simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul X ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܡܚܘܐ ܗ̣ܘܐ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܘܕܘܟܝܬܐ̈ ܒܬܪ . ⁷ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܠܬܐܘܡܐ ܟܕ ܠܐ ܗܝܡܢ ܛܒ ܡܕܒܪܢܐܝܬ . ⁸ܘܡܢ
PhiloxMab:epPatricius ܕܡܬܚܠܡܐ ⁸⁴ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܫܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ⁸⁵ܘܥ̇ܩܪܐ ܡܢܗ̇ ܒܬܪ ܕܒܗ̇ ܪܓܐ . ⁸³ܪܓܬܐ ܡܕܝܢ ܟܝܢܝܬܐ ܕܢܦܫܐ ܗ̇ܘܝܐ ⁸⁴ܡܢ
GanBus 15ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ . ܡܕܝܢ ܠܝܬ ܠܡܬܕܡܪ ܘ ܇ ܐܢ ܐܦ ܚܢܢ ܒܙܒܢܐ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܫܘܘܕܝܐ ܆ Xܠܘ ܒܪ ܫܥܬܐ ⁸ܢܣ̣ܒܫܘܡܠܝܐ ܇ ⁹ܐܠܐ
DidascApost ܢܡܘܣܐ ܐܬܝܗܒܘ ⁹⁷ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܢܡܘܣܐ . ܘܒܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܒܬܪ ⁹ܢܡܘܣܐ . ܘܡܢܐ ܐܢܘܢ ܐܣܘܪܐ̈ ܕܒܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ X ⁹⁶ ⁹ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܩܝܡܬܐ ܐܡܪܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܟܕ ܟ̇ܬܒ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܚܫܘܫܐ ܕܒܗ ܥܡܢܘܐܝܠ ܩܒ̣ܠ ܡܘܬܐ ܕܚܠܦܝܢ . ⁹ܡܢ
DidascApost ¹⁰⁰ܫܒܬܐ ܆ ܘܢܬܚܫܒ ܠܟܘܢ ܫܒܘܥܐ ܀ ܥܣܝܪܝܐ ܕܝܢ . ܡܛܠ ܒܬܪ . 0ܫܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܫܠܡܢܐܝܬ . ⁹⁸ܥܕܡܐ ܠܠܠܝܐ ܕܡܢ ⁹⁹