simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܙܒܢܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܗ̇ܘ ܕܒܡܕܒܪܐ ܛܠܩܘܘܝ : ܟܕ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܠܝܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܚܘܪܝܒ : ܩܕ̇ܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܬܘܒ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܩܠܝܠ ܀ ܘܗܕܐ̇ ܡܛܝܒܬܐ ܐܝܬ . ܗ̇ ܕܢ̇ܘܐ ܆ ܡܢ ܟܬܒܐ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܓܪܝܕܐܝܬ ܒܥܕܢܐ ܐܚܪܢܐ ܆ ܛܘܥܝܝ ܬܚ̇ܦܝܗ̇ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܫܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̣̈ Xܐܬܟܪܙ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܇ ܕܟܕ ܡܢ ܗܕܐ ܥܕܬܐ ܒܬܪ ܥ̣ܒܪܘ ܇ Xܩ . ܡܝܬܐ ܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܢܫ̇ . ܬܡܗ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ . ܡ̣ܬܦܫܩܢܝܬܐ ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܒܪ ܐܢܫܐ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̇̈ ܡܢ ܐXܗܘܬܐ ܟܝܬ ܘܡܢ ܐܢܫܘܬܐ . ܘܠܘ ܬܪܝܢ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܩ̣ܝܡܬܐ ܕܡܢ ܩܒܪܐ̈ ܆ ܐܘܪܫܠܝܡ ܫܡ̇ܝܢܝܬܐ ܘ̇ܝ ܕܠܥܠ ܠܢ ܀ ܒܬܪ ܠܢ̇ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܗܘܝ ܡܫ̇ܪܪܝܢ ܗܘܘ ܆ ܕܐܦ ܡ . ܢ
SevAnt:CathHom ܡܥܡܘܕܝܬܐ : ܗܟܢܐ ܐܝܟ . ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܐ ܒܬܪ . ܒܦܣܩ ܣ̣ܒܪܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܢ ¹ܕܝܠܢ̇ ܟܕ ܢ̣ܚܛܐ X XX X ܡ . ܢ
SevAnt:CathHom ܗܠܝܢ ܇ ܠܗ̇ܢܝܢ ܕܫܪܟܐ ܘܕܒܬܪܟܢ . ܒܠܚܘܕ ܓܝܪ . ܠܗܠܝܢ ܒܬܪ ܐܠܐ ܥ̇ܒܕܐ ܕܫ̣ܩܠ ܛ̣ܥܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܕܢܝܬܐ ܐܢܫ ܢ̣̇ܩܦ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܝ ܕܢܕܥ ܠܡܪܝܐ ܇ ܐܝܟ ܫܦܪܐ ܡܛܝܒܐ ܢܫܟܚܝܘܗܝ . ܡ̣ܐ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܬܠܬܐ ܇ ܘܢܩܘܡ ܘܢܐܐ ܩܪܡܘܗܝ ܘܢ̇ܕܥ ܇ ܢ̇ܪܪ̣ܘܦ
SevAnt:CathHom ܩܠܝܠ . ܘܠܗܕܐ ܐܝܬ ܠܡܫܟܚܘ ܒܟܬܒܐ ܕܡܠܟܘܬܐ̈ : ܕ ܓܠܝܐܝܬ ܒܬܪ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܗܠܝXܢ ܕܠܐ ܝܕܝܥܢ̈ : ܥܬܝܕ̈ ܢ ܕܝܢ ܢܐܬܝܢ̈
SevAnt:CathHom ܗ̇ܝ ܕܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܫ̇ܦܪܐ ܇ ܗ̇ܝ ܟܝܬ ܕܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܐܦ ܒܬܪ ܗܝܢ ܆ ܒܬܪ ܙܕܝܩܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܪܪ̣ܦܝܢ ܆ ܘܠܘ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ
SevAnt:CathHom ܩܠܝܠ ܩ̇ܪܝܒܐ ܘܚܝܐ̈ ܛܘܒܬܢܐ̈ ܘܠܐ̣ ܗ̣ܘܠܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܇ ܐܠܐ ܠܘܬܗ̇ ܕܫܡܝܐ ܡܣ̇ܪܗܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܟܕ ܩܝ̣ܡܬܐ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܝ ܕܪܚ̇ܡ ܗܘܐ : ܟܕ ܠܐ ܐܬ̣ܐ ܠܫܘܡܠܝܐ ܥܪܢܗ : ܒܣܘܟܐ̈ ܒܬܪ ܕܕܦܢܐ : ܘܕܠܒܘܝܐܗ̇ ܕܦܩܪܘܬܐ ܝ . ܕܣܒ̣ܠ ܇ ܟܕ ܪܕ̇ܦ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܢܘܢ ܪܡܙܡ̇ܪܝܢ ܆ ܒܝܢܬ ܥܠܝܡܬܐ̈ ܕܢ̇ܩܫܢܒܦܠܓܐ̈̈ ܀ ܒܬܪ ܒܙܘܪܘܬ ܡܠܬܐ ܕXܝܕ ܢܒܝܐ ܆ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ . ܩ̇ܕܡܘ ܪܝܫܢܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܦ̣ܪ . . ܘܟܕ ܦܩ . . . ܥܐ . ܠܦ̣ܘܒ̣ܣ . ܒܩܨ ܡܗ ܕܙ ܠܝܡܐ . ܒܬܪ ܚܘܚ . ܐܦ̇ܘܠܘܢ . ³ܪܚܘܡܐ ܒܝ̣ܫ ܪܚܡܬ̣ܐ ܕܕܐܦ̣ܢܝ ⁴ܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܇ ܟܕ ܥܬܪܢܢ ܫܘܟܢܐ ⁵0ܕܣܝܘܡܘܬ ܒܢܝܐ̈ ܇ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܚܠܦܝܢ ܡܫ̇ܡܠܐ . ܟܕ ܡܚ̇ܘܐ ܆ ܕܠܢ ܕܝܠܢ ܙ̇ܕܩܐ ⁴⁹ܡܢ