simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܟܕ ܢܩ̇ܦ ܠܟܝܢܗ ܡܟܝܠ ܒܗܠܝܝܝܢ ܝܠܗ ²ܪܪ̣ ܐ ܆ ܒܬܪ ܗܘܢܐ . ܡܢ ܡܠܬܐ ܐܠܝܗܐ : ܒܗ̇ܝ ܐ̇ ܡܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܡ̣ܬܦܠܓ . ܬܪܝܢܘܬܐ ܓܝܪ̇ ܫܪܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܪ ܘܠܐ ܒܠܝܠܐܝܬ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ . ܟܕ ܠܐ ܬܘܒ ܡܝܢ
SevAnt:Epist ܙܒܢܐ̈ ܐܢܗ̣ܘ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܡܢܗܘܢ ܢܣܬܗ̇ܕܘܢ ²ܒܕܘܒܪܐ̈ Xܐ ܒܬܪ ܆ ܘܠܐ ܢܬܗ̇ܓܓܘܢ ܫܡܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܐܘ ܕܟܗܢܘܬܐ . ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ
SevAnt:Epist ܙܢܝܘܬܐ ܇ ܒܐܝܠܝܢ ܪܡܢܗ ܡܪܬܪܪ̈ ܗܘܝ̈ ܐܘܕܥ ܇ ܕܐܨܠܚܬ ܒܬܪ ܗܘܐ ܠܗ ܠܘܬ ܗܠܝܢ . ܒܪܡ ܕܝܢ̣ ܠܐ ܡܟܝܠ ܗ̣ܘ ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܡܢ
SevAnt:Epist ܕܚܠܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܐܫ̇ܬܩܠܘ ܒܦܝܠܣܦܘܬܐ : ²ܘܠܕܚܠܬ ܒܬܪ ܓܝܪ ܡܛܠ ܐܠܗܗܘܢ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܪܩܪܐ ܐܡܒܠ̇ܟܝܘܢ : ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܕܢܦܠܝܢ ܚܝܠܘܬܐ ܒܚܕܕܐ̈ : ܘܡܣܬܕܪ ܩܪܒܐ : ܘܢܙܕܟܐ ܓܒܐ ܒܬܪ ܕܦܠܓܐ̈ ܆ ܪ̣ܗܘܩ ܡܝXܝܢ ܥܡ ܙܝܢ̣ܐ̈ ܐܦ ܠܐܣܘܬܐ̈ . ܘܡܢ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ ܕܦܪܘܩܐ ܕܟܠܢ ܡܫܝܚܐ : ܠܟܝܢܐ ܒܬܪ ܕܐܫ̇ܟܚܬ ܒܗܘܦܡܢܣܛܝܩܘܢ ܫܪܒܐ ܕܡܠܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ : ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܡܫܝܚܐ ܢܦ̣ܩܝ ܆ ܦܪܘܬܣܡܝܐX ܐܘܟܝܬ ܫܘܪܝܐ̈ ܐܢܢ̣ ܕܗ̇ܘ ܒܬܪ ܕܒܩܪܪ̣ܝܣܐX ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܡܫܝܚܐ : ܘܡܢ
SevAnt:Epist ܫܒܝܬܐ ܠܬܝܒܘܬܐ ܐܬܘ ܇ ܘܒܝܕ ܢܣܝܘܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܗܪܟܐ ܒܬܪ ܘܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܦܢܘ ܆ ܒܢܝܐ̈ ܕܢܦܝܨ̈ ܐ ܗܘܘ . ܗܠܝܢ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܡܫܬܘܕܥܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܡܟܪܐܢܐܝܬ ܡܙܥܝܩ ܇ ܐܬܒ̇ܛܠܬܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܝܢ : ܟܕ ܠܝܗ̇ܢܘܢ ܕܓܒ̇ܝܢ ܗܘܘ ܕܒܢܡܝܘܣܐ ܢܐܚܘܢ ܡܢ
SevAnt:Epist ܥܒܕ̇ ܦܩܩܕܢܐ ܇ ܘܡܦܘܠܬܐ ܕܡܢ ܚܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢX ܠܐ ܗܘܠܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܘܚ̇ܡܝܢ ܆ ܘܕܢ̇ܘܬܦܐ ܘܣܪܝܩܘܬܐ : ܗ̇ܝ ܕܐܬܝܝ̇ܒ ܐܕܡ ܡܢ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܦܐܝܬ X ܡ̣ܝܢ ܒܣܪܐ ܒܣܪܐ ܟܬܪ ܘܡܢ ܒܬܪ ܠܐܠܗܐ ܒܬܪ ܠܒܣܪܢܘܬܐ . ܡܕܝܢ ܒܣܪܐ Xܝܢ ܝܝ ܝܥܝX· . ܩܘܝ ܒܣܪܐ ܆ ܘܡܢ
SevAnt:Epist ܐܪܕ ܘܝܐ X ܕ ܐܬܟܬܒܬ ܠXXܬ ܬܐܘܡܐ ܐܩܘܘܩܐ ܕ XܪܡܢXܝܐ̈ ̈ ܒܬܪ . ܡܢ ܐXܪܬܐ X ܕ ܥܩܩXܝܢ̈ ܘܫܒܫ ܕ ܟܬܒܐ ܕ ܬܝܫXܐ ܕ ܡܢ
SevAnt:Epist ܟܢ ܕܝܢ ¹ܐܬܗ̣ܦܟ ܝ ܠܗܘܢܐ ܡܣܠܝܐ ܕܕܚܠܬܐ ܨܒܝܢܝܬܐ ܐܡ̇ܪ ܒܬܪ : ܡܛܠ ܕܐܦܝܣܩܦܐ ܐܝܬܘܘܝ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܢܡܘܣܐܝܬ ܡܣܪܚ :
SevAnt:Epist ܪܕ ܘܩܝܐ . ܕ ܐܬܟܬܒܬ ܠܘܬ ܣܪܓܝܩܘ ܐXܩܩXܘXܐ ܕ ܩܘܪܘܣ̈ ̈ ܒܬܪ ܟܕ ܕ ܝܝܗ ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕ ܝܫܬܝܢ ܘܬܝܫܫ ܕ ܟܬܒܐ ܕ ܐXܒܫܐ̈ ܕ ܡܢ
SevAnt:Epist ܡܘܬܗ ܕܕܘܡܛܝܢܘܣ . ܒܩܦܠܐܘܢ ܕܝܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ : ܡܚܕܐ ܒܬܪ ܠܥܕܬܐ̈ ܕܬܡܢ . ܟܕ ܦܢ̣ܐ ܡܢ ܓܙܪܬܐ ܕܫ̣ܕܐ ܗܘܐ ܒܗ̇ . ܡܢ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܡܥܒܪܬܗܘܢ ܕܒܝܘܪܕܢX ܘܓܙܘܪܬܗܘܢ ܗ̇ܝ ܕܒܣܟܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܆ ܗ̣ܘ ܬܘܒ ܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܢܘܢ ܚ̇ܘܝܗ ܠܢ ܠܪܐܙܐ ܗܢܐ . ܡܢ
SevAnt:Epist ܡܦܘܠܬܐ ܕܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܒܦܪܪ̣ܝܣܐ ܐܬܝܗ̣ܒܬ ܒܛܟܣܐ ܒܬܪ ܒܗܢܐ ܝܠܕܐ ܦܓܪܢܝܐ ܟ̇ܦܪܐ ܗ̣ܝ ܓܙܘܪܬܐ ܇ ܗ̇ܝ ܐܝ̇ܕܐ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܪܒܝ̈ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܐܘ ܟܝܬ ܪܝܫܝ̈ ܣܕܪܐ̈ : ܐܝܟ ܛܥܢܝ̈ ܙܝܢܐ ܆ ܒܬܪ ܒܡܦܩܬܗ ܕܠܩܪܒܐ . ܡܬܕܟܝܢ ܗܘܘ . ܘܕܛܠܝܐ̈ ܬܘܒ ܪܕܝܢ ܘܘܘ
SevAnt:Epist ܠܐܠܗܐ ܘܣܘܠܩܐ . ܘܒܫܘܒܚܐ ܕܝܢ ܐܠܗܝܐ ܐ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܒܬܪ ܒܣܪܐ ܆ ܘܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܦܐܝܬ X ܡ̣ܝܢ ܒܣܪܐ ܒܣܪܐ ܟܬܪ ܘܡܢ