simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܒܒܬܘܠܘܬܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܝܠܕܐ .
SevAnt:CathHom ܡܫ̇ܒܚܝܢ ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܒܚ̇ܒܠܐ ܘܒܡܘܬܐ ܘܒܥܒܝܘܬܐ
P:Gen [AB] ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ :
SevAnt:CathHom ܕܢܐܙܠܘܢ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܩܪܝܢܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܕܡܝܟܐ
Ath:Treatises ܠܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܟܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒ
ActsStAnth ¹³ܫܠܡܘ ܝܪܚܐ̈ ܫܬܐ ܒܬܪ ¹⁴ܡܘܬܐ ܝܩܪܝܢ ܫܢܝܢ̈
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܫܡܗ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬ̇ܠܩ ܐܣܬܥܪܝܢ̈ ܘܡܣܬܥܪܢ̈
SevAnt:CathHom ܟܕ ܒܪܘܚܬܗܘܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝ̣ܡܬܐ ܥ̣ܠܘ ܐܟܚܕܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܝܘܬܪܢܐ ܒܟܘܘܢܐ ܆ ܒܬܪ ܦܘܕܐ ܘܣܟܠܘܬܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܕܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܚܝ̣ܐ ܒܬܪ ܙܩܝܦܘܬ ܐ ܂
BarKoni:ScholUrm ܕܠܐ ܪܗܛܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܬܪ ܟܐܢܘܬܐ X ܐܕܪܟܘXX
JnRufus:Pleroph . ܡܟܝܠ ܕܝܢX ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ ܕܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ
HistChurchEast ܘܫܬܐ ܀ X ܒܬܪ ܕܝܢ ܩܬܪܣܝܣ ܕܡܠܦܢܘܬܐ
Eph:memHom ܐܢܬ ܘܗܟܢܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܐܝܟ ܦܘܪܣܟ ܗܘ
SevAnt:madHym ܚ̇ܝ̣ܝܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܬܥ̇ܒܪܘ ܗܘܘ ܘܐܫ̇
Chron1234 ܕܡܠܟܘܬܐ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܕܒܪ ܠܛܝܝܐ̈ ܪܒܚܝܠܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܐܦ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܣܝ̇ܡܝܢܢ ܃
BarṢal:ComGosp ܥܡܢ ܐܠܗܐ ܀ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܫ̣̇ܠܡ ܡܬܝ
MartMarPinḥ ܕܝܠܗܘܢ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܒܥܘ
JulRom ܕܐܬܐܡܪ ܡܢܟ . ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܗܒ ܒܘܩܝܐ