simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܆ ܠܘ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ¹ܬܫܐܠ
AbbaIs:Ascet ܥܒܕܝܢܢ ܦܘܠܚܢܢ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒܕܝܢ ܚܢܢ ܡܬܬܙܝܥ
ActsGregPirang ܓܘܫXܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܡܠܟ
ActsMiaphysites ܡܕܒܪܐ̈ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫ̇ܢܝ ܗܘܐ ܡܢ
ActsStAnth ¹³ܫܠܡܘ ܝܪܚܐ̈ ܫܬܐ ܒܬܪ ¹⁴ܡܘܬܐ ܝܩܪܝܢ ܫܢܝܢ̈
ApocPs-Meth ܠܡܕܢܚܐ . [3]ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕ ܢܘܚ
Ath:HomEpist . ܕܐܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܢܣ̣ܒܘ ⁵ ܥܡ̣ܕܐ
Ath:Inc ܡܢܗ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܠܝܘܠܦܢܗ ܕܗ̇ܘ
Ath:Treatises ܠܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܟܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒ
Babai:BookUnion ܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܃ ܘܒܗ̇ܝ
BarAphton:ActsSev ܡܐܢܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܝܟܘܬܐ ܒܬܪ ܐܢܬܝܡܣ . ܘܡܝܬ
BarBahl:SyrLex ܟܠܝܘܡܐ ܠܚܕ ܝܪܚܐ ܒܬܪ ܚܕܕܐ̈ . ܝ܏ܒ
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܫܡܗ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬ̇ܠܩ ܐܣܬܥܪܝܢ̈ ܘܡܣܬܥܪܢ̈
BarKoni:Schol ܝXܫܬܚܠܦܝܢ ܂ ܝXܢ ܒܬܪ ܂ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ
BarKoni:ScholUrm ܕܠܐ ܪܗܛܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܬܪ ܟܐܢܘܬܐ X ܐܕܪܟܘXX
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗܕܝܪܐ̈ ܂ ܘܪܗܛܢ̈ ܒܬܪ ܫܘܦܪܐ ܕܢܦܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ
BarṢal:ComGosp ܥܡܢ ܐܠܗܐ ܀ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܫ̣̇ܠܡ ܡܬܝ
BarṢal:ComGosp ܘܗ̇ܘ ܕܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܂ ܘܗ̇ܘ
BarṢal:ComGosp ܕܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܚܝ̣ܐ ܒܬܪ ܙܩܝܦܘܬ ܐ ܂
BarṢal:ComLiturg ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܫܥܝܐ ܒܬܪ ܕܫ̣ܡܥ ܐܢܘܢ ܠܩܘܕܫܐ̈