simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܕܡ ܘܝ̣ܠܝܕܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܇ ܠܬܚܬ ܐ . ܒܬܪ ܕܐܠܗܐ ܥ̇ܒܕܐ ܠܢ ܆ ܐܝܟ ܙܢܐ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܕܙܘܘܓܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܒ̣ܪܐ ܒܪ̣ܝܬܐ ܆ ܕܠܐ ܣܥܘܪܘܬܐ ܩ̇ܘܝ ܇ ܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ- X ܒܬܪ ܠܝܟܠ . ܘܫ̇ܦܥܐ ܒܕܡ̣ܘܬ ܝܡܐ ܠܐ ܡܬܬܟܝܠܢܐ ܆ ܐܦ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܫܘܢܝܐ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܆ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . ܠܗ̇ܝ ܕܬܗܘܐ ܕܟܠܢ ܒܬܪ ܒܘܪܟܬ . ܘܛܝܒܘܬܐ ܕܡܢ ܠܥܠ . ܘܒܬܪ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ :
SevAnt:CathHom ܐܓܘܢܐ̈ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܦܐ̇ܕ ܐܬܠܝܛܐ ܡܢ ܟܠܝܠܐ ܡ̇ܠܦ ܕܘܪܫܐ ܇ ܒܬܪ ܘܢܚܘܒܘܢ ܗܠܝܢ ܢܐܡܪ ܇ ܐܘ ܠܡܢ̇ܦܩ ܛܠܝܐ̈ ܇ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܪܦ̣ܝܢܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ : ܘܠܡܝܩܪܢܘܬܐ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܒܬܪ . ܠܙܘܢܐ ¹ܕܝܢ . ܘܠܐܝܩܪܐ̈ X ܗ̇ܢܘܢ ܕܦܠ̣ܚܘܬܐ . ܡܢ
SevAnt:CathHom ܥܐܕܐ ܇ ܗ̇ܘ ܟܝܬ ܕܝ̇ܨܦ ܕܠܣܘܓܦܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒ̇ܣܡܐ ܢܩܕܘܡ ܒܬܪ ܐܬܠܝܛܐ ܡܢ ܟܠܝܠܐ ܡ̇ܠܦ ܕܘܪܫܐ ܇ ܐܘ ܕܗ̇ܘܐ ܡܐܡܪܐ ܕܥܐܕܐ
SevAnt:CathHom ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܩ̇ܐܡ ܐܢܐ . ܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܝ̇ܕܥܢ̈ ܗܘܝ ܒܬܪ ܆ ܐܬܕܟ̣ܪܢ ܕܗ̇ܘ ܡܛܥܝܢܐ ܐܡܪ . ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܚܝ ܗܘܐ ܆ ²ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܠܪܘܚܩܐ ܟܒܪ ܐܬܐ̣ܫܕܘ ܘܐܬܦ̣ܣܩܘ . ܗܐ ܓܝܪ ܒܬܪ ܇ ܕܒܝܕ ܐܢܫܝܢ̈ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܒܡܨܥܬ ܢܬܚ̇ܠܛܘܢ ܇ ܐܦ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܗܕܐ . ܟܕ ܐ . ܡܫܢܩܢܝܬܐ̈ ܦ̣ܩܕ ܕܢܬ . ܢܬܫ : ܗ̣ܢܝܢ ܟܕ ܒܬܪ ܆ ܡܟܐܒܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܘܐܦܠܐ ܚܕܐ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܢܣܒ . ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܩ̣ܝܡܬܐ , --ܕܦܓܪܐ̈ ܝ̇ܩܕ ܐܢܫ ܕܠܐ ܫܘܠܡ ܘܠܐ ܡܘܦܐ ܟܕ ܒܬܪ ܐܡܬܝ ܕܬܐܠ ܠܝ ܡܠܬܐ ܕܗܕܐ ܆ ܫܐ̇ܠ ܗܝܕܝܢ ܇ ܐܦ ܕܐ . ܝܟܢܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܆ ܠܐ ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ ܒܬܪ ܠܒܣ̣ܪܐ ܡܢ ܡܠܬܐ ܡܦ̇ܠܓܝܢ ܇ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܟܢܘܫܬܐ . ܟܕ ܒܛ̣ܟܣܐ ܬܪܝܢܐ ܩܪܝܐ ܗXܬ ܘܢ̣ܣܝܒX : ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܡܬܗܘܢܢܐ ܀ ܘܟܕ ܩ̣ܡ̇ܬ ܡܢ ܒܣ̣ܬܪܐ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܥܠ ܡܝܐ̈ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܝܟܢܐ ܕܥܠܝܢ ܇ ܙܕ̇ܩ ܗܘܐ ܒܬܪ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܡܬܪܥܝܝܢ̈ : ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܗܠܝܢ . ܚܦܝܛܐܝܬ : ܘܥܡ ܟܠܗ̇ ܝܨܝܦܘܬܐ ܢܪܕܘܦ . ܒܬܪ ܡ̣ܢܝܚܢ̈ ܠܣܗܕܐ̈ . ܗܠܝܢ ܠܡܫܝܚܐ ܐܠܗܗܘܢ ܕܣܗܕܐ̈ .
SevAnt:CathHom ܥܘܬܪܗ̇ ܕܐܣܝܘܬܐ ܇ ܬܬܝܕܥ ܪܒ̇ܘܬܗ ܕܟܘܪܗܢܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܇ ܘܥܠ ܐܠܘܐ ܘܕܡ̇ܐܣܐ ܘܕܗ̣ܘ ܩܢܘܡܗ ܥ̇ܒܕ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܡ̇ܩܦ ܒܫܝܢܐ ܠܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܠܘܬ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ ܇ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܥܬܝܕ ܕܢܐܬܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܫܒܝܚܐܝܬ ܇ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܙܒܢܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܗ̇ܘ ܕܒܡܕܒܪܐ ܛܠܩܘܘܝ : ܟܕ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܠܝܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܚܘܪܝܒ : ܩܕ̇ܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܬܘܒ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܘ ܐܝܬܝܗܘܢXX ܀ ¹ ܘܠܐ ܐܢܫ ܟܕ ܗܠܝXܢ ܫ̇ܡܥ ܢܐܡܪ ܇ ܕܡܛܠ ܒܬܪ ܇ ܘܠܘܬ ܗ̇ܘ ܡܬܥ̇ܠܝܢ . ܡܢܗ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܐܦܢ ܠܘ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܟܢܘܫܬܐ ܐܫܬܘܕܥ ܠܐܠܗܐ . ܕܐܚ̣ܝܕ ܕܝܢ ܒܪܡ ܘܠܒ̣ܝܟ ܒܬܪ ܗܘܐ ܘܨ̇ܐܕ̇ ܕܬܪܝܢܐܝܬ ܒܛ̣ܟܣܐ ܡ̇ܢ ܐܬܝ̣ܠܪ . . ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ . ܕܐܝܢܐ ܓܝܪ ܟܝܢܐ ܢܐܡܪܘܢ ܕܐܝܬܝܗ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܒܬܪ ܇ ܘܦܣܩܝܢ ܠܗ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܇ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܡܢ