simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܠܐ ܬܘܒ ܡܝܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܡ̣ܬܦܠܓ .
SevAnt:Epist ܐܢܘܢ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܡܫܪ̣ܪ ܐܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܗܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܠ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܛܥ̣ܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܦ ܓܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܣܘܟܠܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇
SevAnt:LuqJul . ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܙܟܘܬ܏ܐ X XX
SevAnt:LuqJul . ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܫ̇ܠܡ ܡܢ ܒܬܪ ܡܟܣܢܘܬܝ : ܕܠܐܘܬܐ
SevAnt:LuqJul ܘܕܟܝܢܗ ܕܓܘܢܝܘܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ .
SevAnt:madHym ܚ̇ܝ̣ܝܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܬܥ̇ܒܪܘ ܗܘܘ ܘܐܫ̇
Shub:BookGifts ܠܡܓܪܝܘ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܬܙܝܥ ܒܦܘܢܝܟ ܘܥܪܩ
SophrJer:epArcadCyp ܘܪܒ . ܗܢܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ
SynOr ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܀ ܡܛܠ
SynWestSyr ܢܨܒܐ ܕܢܫܬܡܥ ܡܢ ܒܬܪ ܬܚܘܡܐ̈ ܆ ܢܒܛܠ
SynWestSyr . ܐܡܬܝ ܕܗܕܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܐܘ̇ ܣܘܥܪܢܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܘܐܗܘܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܚܫܐ ܥܬܝܕ ܐܢܐ
ThdrMops:ComPs . . ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܡܬܡܣܝܐ ܘܡܬܓܒܢܐ ܆
Tim1:Epist ܣܪܗܒܬ ܚܣܝܘܬܟ ܂ ܒܬܪ ܒܬܪ ܓܝܪ ܘܒܐܝܕܐ
Tim1:Epist ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܐܘ ܒܬܪ |M721b|ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡ ܡܠܬܐ
ZachSch:ActsSev ܘܨܠܘܬܐ̈ ܕܪܡܫܐ ܟܠܝܘܡ ܒܬܪ ܪܚܡܬ ܥܡܠܐ ܕܢܡܘܣܐ̈