simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܚܫܡܝܬܐ ܠܒܝܬܐ ܕܝܠܗ ܢܚܘܬ . ܘܥ̣ܢܐ ܘܐܡ̣ܪ . ܐ ܢ ܗ̣ܘX ܒܬܪ : ܘܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܢܐܙܠ ܆ ܦ̣ܩܕ ܗܘܐ ܠܗ ܕܘܝܕ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܩ̇ܐܡ . ܟܕ ܡܫܘܕܥܐ ܗ̣ܝ ܡܠܬܐ ܆ ܕܐܦ ܫܘܪܝܐ ܒܬܪ ܙ ܐܡܪ . X ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܙܕ̇ܩ ܠܗ ܕܢܩܘܡ . ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܗܠܝܢ ܇ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܘܛܘܟܐ ܬܘܒ ܪܗ̣ܛ ܇ ܠܘܬ ܬܝܘܒܐ ܒܬܪ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܐܦܣܝܐ̈ . ܟܕ ܠܐ ܡܬܘܡ ܡܨܝܐ ܕܬܬܩܛܪ ܓ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܓܗܝܪܐ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܇ ܘܚܝܐ̈ ܕܥܬܝ̣ܝܢ ܇ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ̈ ܒܬܪ ܠܐܪܥܐ ܆ ܘܠܐ ܒܚܕܐ ܡܠܬܐ ܙܪ̣ ܩ ܕܬܝܬܐ ܠܢ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܕܚܠܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܐܫ̇ܬܩܠܘ ܒܦܝܠܣܦܘܬܐ : ²ܘܠܕܚܠܬ ܒܬܪ ܓܝܪ ܡܛܠ ܐܠܗܗܘܢ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܪܩܪܐ ܐܡܒܠ̇ܟܝܘܢ : ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܩܪܝܢܗܝܢX ܕܗܠܝܢ ܢܣܒܪܘܢ ܒܬܪܥܝܬܗܘܢ ܡܕܡ ܕܠܩܘܒܠܐ . ܒܬܪ ܕܥܩܘܒܠܐ . ܐܦ ܠܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܬܛܫܐ . ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܫܒܝܬܐ ܠܬܝܒܘܬܐ ܐܬܘ ܇ ܘܒܝܕ ܢܣܝܘܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܗܪܟܐ ܒܬܪ ܘܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܦܢܘ ܆ ܒܢܝܐ̈ ܕܢܦܝܨ̈ ܐ ܗܘܘ . ܗܠܝܢ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܐܫܬܝ ܇ ܟܕ ܠܟܝܢܐX ܕܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܩܡ ܒܬܪ : ܠܗ̇ܘ ܐܡܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܬܝܐ ܚܕܬܐ ܕܟܣܐ ܆ ܠܗ̇ܘ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܕܐܫܠܡ ܪܘܚܗ ܕܩܪܗ ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ ܇ ܘܥܠܬܐ ܝܗ̣ܒ ܕܡܢ ܬܡܢ ܒܬܪ ¹ܕܝܘܝܢܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ . ܡܝܬܐ ܓܝܪ ܩܪܝܗܝ ܠܩܓܪܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܦܘܪܫܢܐ ܕܢܦܫܐ ܘܕܦܓܪܐ ܇ ܕܡܫܟܚܐ ܕܗܠܝܢ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܡܝܬܘ ܒܬܪ ܡܠܬܐ ܕܡܛܠ . X ܩܝܡܬܐ ܇ X ܘܢܗܝܡܢܘܢ ܡܫܪܪܐܝܬ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܕܐܝܘܒ : ܕܣ̣ܒ ܐܢܬܬܐ ܥܪܒܝܬܐ ܆ ܡܢ ܡܚܘܬܐ ܗ̣ܘܘ ܠܗ̇ ܒܬܪ ܕܟܬܝܒܐ ܠܘܬ ܫܘܠܡܐ ܕܟܬܒܗ ܐܝܪܬܐ ܗܝ ܐܢܬܬܐ ܗܕܐ ܕܡܢܗ̇
SevAnt:Epist ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܦܓܥܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܒܬܪ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܐܘ ܒܪܢܫܐ : ܕܠܘ ܒܩܘܪܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܠܡܐ ܇ ܘܕܡܢ
SevAnt:Epist ܪܒܝ̈ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܐܘ ܟܝܬ ܪܝܫܝ̈ ܣܕܪܐ̈ : ܐܝܟ ܛܥܢܝ̈ ܙܝܢܐ ܆ ܒܬܪ ܒܡܦܩܬܗ ܕܠܩܪܒܐ . ܡܬܕܟܝܢ ܗܘܘ . ܘܕܛܠܝܐ̈ ܬܘܒ ܪܕܝܢ ܘܘܘ
SevAnt:Epist ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܇ ܡܬܦܝܣ ܗܘܐ ܠܚܕܝܘܬܐ ܛܝܫܬܐ ܒܬܪ ܥܝܢܝܢ̈ ܆ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܟܢܫܐ ܕܐܪܬܘܕܟܣܘ̈ ܇ ܘܝܬܝܪܐܝܬ
SevAnt:Epist ܗܠܝܢ ܡܫܪ̣ܪ ܐܢܐ ܣܓܝܐܐ̈ ¹ܨܝܕܝ̈ ܚܝܘܬܐ̈ ܆ ܘܢܨܘܕܘܢ ܒܬܪ ܐܢܐ ܨܝܕܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐXܝܪ ܡܝ̇ܐ . ܘܢܨܘܕܘܢ ܐܢܘܢ . ܘܡܢ
SevAnt:Epist ܕܢܦܠܝܢ ܚܝܠܘܬܐ ܒܚܕܕܐ̈ : ܘܡܣܬܕܪ ܩܪܒܐ : ܘܢܙܕܟܐ ܓܒܐ ܒܬܪ ܕܦܠܓܐ̈ ܆ ܪ̣ܗܘܩ ܡܝXܝܢ ܥܡ ܙܝܢ̣ܐ̈ ܐܦ ܠܐܣܘܬܐ̈ . ܘܡܢ
SevAnt:Epist ܡܫܝܚܐ ܢܦ̣ܩܝ ܆ ܦܪܘܬܣܡܝܐX ܐܘܟܝܬ ܫܘܪܝܐ̈ ܐܢܢ̣ ܕܗ̇ܘ ܒܬܪ ܕܒܩܪܪ̣ܝܣܐX ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܡܫܝܚܐ : ܘܡܢ
SevAnt:Epist ܗܕܐ : ܢܣܒܝܘܗܝ ܠܨܠܡܝܐ ܘܢܩܒܥܝܘܗܝ ܒܐܣܬܐ : ܐܪܐ ܐܡ̇ܪ ܒܬܪ . ³ܡܛܠ ܚܙܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܘܡܕܡܝܬܐ ܕܒܪܪܝܗܘܢ̈ : ܘܡܢ
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܡܥܠܬܐ ܕܗ̇ܘ ܡܬܬܪܝܡ ܆ ܡܙܥܩ ܓܠܝܐܝܬ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܒܬܪ ܕܢܬܩ̇ܪܒ ܟܗܢܐ : ܡ̇ܟܣܐ ܠܗܠܝܢ ܕܩܕܝܡܢ̈ ܣܝܡܝܢ̈ : ܘܡܢ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܦܐܝܬ X ܡ̣ܝܢ ܒܣܪܐ ܒܣܪܐ ܟܬܪ ܘܡܢ ܒܬܪ ܠܐܠܗܐ ܒܬܪ ܠܒܣܪܢܘܬܐ . ܡܕܝܢ ܒܣܪܐ Xܝܢ ܝܝ ܝܥܝX· . ܩܘܝ ܒܣܪܐ ܆ ܘܡܢ