simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗܕܝܪܐ̈ ܂ ܘܪܗܛܢ̈ ܒܬܪ ܫܘܦܪܐ ܕܢܦܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡ̣ܢ ܫܡ̇ܝܐ ܃ ܒܬܪ ܩ̣ܛܠܐ ܕܣ̇ܥܪ ܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ
BarKoni:Schol ܝXܫܬܚܠܦܝܢ ܂ ܝXܢ ܒܬܪ ܂ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ
BarKoni:Schol X ܝ ܕܝXܐܝܝ ܒܬܪ ܐܒܪܗܡ ܠܘܬ 1ܕܘܝܕ
BarKoni:Schol XܢܝXܪܝX ܂ ܝXܢ ܒܬܪ X X -
SevAnt:CathHom ܢܣܒ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܕܐ . ܟܕ
SevAnt:Epist ܠܐ ܬܘܒ ܡܝܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܡ̣ܬܦܠܓ .
SevAnt:Epist ܒܣܪܐ ܟܬܪ ܘܡܢ ܒܬܪ ܠܐܠܗܐ ܘܣܘܠܩܐ .
SevAnt:Epist . ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ̈ ܐܢܗ̣ܘ ܕܐܢܫܝܢ̈
EliaNis:Chron ܩܛ̣ܠ [ܦܝ[ܠܛܘܣ ܢܦܫܗ ܒܬܪ [̣ܚܫܐ̈ 1ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܬ̣ܘ
EliaNis:Chron ܂ ܘܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܡܠܝܐ̣ ܂ ܝ-
EliaNis:Chron ܕܦܨܚܐ ܒܐܪܒܥܣܪܐ ܒܝܪܚܐ ܒܬܪ ܪܡܫܗ ܕܒܗ ܩܐ̇ܡ
HistChurchEast ܘܫܬܐ ܀ X ܒܬܪ ܕܝܢ ܩܬܪܣܝܣ ܕܡܠܦܢܘܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܒܬܪ ܗܢܐ ܘܐܦ ܓܒܪܝܠ
SevAnt:Epist ܐܢܘܢ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܡܫܪ̣ܪ ܐܢܐ
SevAnt:Epist ܕܒܢܡܝܘܣܐ ܢܐܚܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܡܫܬܘܕܥܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܡܟܪܐܢܐܝܬ
SevAnt:Epist ܗܟܝܠ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ
SevAnt:Epist XXX ܕ ܡܢ ܒܬܪ ܪܕ ܘܝܐ .
SevAnt:Epist ܡܕܡ ܐܝܬ ܠܢܦܫܐ ܒܬܪ ܦܘܠܛܐ . ܕܡܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܐܦ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܣܝ̇ܡܝܢܢ ܃