simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܢܚܐ ܠܐܠܗܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫ̇ܡܠܝ ܥܒܕܐ̈ ܕܒܪܘܝܘܬܗ̣
Basil:SyrDeSpirSanc ܒܡܢܝܢܐ ܒܨܝܪܐ ܐܬܬܣܝܡ ܒܬܪ 25ܐܒܐ . ܘܠܐ
JnEph:EccHist ܟܠܗܝܢ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܝ ܡ̇ܟܬܒܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ
SevAnt:madHym ܕܠܐ ܠܫܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܦ̣ܣܩX . ܠܡܫܝܚܐ
EliaNis:Chron ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܫܘܝܘܬܐ ܕܐܝܡܡܐ ܘܕܠܠܝܐ
BarBahl:SyrLex ܕܐܕܘܡ ܘܒܝܬ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܒܬܪ ܕܪܡܣܘܩ ܐܝܬ ܕܝܢ
BarKoni:Schol ܘܕܟܡܐ ܡܓܪܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܦܘܢܝܗܘܢ ܃ ܘܬܘܒܡܬܒܕܪܝܢܒܝܢܬ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܗ̇ܢܘܢX XX 39 ܒܬܪ ܩܝܡ̣ܬܐ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ
ActsSlaveChrist ܘܒܟܝܐ ܡܪܝܪܐ 17 ܒܬܪ ܕܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܡܪܩܘܣ ܕܝܢ ܃ ܒܬܪ ܕܐܫܬܠܡ ܝܘܚܢܢ ܐܬ̣ܐ
LiberGrad ܫܒܪ ܪܥܝܢܟ ܕܢܐܙܠ ܒܬܪ ܒܝܫܬܐ̈ ܐܝܟ ܗܘ
P:Ecclus [AB] . ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܓܡܘܪܝܗ ܕܥܠܡܐ :
Babai:BookUnion ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܒܗ̇ܘ ܫܘܒܚܐ
SevAnt:CathHom ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܘܐܦ
Sahd:BookPerf ܙܕܩ̇ ܗܘܐ ܠܡܬܡܟܟܘ ܒܬܪ ܣܟܠܘܬܗ : ܘܠܡܫܐܠ
JnEph:ActsEastSaints . ܐܦܣܛܘ . ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܙܦܠܢ
Chron1234 ܀ ܒܐܢܛܝܟ ܕܝܢ ܒܬܪ ܩXܠܠܗ ܪܒܐܝܡܘܢܕ ܒܪ
SynWestSyr ܫܩܝܐ ܠܐ ܢܣ̇ܒ ܒܬܪ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܪܐܙܐ̈ .
PhiloxMab:Disc ܆ ܘܢܬܓܠܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܇ ܡܢܘܬܐ̈
SynWestSyr ܡܢܗܘܢ ܕܫܒ̇ܩ ܚܒܪܗ ܒܬܪ ܡܟܝܪܘܬܐ ܢܬܦܪܫ X