simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܪܕ ܘܩܝܐ . ܕ ܐܬܟܬܒܬ ܠܘܬ ܡܪܝ ܩܘܣܢܝܝܐ ܐܩܩܘXܘܩܐ ܕ ܠܕ ܒܬܪ . ܡܢ ܐܓܪܬܐ ‹X ܕ ܚܝXܝܫܝܩܘܪܐ ܕ ܟܬܒܐ ܕ ܚܝXܝܫܐ ܕ ܡܢ
SevAnt:Epist ܪXܘXܢܐ· Xܐܬܟܬܒܬ ܠܘܬ Xܪܘܒܐ ܩܩܪܝܩܘ̈ ̈ ܗܒ ܡܢܬܐ ܒܬܪ ܕ ܝܝܗ ܟX ܕ ܝܝܗ ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕ ܐXܒܫ̈ ܕ ܟܬܒܐ ܕ ܫܬܐ ܕ ܡܢ
SevAnt:Epist ܪܕ ܘܝܐ ܕ ܐܬܟܬܒܬ ܠܘܬ ܣܪܓܝܩܘ ܩܘܡܝܩܘ ܘܐܪܟܝܪܘܣ̈ ̈ ܒܬܪ ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕ ܥܩܘܪܝܢ XXXX ܘܝܫܒX ܕ ܟܬܒܐ ܕ ܬXܝܢ̈ ܕ ܡܢ
SevAnt:Epist ܐܪܕ ܘܝܐ X ܕ ܐܬܟܬܒܬ ܠXXܬ ܬܐܘܡܐ ܐܩܘܘܩܐ ܕ XܪܡܢXܝܐ̈ ̈ ܒܬܪ . ܡܢ ܐXܪܬܐ X ܕ ܥܩܩXܝܢ̈ ܘܫܒܫ ܕ ܟܬܒܐ ܕ ܬܝܫXܐ ܕ ܡܢ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܠܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܦܛܪܘܣ ܘܝܘܚܢܢ : ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܝܫܘܥ ܒܬܪ ܠܘܬ ܣܪܓܝܩܘ ܩܘܡܝܩܘ ܘܐܪܟܝܪܘܣ̈ ̈ ܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܬܚܙܝ ܡܢ
SevAnt:Epist ܪܪܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܝܪܬܐ ܓ̣ܠܐ ܠܝܗ . ܘܠܒܪܗ ܕܝܝܢ ܬܘܒ ܕܘ̇ܘ ܒܬܪ ܢܡܘܣܐ ܐܝܪܘXܘܝ ܗܘܐ· ܘܝXܗܢܐ ܬܘܒ ܠܗXܝܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܡܢ
SevAnt:Epist ܕܫܒ̣ܩ ܪܘܚܗ . ܟܕ ܐܡܪ ܐܒܝ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܣ̇ܐܡ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܒܬܪ ܆ ܡܢ ܟܕ ܫܪܝܪܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܒܠܒܗ̇ ܕܐܪܥܐ . ܗܘ̣ܐ ܕܝܢ ܡܢ
SevAnt:Epist ܡܦܘܠܬܢ ܕܡܢ ܦܪܪ̣ܝܣܐ . ܘܐܦ ܠܪܓܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ ܆ ܒܕܡܘܬ ܒܬܪ ܥܬܝܩܐ ܡܢܝ̣ܚܝܢܢ ܡܢܢ ܇ ܘܠܡܝܬܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܝܬܢܢ ܡܢ
SevAnt:Epist ܚܘܪܒܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܡ . ܘܐܝܟ ܕܒܐܪܙܐ . ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܀ ܒܬܪ ܥܠ ܡܕܡܝܢܘܬܐ ܕܒܐܠܗܐ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܘܐܪܡܝܐ ܐܠܐ ܗܘܐ ܡܢ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܆ ܐܘ ܕܡܬܚܙܐ ܬܘܒX ܒܙܒܢ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܕ̣ ܩܪܘ . ܒܬܪ ܇ ܘܪܗܛܐ ܕܒܪܩܐ ܕܠܐ ܩܐ̇ܡ . ܐܝܟܐ ܗܝ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܘܕܐܬܓܫܫ ܡܢ
SevAnt:Epist ܬܠܬܐ ܐܝܡܡܐ̈ ܘܠܝܠܘܬܐ̈ ܕܩܡ ܡܪܢ ܬܬܗܝܡܝܢ . ܐܚܪܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܫܒܬܐ ܆ ܠܟܠܗ ܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ ܕܬܠܬܐ ܢܓܡܪܘܢ . ܘܗܟܢܐ ܡܢ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܢܦܚ ܒܬܠܡܝܕܐ̈ : ܘܐܡܪ ܣܒܘ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܬܪ ܐܓܪܬܐ ܕ ܠܘܬ ܩܩܘܪܝܐ ܗܘܘܝܩܘܐ̈ ̈ XX ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡܪܝܐ ܟܕ ܡܢ
SevAnt:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܟܕ ܢܩ̇ܦ ܠܟܝܢܗ ܡܟܝܠ ܒܗܠܝܝܝܢ ܝܠܗ ²ܪܪ̣ ܐ ܆ ܒܬܪ ܗܘܢܐ . ܡܢ ܡܠܬܐ ܐܠܝܗܐ : ܒܗ̇ܝ ܐ̇ ܡܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܘܠܚܡܐܝܬ ܠܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܦܠܓܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ . ܡ̇ܦܠܓܝܢ ܕܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:Epist ܚܕܝܘܬܐ : ܘܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܘܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܗܠܝܝܢ : ܘܟܠܗ ܒܬܪ ܕܡܒܣܪ ܡܘܕܐ : ܘܡܚܪܡ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܪܪܢܢܝܬܐ . ܐܚܪܡܢܢ . ܘܒܬܪܟܢ ܟܕ ܐܬ̇ܢܣܝܬ ܒܬܪ ܕܐܡܪܝܢ ܠܚܕ ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ : ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܢ̈ ܡܢ
SevAnt:Epist ܡܘܫܐ ܇ ܓܝ̣ܙܪ ²ܐܢܘܢ ܩܕܡ ܕܢܥܒܪܘܢ ܠܝܘܪܕܢܢ . ܐܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܒ̇ܛܠ̣ܬ . ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܒܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܢ
SevAnt:Epist ܫܘܚܠܦܐ ܕܠܕܡܐ ܇ ܬܘܒ ܠܚܙܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܘܠܟܝܢܐ ܢܗܦܟ ܗܘܐ ܒܬܪ ܐܚܪܢܐ¹̈ ܕܝܢ ܐܡܪܘ ܆ ܕܠܘ ܕܠܐ ܦܝܣ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܗ̣ܘ ܡܘܫܐ ܡܢ
SevAnt:Epist ܩܘܡܐ ܐܬܓܡ̣ܪ . ܟܕ ܟ̣ܬܒ ܓܝܪ ܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ X X X ܝ ܫܠܝܚܝܐ ܒܬܪ ܦܛܪܘܣ ܇ ܘܒܟܠܝܠܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ̈ ܨܒܬ . ܡܚܕܐ ܡܢ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ-Ẍ : ܒܒܣܪ ܡܬܝܕܥ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ : ܟܕ ܒܬܪ . ܠܘܬܗ̇X ܕܪܝܫܝܬܐ ܩܢܝܢ̈ ܕܘܡܝܐ . ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܫܝܚܐ ܡܢ