simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܡ̣ܬܦܠܓ . ܬܪܝܢܘܬܐ ܓܝܪ̇ ܫܪܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܪ ܘܠܐ ܒܠܝܠܐܝܬ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ . ܟܕ ܠܐ ܬܘܒ ܡܝܢ
SevAnt:Epist ܗܠܝܢ ܡܫܪ̣ܪ ܐܢܐ ܣܓܝܐܐ̈ ¹ܨܝܕܝ̈ ܚܝܘܬܐ̈ ܆ ܘܢܨܘܕܘܢ ܒܬܪ ܐܢܐ ܨܝܕܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐXܝܪ ܡܝ̇ܐ . ܘܢܨܘܕܘܢ ܐܢܘܢ . ܘܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܇ ܣܘܦܝܣܛܘܬX ܨܢܝܥܬܐ ܒܬܪ ܕܡ̇ܒܣܪ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܡܘܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܛܥ̣ܐ ܕܝܢ ܛܥܝܘܬܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܛܥܝܘܬ ܐ ܕܘ̇ܝܐ ܒܬܪ ܘܐܚܪܬܐ ܆ X ܫܪܝܐ ܠܗ ܠܥܡܢܘܐ ܠ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܣܘܟܠܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕ ܢ 1ܕܒܦܘܪܫܐ ܗ̇ܘ ܕ[ܒܬܐܘܪܝܐ ܒܬܪ ܘܠܐ ܠܬܪܝܢ̈ ܬܘܒ ܡܫ̣ܬܪܐ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܙܟܘܬ܏ܐ X XX X ܐܩܝܡܗ . ܘܥܒܕܗ ܠܐ ܡܝܘܬܐ - ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܒܗ ܒܟܝܢܗ . ܥܒܕܗ ܕܢܩܛܘܪ ܟܠܝܠܐ ܥܠ ܚܛܝܬܐ . ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܟܐ̇ܒ ܠܝ ܛܒ . ܘܒܥܩܬܐ ܗܘܝܬ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܗ̣ܘܐ . ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܬܡܪ ܠܝ . ܘܗܠܝܢ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܡܟܣܢܘܬܝ : ܕܠܐܘܬܐ ܕܦܓܪܗ ܕܡܘܫܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܚܫܐ ܠܐ ܒܬܪ : ܐܦ ܠܐ ܠܘܬ ܚܟܝܡܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܒܪ : ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܫ̇ܠܡ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܕܝܠܗ ܘܕܟܝܢܗ ܕܦܓܪܐ ܡܪܢܝܐ ܟܕ ܠܐ ܒܬܪ ܕܝܠܗ ܘܕܟܝܢܗ . ܕܝܠܗ ܓܝܪ ܘܕܟܝܢܗ ܕܓܘܢܝܘܬܐ ܡܢ
SevAnt:madHym ܕܐܬܬܥ̇ܒܪܘ ܗܘܘ ܘܐܫ̇ . ܬܢܝܘX ܓܪܡܘܗܝẌ ܝܩܝܪܐẌ ܒܬܪ ܆ ܠܡ̣ܬܠ ܓܠܝܢܐ ܡܛܥܝܢܐ̣X ܠܐ ܡ̣ܝܨܐ ܘܘܐ ܚ̇ܝ̣ܝܐ . ܘܡܢ
Shub:BookGifts ܕܐܬܬܙܝܥ ܒܦܘܢܝܟ ܘܥܪܩ ܘܐܬܛܫܝ . ܢܥܬܘܦ ܥܠܝܟ ܘܢܫܦܠܟ ܇ ܒܬܪ . ܕܠܡܐ ܬܡܐܢ ܩܠܝܠ ܇ ܘܢܫܟܚ ܒܟ ܐܬܪܐ ܠܡܓܪܝܘ . ܘܡܢ
SophrJer:epArcadCyp ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܝܠܕܗ ܆ ܐܦ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܐܚܪܝܬܐ ܫܒ̣ܩ ܒܬܪ ܐܠܗ ܐܚܪܝܢ ܐܝܢܐ ܕܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܥܠܝ ܟܝܢܐܝܬ ܘܪܒ . ܗܢܐ
SynOr ܚܕ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܓܙܪ ܕܝܢܐ ܗܢܐ ܡܫܬܡܗܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܒܬܪ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ̈ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܚܕ
SynWestSyr ܬܚܘܡܐ̈ ܆ ܢܒܛܠ ܘܡܢ ܡܫܡܫܢܘܬܐ . ܝܛ . ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܗܘܬ . ܐܢܕܝܢ ܐܢܫ ܠܐ ܢܨܒܐ ܕܢܫܬܡܥ ܡܢ
SynWestSyr ܙܒܢܐ ܐܘ̇ ܣܘܥܪܢܐ ܕܗܕܐ ܢܬܬܒܥ . ܡܛܠ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܛܢܦܐ̈ ܒܬܪ ܗ̣ܘ ܒܗ ܡܝܬܐ X0ܘܡܥܬܕ ܗ̣ܘ ܠܗ ܠܘܬ ܟܦܘܪܝܐ . ܐܡܬܝ ܕܗܕܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܚܫܐ ܥܬܝܕ ܐܢܐ ܠܡܗܘܐ ܂ ܘܐܝܕܐ ܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܚܫܟ ܒܬܪ ܛܒܬܐ̈ ܬܦܓܥ ܒܟܘܢ ܃ ܐܢ ܐܢܐ ܠܐ ܐܚܫ ܆ ܘܐܗܘܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡ̣ܢ
ThdrMops:ComPs ܕܡܬܡܣܝܐ ܘܡܬܓܒܢܐ ܆ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܬܘܒ ܦܘܪܣܐ ܕܬܬܡܨܐ ܒܬܪ ܕܠܘܩܒܠܝ . . ܟܕ ܡܢ ܫܘܚܠܦܐ ܕܓܒܬܐ ܐܡܪܗ̇ ܠܗܕܐ . . ܕܡܢ
Tim1:Epist ܒܬܪ ܓܝܪ ܘܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܬܐܣܘܢ ܃ ܟܘܪܗܢܐ̈ ܐ ܒܬܪ ܂ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܕܝܘܐ̈ 1ܗ̇ܘ ܕܬܡ̇ܢ ܣܓܝ ܣܪܗܒܬ ܚܣܝܘܬܟ ܂
Tim1:Epist |M721b|ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡ ܡܠܬܐ . 8 , 16ܘܐܢ ⁴⁴⁹ܡ̇ܢ ܩܕܡ ܒܬܪ . ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܐܬܚܪܪ ܡ̣ܢ ܥܒܕܘܬܐ . ܐܪܐ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܐܘ
ZachSch:ActsSev ܪܚܡܬ ܥܡܠܐ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܩܪܒ ܠܐܠܗܐ . ܙܕܩ ܠܢ ܓܝܪ ܕܟܕ ܝܕܥܬܐ ܒܬܪ ܕܘܝܐ̈ . ܒܬܪܟܢ ܛܪ ܕܟܝܐ ܠܦܓܪܐ ܘܨܠܘܬܐ̈ ܕܪܡܫܐ ܟܠܝܘܡ