simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܥܡܕܐ ܦܪܘܩܝܐ ܛܘܠܫܐ̈ ܐܬܡܠܐ ܟܕ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܚܙܐ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܐܘܓܪܝܣ ܝܒܠܬ ܠܗ . ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ . ܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܕܡܢ
ZachSch:ActsSev ܡܪܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܟܕ ܢܡܘܣܐ̈ ܕܦܘܠܝܛܝܐ ܒܦܘܢܝܩܝ ܐܬܪܕܝ ܒܬܪ ܒܗܘ ܕܡܬܩܪܐ ܐܢܛܘܢ ܥܡ ܣܛܦܢܐ ܗܘ ܛܒܝܒܐ . ܗܢܐ
ZachSch:ActsSev ܢܡܘܣܐ ܟܝܢܝܐ ܐܦ ܗܘ ܟܬܝܒܝܐ ܝܗܒ ܒܝܕ ܡܘܫܐ ܘܒܝܕ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܬܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܢܣܒܐ ܗܘܬ ܐܠܘ ܠܢܡܘܣܐ ܕܐܠܗܐ ܢܛܪܬ . ܘܕܐܝܟܢܐ
ZachSch:ActsSev ܣܓܝ ܘܚܢܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܟܕ ܐܝܬܝܢܢ ܥܡ ܦܬܟܖܐ̈ ܘܠܟܘܡܪܐ ܒܬܪ ܘܣܡܘ ܒܡܨܥܬܐ ܘܐܘܩܕܘ ܐܢܘܢ ܒܢܘܪܐ . ܦܢܝܢ ܕܝܢ ܘܠܘ
ZachSch:ActsSev ܡܪܕܘܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܡܬܟܖܟܢܐ̈ ܕܓܪܡܛܝܩܘܬܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܒܬܪ ܝܠܦ ܦܛܪܘܣ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܩܣܪܝܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ ܘܡܢ
ZachSch:ActsSev ܫܦܝܪܘܬ ܡܠܬܐ ܘܥܡܠܐ ܕܗܢܘܢ . ܘܠܐ ܓܝܪ ܒܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܚܐܪ ܒܬܪ ܬܢܝܐ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܖܗܛܪܐ̈ ܥܬܝܩܐ̈ ܐܡܝܢܐܝܬ ܝܨܦ ܘܪܗܛ
ZachSch:ActsSev ܪܚܡܬ ܥܡܠܐ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܩܪܒ ܠܐܠܗܐ . ܙܕܩ ܠܢ ܓܝܪ ܕܟܕ ܝܕܥܬܐ ܒܬܪ ܕܘܝܐ̈ . ܒܬܪܟܢ ܛܪ ܕܟܝܐ ܠܦܓܪܐ ܘܨܠܘܬܐ̈ ܕܪܡܫܐ ܟܠܝܘܡ
ZachSch:ActsSev ܣܓܝ ܓܝܪܓܕܫܬ ܕܢܬܬܙܝܥܢ̈ ܘܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܦܪܠܝܘܣ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܩܕܡ ܝܕܥ ܓܠܐ ܗܘܐ ܠܘ
ZachSch:ActsSev ܣܓܝ ܠܡܫܟܢܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܐܫܩܠ ܘܐܬܬܘܣܦ ܠܥܘܒܗ ܕܐܒܪܗܡ . ܟܕ ܒܬܪ ܪܝܫܢܘܬܐ ܕܗܢܐ ܙܕܩܐܝܬ ܠܐܚܐ ܕܝܠܗ ܘܐܒܐ ܐܫܦ ܗܟܢܐ ܠܘ
ZachSch:ActsSev ܣܓܝ ܓܒܐ ܠܗ ܕܘܒܪܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ . ܘܒܗܢܐ ܐܨܠܚ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܒܬܪ ܒܥܕܢܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܐܡܪ ܐܟܘܠ ܥܠܝܡܐ . . ܐܝܟܢܐ ܕܗܘ ܡܢ ܠܘ
ZachSch:ActsSev ܗܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܡܢܗ ܟܠܢ ܡܛܠ ܡܬܥܒܪܢܘܬܗ ܕܐܕܡ ܢܦܠܢܢ ܒܬܪ ܒܓܢܣܐ . ܡܕܝܢܬܐ ܕܝܢ ܕܗܢܐ ܣܘܙܘܦܘܠܝܣ . ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܛܬܗ
ZachSch:ActsSev ܕܝܢ ܡܦܩܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬܗ ܕܗܘ ܟܕ ܫܩܠܗ̇ ܠܬܪܥܝܬܐ ܒܝܬ ܠܗ ܒܬܪ ܕܡܢ ܫܛܘܪܘܬܗ ܡܚܫܒ ܘܒܕܐ ܐܡܪ ܕܕܟܪܐ ܝܠܕܐ . ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܗܟܝܠ ܝܩܕܢܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܣܢܝܐܝ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܟܠܢܢ ܟܠܢ ܒܬܪ . ܘܕܙܕܩ ܕܢܩܪܒ ܬܝܒܘܬܐ ܘܕܡܥܐ̈ ܕܫܘܝܢ̈ ܠܚܛܗܗ . ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܒܪܘܝܘܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܟܕ ܐܦ ܠܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܒܬܪ ܪܒܐ ܡܘܫܐ ܡܚܘܐ ܗܘܝܬ ܝܨܝܦܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܛܠܬܢ ܐܝܟܢܐ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܝܩܕܢܐ ܕܗܠܝܢ ܦܬܟܖܐ̈ ܫܕܪ ܕܒܪܢܝ ܠܒܝܬܗ ܟܕ ܡܫܐܠ ܠܝ ܒܬܪ ܩܕܡ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܡܕܚܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܠܝܠܘܬܐ̈ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܕܐܬܚܠܡ ܗܘܐ ܡܢ ܟܘܪܗܢܗ ܟܕ ܗܟܝܠ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܥܡܪ ܒܗ ܒܬܪ ܕܡܢܗ̇ ܓܕܫ ܠܗܢܐ ܕܢܬܥܒܝܢ̈ ܖܓܠܘܗܝ̈ ܒܙܢܐ ܗܘ ܕܐܡܝܪ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܗܘܓܝܐ ܕܩܪܝܢܐ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܘܥܡܠܐ̈ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܟܠ ܪܡܫܐ ܒܬܪ ܨܠܘܬܐ̈ ܕܪܡܫܐ ܐܩܪܒ ܠܐܠܗܐ . ܘܟܕ ܫܪܬ ܠܢ ܗܕܐ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܩܪܝܢܐ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܟܕ ܦܢܝܬ ܠܐܬܪܐ ܕܝܠܝ ܘܠܓܘܕܐ ܗܝ ܒܬܪ ܟܕ ܣܟ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܡܕܡ ܗܘܐ ܒܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܐܢܐ ܡܢ ܗܟܝܠ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܝܘܡܬܐ̈ ܡܬܚܡܐ̈ ܘܢܡܘܣܝܐ̈ ܠܒܝܪܘܛܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܟܕ ܒܬܪ ܘܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܐܠܗܝܐ ܘܪܐܙܢܝܐ . ܦܢܝܢܢ ܗܟܝܠ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܚܫܡܝܬܐ ܠܚܕ ܡܢ ܒܬܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܕܒܗ ܗܠܝܢ ܦܬܟܖܐ̈ ܣܝܡܝܢ ܒܬܪ ܥܡܗ̇ ܕܣܝܒܘܬܐ ܡܦܪܓ ܗܘܐ ܘܒܥܝܕܗ ܦܫܝܛܐ ܕܒܪ ܠܢ ܡܢ