simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܐܬܠܝ̇ܝܛܝܐ ܆ - ܒܬܪ ܕܐܪܐ ܬܪܝܢܐ :
SevAnt:CathHom ܠܘܬ ܐܒܝ . ܒܬܪ ܠܡ ܓܝܪ ܕܝXܗܪܐ
SevAnt:CathHom ܐܠܗܗܘܢ ܕܣܗܕܐ̈ . ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܚܦܝܛܐܝܬ
SevAnt:CathHom ܚܝܐ̈ ܕܩ̇ܪܝܒܝܢ . ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐ̇ܙܠܝܢ ܚܢܢ
SevAnt:CathHom ܟܕ ܗܟܢܐ . ܒܬܪ ܪܝܫ̇ܢܘܬܗ̇ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܚܠܝܡܬܐ
SevAnt:CathHom ܗܪܟܐ ܡ̇ܢ . ܒܬܪ ܫܘܪܝܐ̈ ܥܡܝܠܐ̈ ܕܕܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܠܗܢܐ ܬܡܢ . ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐ̇ܚܙܐ .
SevAnt:CathHom ܕܠܗܪܟܐ ܀ 10ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܥܐܕܐ ܕܚܫܐ
SevAnt:CathHom ܕܡܪܝܡ̇ܐ ܟܠܟܘܢ· 18ܘܐܝ̣ܬܝ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܘܒ .
SevAnt:CathHom ܘܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ 1ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܗ̇ܘ ܚܕ
SevAnt:CathHom ܚܕ ܒܡܐܐ : ܒܬܪ ܬܠܬܝܢ ܘܫܬܝܢ .
SevAnt:CathHom ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ : ܒܬܪ ܫܘܢܝܐ ܕܡܢ ܗܪܟܐ
SevAnt:CathHom ܕܗܠܝܢ ܛܘܒܐ̈ : ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܛܘܒܝܟܘܢ ܐܡܬܝ
SevAnt:CathHom ܐܕܡ ܡܢ X ܒܬܪ ܕܥ̣ܒܪ ܦܘܩܕܢܐ̇ X
SevAnt:CathHom ܡ̇ܙܥܩ ܦܘܠܘܣX X ܒܬܪ ܗܠܝXܢ ܆ ܠܛܥܡܬܐ
SevAnt:CathHom ܡܚܕܐ . Xܠܐ ܒܬܪ ܙܒܢ ܕܚܡܫܡܐܐ ܫܢܝܐ̈
SevAnt:CathHom ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܝ̣ Xܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ .
SevAnt:CathHom ܗܘܐ ܆ ²ܕܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܩ̇ܐܡ
SevAnt:CathHom ܗܪܘܡܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ²ܡܢ ܒܬܪ X ܫܒܬܐ ܆
SevAnt:CathHom ܡܢ ܝܘܒܠܐ ²⁹ܕܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܢܨ̣ܡܚ :