simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܥXܝܕ ܐ ܗ̇ ܢXܘ ܕ ܥ̣Xܝܕ Ẍ ܗ̣ܘX ܓܝܪ ܟܕ ܗ̣ܘ ܥܡܕܐ : ܘܒܫܡܐ ܒܬܪ ܬܘܒ . . ܕ ܡܝܐ ܐܝܬܘܝܘܝ ܒܫܐ ܕ ܒXܝܘܪXܘ ܕ ܒܗ ܡܬXܒܟܝܢ ܡܢ
SevAnt:Epist ܡܫܬܘܕܥܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܡܟܪܐܢܐܝܬ ܡܙܥܝܩ ܇ ܐܬܒ̇ܛܠܬܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܝܢ : ܟܕ ܠܝܗ̇ܢܘܢ ܕܓܒ̇ܝܢ ܗܘܘ ܕܒܢܡܝܘܣܐ ܢܐܚܘܢ ܡܢ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܗ ܆ ܥܠܘ ܩܡܘ ܆ ܝܬܝܪܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕ̇ܥܩܒ ܇ ܕܡ̣ܢܘ ܒܬܪ : ܕܦܓܪܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܕܫܟܒܘ ܩܒܪܝܗܘܢ̈ ܡܢ
SevAnt:Epist ܡܙܡܪܢܐ̈ ܇ ܒܝܢܬ ܥܠܝܡܬܐ̈ ܕܢܩܫܢ̈ ܒܦܠܓܐ̈ . ܥܠܝܡܬ̈ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܒܙܡܘܪܐ ܕܫܬܝܢ ܘܫܒܥܐ . ܩ̇ܕܡܘX ܫܠܝܛܢܐ̈
SevAnt:Epist ܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ . ܘܒܕܘܟܬܐ ܬܘܒX ܐܚܪܬܐ ܇ ܘܫܡܐ ܕܐܠܗܐ̈ ܒܬܪ ܇ . XXX X ܘܠܘܬܗ ܬܬܩ̇ܪܒ ܇ ܘܒܫܡܗ ܬܐܡܐ ܇ X ܘܕܠܐ ܬܐܙܠܥ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܆ ܟܕ ܐܚܝܕܝܢ ܬܪܥܐ̈ ܥ̇ܐܠ ܗܘܐ . ܘܒܒܝܬܐ ܒܬܪ ܕܪܘܡܚܐ ܡܢ ܕܦܢܗ ܆ ܡܥܝܢܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܡܪܕܐ ܗܘܐ . ܬܘܒ