simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܚ̇ܝ̣ܠܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ ܕܪܝܫ ܡܠܐܟܐ̈ ܢܩ̣ܦ : ܘܗ̇ܝܡܢ ܒܬܪ ܐܠܦܝܢ̈ ܫܢܝܐ̈ ܘܝܬܝܪ ܐܚܝ̣ܕ ܗܘܐ . ܐܠܘ ܠܐ ܓܝܪ ³²ܕܓܝܣܐ
SevAnt:CathHom ܫܒܬܐ ܇ ܠܐ ܡܐܝܢܐܝܬ ܥܡܗ̇ ܟܕ ܥܡܗ̇ ܕܬܪܥܝܬܐ ܐܟܚܪ̣ܐ ܒܬܪ ܡ̇ܝܢ ܇ ܙܒ̣ܢ̇ܬ ܕܝܢ ܒܪܡ ܗܪܘܡܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ³ܡܝܢ
SevAnt:CathHom ܩܝܡܬܐ . ܣܠܩ ܠܫܡܝܐ ܆ ܘܢܚ̣ܬ ܥܠܝܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܒܬܪ ܇ ܘܗ̇ܝ ܕܥܦܪܐ ܐܝܬܝܟ ⁶ܘܠܥܦܪܐ ܬܐܙܠ ܀ XXXXXXX ¹ܡܢ
SevAnt:CathHom ܗܠܝܢ ܢ̇ܘܦܐܝܬ ܆ ܐܦ ܡܘܫܐ ܐܦ ܐܠܝܐ ܢܐܬܘܢ ܘܢܬ̣ܚܙܘܢ . ܟܕ ܒܬܪ ܢܥ̇ܩܒ ܇ ܘܢ̣ܒܥܐ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܘܣܝܐ ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܀
SevAnt:CathHom ܚ̣ܡܪܐ ܗ̇ܘ ܛ̇ܒܐ ܢܪܪ̣ܘܦ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܕ̇ܐ ܠܠܒܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܒܬܪ ܘܫܟܝܪܬܐ̈ ܕܗܢܐ ܛ̇ܒܐ ܡXܢ ܪܘܩܐ ܚܕܝ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܆
SevAnt:CathHom ܩܠܝܠ̇ ܦ̣ܩܕ ¹ܠܗ Xܡܘܫܐ ܒܡܕܒܪܐ : XXXX XX ܡܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܐܠܗܝܐ̈ . ܘܟܕ ܗܕܐ . ܒܙܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܐܡܪ ܐܬܦ̣ܩܪ̣ܬ ܆
SevAnt:CathHom ܙܕܝܩܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܪܪ̣ܦܝܢ ܆ ܘܠܘ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܒܬܪ X ܐܦ ܓܝܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܡܫܝܚܐ ܒ̇ܥܝܢ : ܘܠܗ ܟ̣ܦܢܝܢ ܘܨ̣ ܗܝܢ ܆
SevAnt:CathHom ܗ̇ܝ ܕܚܬܬܝܬܐ ܘܫܪܝܪܐ ܟܡܐ ܕܡ̣ܨܝܐ ܢܪܗ̣ܛ ܆ ܘܠܐ ܕܠܐ ܒܬܪ ܐ-ܠܗܐ ܐܘ ܥܠ ܐܠܗܐ ܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ ܡܬܐܡܪܝܢ ܐܘ ܡܬܬܣܝܡܝܢ ܆
SevAnt:CathHom ܐܒܠܐ ܗ̇ܘ ܛܘܒܬܢܐ ܢܪܕܘܦ ܆ ܘܠܐ ܢ̣ܚܫ ܒܕܡ̣ܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܠܐ . ܒܬܪ Xܡܢ ܐܫܝ̣ܘܬܐ . ܘܩܕܡ ܕܢܐܬܐ ܡܘܬܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬ . ܢܛܪ ܆
SevAnt:CathHom ܡܠܦܢܘܬܐ ܟܝܬ ܘܡܪܬܝܢܘܬܐ ܕܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܙ̇ ܕܩ ܕܢܣܬܥܪܢ̈ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܗ̣ܘ ܦܪܘܩܢ ܇ ܕܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܒܐܘܢܓܠܝܐ̈ ܇
SevAnt:CathHom ܫܝܐ ܪܗ̣ܛܘ ܥܡ ܟܠܢܫ ܇ ܘܫܝܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܢܕܝܪ ܒܠܒܘܬܟܘܢ . . ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܡܢ ܦܘܠܘܣ ܡܬܐܡܪܐ ܒܠ̣ܟܐ ܐܘ ܟܝܬ ܒܡܪܬܝܢܘܬܐ ܇
SevAnt:CathHom ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܇ ܘܐܢܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܝܬ ܠܗ ܇ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܕܫܕܪܢܝ ܒܬܪ ܠܡ̣ܛܥXܢ ܇ ܗ̣ܘ ܢܥ̇ܡܕܟܘܢ ܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܒܢܘܪܐ ܇
SevAnt:CathHom ܗܠܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܬܚ̣ܙܝ ܇ ܘܥܡ XXܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܬܗ̇ܦܟ ܀ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܕܝܕܥܬܐ ܇ ܘܝܗ̣ܒܗ̇ ܠܝܥܩܘܒ ܥܒ̣ܕܗ ܘܠܐܝܣܪܐܝܠ ܚܒܝܒܗ ܇
SevAnt:CathHom ܗ̣ܝ ܕܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܗ̇ܘ ܡܫܝܚܐ ܆ ܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܒܬܪ ܢܐܬܐ ܇ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܘܠܐ ܢܫܬܘܩ . ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ . ܐܦ ܐܝ̣ܬܝ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܝ ܕܕܟܠ ܟܠܗ ܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܣܪܩܐ̈ . ܕܗ̇ܘ ܓܝܪ ܒܬܪ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܪܚ̇ܡܝ̈ ܟܣܦܐ ܪܕ̇ ܦܝܢ ܗܘܘ ܆ ܐܠܐ . ܐܦ
SevAnt:CathHom ܗܠܢ . ܘܩ̇ܪܒܬ ܠܘܬ ܢܒܝܬܐ ܆ ܘܒ̣ܛܢ̇ܬ̣ ܘܝ̣ܠܕ̇ܬ ܒܪܐ . ܒܬܪ ܡܫ̇ܘܕܥܝܢ ܘܣ̇ܗܕܝܢ ܀ ܐܠܐ ܢ̇ܚܙܐ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܫܥܝܐ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܢܘܢ ܕܪ̣ܥܘ ܥܡ ܝܕܥܬܐ ܠܡܪܥܝܬܐ ܕܡܪܝܐ ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ . ܕܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܒܬܪܥܝܢ ܢܪܗ̣ܛ ܆ ܘܢܪܪ̣ܘܦ ܒܛ̣ܢܢܐ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܪܚ̇ܡܝ̈ ܟܣܦܐ ܪܕ̇ ܦܝܢ ܗܘܘ ܆ ܐܠܐ . ܐܦ ܒܬܪ ܒܬܪ ܫ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ . ܟܕ ܬܠܡܝܕܐ̈ . ܠܘ ܒܠܚܘܕ
SevAnt:CathHom ܢܡܘܣܐ ܘܢܒܝܐ̈ ܪܕܬ̣ ܥܕܬܐ ܘܠܗܘܢ ܢܩܦ̣ܬ̇ . ܡܫܝܚܐ ܒܬܪ ܠܐܠܗܐ . ܕܐܚ̣ܝܕ ܕܝܢ ܒܪܡ ܘܠܒ̣ܝܟ ܒܥܩ̣ܒܐ ܕܥܣܘ . ܟܕ ܓܝܪ
SevAnt:CathHom ܡܥܪܒܝ̈ ܫܡܫܐ ܡܘܕܥܝܢ ܚܢܢ . ܐܠܐ ܠܬܘܚܪܬܐ ܕܒܬܪ ܣܘܥܪܢܐ ܒܬܪ ܕܡܢ ܫܥܬܐ . ܒܬܘܚܪܬܐ ܕܡܢ ܨܒܘܬܐ . ܟܕ ܠܘ ܠܪܡܫܐ ܘܠܙܒܢܐ ܕ