simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܡܩܕܢܝܘܣ ܒܬܪ ܐܓܘܢܐ ܘܡܡܠܠܐ ܕܠܘܬܗ
ZachSch:ActsSev ܡܫܬܒܗܪ ܕܝܠܕܬ ܥܩܪܬܐ ܒܬܪ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ̈
ZachSch:ActsSev ܕܝܢ ܠܗܢܐ ܨܒܝܢܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܦܠܘܝܢܘܣ
sugAbel&Cain ܫܘܪܝܐ ܩܛܠܐ ܥܒܕܘ ܒܬܪ ܕܢܦܩ ܡܢ ܓܢܬܐ
sugDeath&Satan ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܙܟܟ ܟܢ ܗܘ
sugGold&Wheat ܠܟ ܐܝܟ ܟܠܒܐ ܒܬܪ ܡܪܗ ܚܛܬܐ ܐܘ