simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:John [AB] ܗܕܐ ܢܚܬ ܠܟܦܪܢܚܘܡ ܇ ܗܘ ܘܐܡܗ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܘܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ . ܒܬܪ ܕܓܠܝܠܐ ܇ ܘܐܘܕܥ ܫܘܒܚܗ ܂ ܘܗܝܡܢܘ ܒܗ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܀
P:Esd [AB] ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܬܓܒܝܘ ܠܡܣܩ . ܪܝܫܐ̈ ܕܒܝܬܐ ܕܫܪܒܬܐ̈ : ܐܝܟ ܒܬܪ . ܘܫܬܝܢ ܗܘܘ ܥܡ ܡܘܣܝܩܐ̈ ܘܚܕܘܬܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܫܒܥܐ ܀ ܨܚ ܐ
P:John [AB] ܗܠܝܢ ܂ ܐܬܐ ܝܫܘܥ ܘܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܠܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕ . ܘܬܡܢ ܒܬܪ . ܕܢܬܝܕܥܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܒܐܠܗܐ ܥܒܝܕܝܢ . ܀ . ܀ . ܨܚ ܓ
P:Gen [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܗܘܐ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܐܒܪܡ ܒܚܙܘܐ ܘܐܡܪ ܒܬܪ : ܥܢܝܪ ܘܐܫܟܘܠ ܘܡܡܪܐ : ܗܢܘܢ ܢܣܒܘܢ ܡܢܘܬܗܘܢ̈ . ܨܚ ܟܐ
P:2Chr [AB] ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ : ܘܩܘܫܬܐ ܕܥܒܕ ܚܙܩܝܐ : ܐܬܐ ܣܢܚܪܝܒ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܘܒܦܘܩܕܢܐ : ܠܡܬܒܥ ܠܐܠܗܗ ܒܟܠܗ ܠܒܗ . ܘܥܒܕ ܘܐܟܫܪ .  
P:John [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܗܘܐ ܥܕܥܐܕܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܘܣܠܩ ܝܫܘܥ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܒܬܪ ܬܘܒ ܐܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܥܒܕ ܝܫܘܥ : ܟܕ ܐܬܐ ܡܢ ܝܗܘܕ ܠܓܠܝܠܐ ܀  
P:John [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܐܙܠ ܝܫܘܥ ܠܥܒܪܐ ܕܝܡܐ ܕܓܠܝܠܐ ܂ ܕܛܒܪܝܘܣ . ܒܬܪ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܡܠܝ̈ ܕܝܠܝ ܬܗܝܡܢܘܢ ܀ ܀  
P:John [AB] ܗܠܝܢ ܂ ܡܗܠܟ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܒܓܠܝܠܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܨܒܐ ܗܘܐ ܠܡܗܠܟܘ ܒܬܪ . ܗܘ ܓܝܪ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܫܠܡܝܘܗܝ ܂ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܀  
P:John [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܚܘܝ ܬܘܒ ܢܦܫܗ ܝܫܘܥ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܇ ܥܠ ܝܡܐ ܒܬܪ . ܘܡܐ ܕܗܝܡܢܬܘܢ ܆ ܢܗܘܘܢ ܠܟܘܢ ܒܫܡܗ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܀  
P:Mark [AB] ܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܗܘܐ ܗܘܐ ܦܨܚܐ ܕܦܛܝܪܐ̈ . ܘܒܥܝܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܂ ܠܟܠܟܘܢ ܗܘ ܐܡܪ ܐܢܐ ܆ ܗܘܝܬܘܢ ܥܝܪܝܢ ܀  
P:Luke [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܦܪܫ ܝܫܘܥ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܫܒܥܝܢ . ܘܫܕܪ ܒܬܪ ܚܪܒܐ ܕܦܕܢܐ ܂ ܘܚܐܪ ܠܒܣܬܪܗ ܇ ܘܚܫܚ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܀   
IsaacAnt:memHom ܚܒܪܘܗܝ̈ ܕܓܠܐ̈ ܀ ܘܡܫܪܥ ܠܗ̇ ܡܢ ܨܝܕ ܟܐܢܐ̈ : ܘܒܥܘܠܐ̈ ܒܬܪ ܣܛܢܐ : ܡܠܦܢܐ ܒܫܡ ܙܕܝܩܐ̈ . ܘܡܦܢܐ ܠܗ̇ ܡܢ ܒܝܬ ܩܘܕܫܐ : (
SevAnt:CathHom ܕܐܪܐ ܬܪܝܢܐ : ܬܘܕܐ ܡܙܕܟܝܢܘܬܐ ܆ ܘܬܫܦ ܡܛܠ ܟܠܝܠܐ ܠܗ̇ܘ ܒܬܪ ܘܘܐ . ܕܙܕ . ܩ ܗܘܐ ܠܟ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ̈ ܐܬܠܝ̇ܝܛܝܐ ܆ -
SevAnt:LuqJul ܐܚܙ̈ ܢܝܬܐ X -- ⁶ܣܘܟܠܐ ܘܝܕܥܬܐ ܝܝ ܝܕܥܬܐ ܘܣܘܟܠܐ X . -- ܒܬܪ . ܪܗܒܘܢܐ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܛܒܐ̈ ²⁶ܡܥܡܘܕܝܬܐ --
PhiloxMab:epPatricius ܕܡܬܝܠܕ ܘܗܟܢܐ ܡܬܚܙܐܓܘܫܡܗ ܠܚ̇ܙܝܘܗܝ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܬܪ ܝܡܗܘܢ ܦܘܪܫܢܐ . XXܝܩ̇ X . ܢXܝ ܝX . -- ⁷⁰ܠܗܘܢ XX -⁶⁹
SevAnt:LuqJul ܕܡܠܟܗ ܕܐܦ ܕܝܢܐܐܚܪܢܐ̈̈ ܢܩܝܡ . ܘܫܘܬܦܐ̈ ܢܥܒܕܐ ܒܬܪ ܣܘ XXX X X ܗܢܐ . ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܥܒܕܗ ܐܢܬ ܠܚܘܕܝܟ . - .
Ath:ExposPs ܕܪܕܦ . . . ܠܫܐܕܐ̈ . . . ܐܦ ܗܕܐ . . . |ܕ ܓܝܪ ܟܐܢܐ ܕܐܠܗܐ . ܒܬܪ . . . ܒܗܘܢ ܕܝ̣ܢܐ . . . ܫܘܒܚܐ . . . XXX 49ܠܟܠܗܘܢ . . .
JnDalya:Epist ܕܝܢ ܗܢܐ ܫܘܼܚܠܦܐ ܐܿܬܐ ܫܘܼܚܠܦܐ ܐܚܪܢܐ ܕܢܼܒܗܐ̈ ܒܬܪ ܕܟܪܐ ܘܢܩܒܼܬܐ . ܐܠܐ ܟܠ ܘܒܟܠ ܐܢܫ ܡܫܝܚܐ ܡܬܚܼܙܐ 10 .
JnDalya:Epist ܕܝܢ ܗܢܐ ܫܘܼܚܠܦܐ ܗܿܘܐ ܫܘܼܚܠܦܐ ܐܚܪܢܐ ܕܬܪܝܥܘܬܿ ܒܬܪ ܕܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܪܓܫܐ̈ ܢܿܩܝܦܢ̈ ܠܚܕܕܐ̈ 17 .
Tim1:DisputCalMahdi ܝܘܡܬܐ̈ ܗܢ̇ܘܢ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ . 10 , 31 19ܐܬܠܝܘܗܝ ܠܢܡܘܣܝ ܒܬܪ . 10 , 30ܐܠܐ ܗܕܐ ܕܝܬܩܐ ܕܐܣܝܡ ܠܕܒܝܬ 18ܝܣܪܝܠ .