ܩܝܡܬܐ ܒܗ̇ܘ ܫܘܒܚܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐ ܃ ܒܗ̇ ܒܚܕܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܒܛܘܪܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ XX ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܘܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܟ ܕܒܐܣܟܡܐ ܬܪܝܨܬܐ̈ ܐܬܪܥܝܘ̈ ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܦ̇ܠXܝܢ ܠܗ ܠܗܢܐ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢ
Sahd:BookPerf ܣܟܠܘܬܗ : ܘܠܡܫܐܠ ܫܘܒܩܢܐ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܐܣ̣ܟܠ ܒܗX ܒܬܪ ܒܚܘ̣ܒܢ ܠܘܬܗ ܥ̇ܒܕܝܢܢ . ܕܚܠܦ ܕܠܗ ܙܕܩ̇ ܗܘܐ ܠܡܬܡܟܟܘ
JnEph:ActsEastSaints ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܙܦܠܢ ܕܒܪܥܝܘܬܗ ܛܘܒܢܐ ܢ̇ܨܚ ܗܘܐ ܇ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܒܚܕܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܐܓܝܦܛܣ . ܕܡܬܩܪܝܐ . ܐܦܣܛܘ .
Chron1234 ܩXܠܠܗ ܪܒܐܝܡܘܢܕ ܒܪ ܒܐܝܡܘܢܕ ܂ ܐܡܠܟ ܦܝܛܐܒܝܢ ܝX ܒܪ ܒܬܪ ܂ ܗ̇ܘ ܕܥܗ ܕܢܢ ܡ̇ܢ ܠܥ̣ܠ ܕܐܡܠܟܗ ܒܚܝܘܗܝ̈ ܀ ܒܐܢܛܝܟ ܕܝܢ
SynWestSyr ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܪܐܙܐ̈ . ܘܡܛܠ ܬܫܡܫܬܗ ܕܟܣܐ ܬܘܒ ܗܟܢܐ . ܐܢ ܒܬܪ ܠܗ ܚܘܝܒܐ ܟܕXX ܡܐܟܘܠܬܐ ܡܕܡ ܫܚܝܡܬܐ ܐܘ̇ ܫܩܝܐ ܠܐ ܢܣ̇ܒ
PhiloxMab:Disc ܗܠܝܢ ܇ ܡܢܘܬܐ̈ ܚܝܬܐ̈ ܕܢܦܫܐ ܇ ܠܡܪܓܫܢܘܬܐ ܘܚܙܬܐ ܒܬܪ ܆ ܘܢܫܬܦܠ ܚܝܠܐ ܆ ܘܥܘܫܢܐ ܟܝܢܝܐ ܕܗܕܡܐ̈ ܆ ܘܢܬܓܠܝܢ̈ ܡܢ
SynWestSyr ܡܟܝܪܘܬܐ ܢܬܦܪܫ X ܡܢ ܥܕܬܐ . ܘܠܐ ܢܫܬܘܬܦ ܒܬܪ ܡܟܝܪܗ ܠܘܬܗ̇ ܘܠܐ ܢܚܙܝܗ̇ . ܘܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܕܫܒ̇ܩ ܚܒܪܗ