simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܠܝܢ ܂ ܝ ܐܪܥܐ ܡܬܪܘܚܐ ܂ ܐܘ ܫܘܚܠܦܐ ܒܒܢܝܢܫܐ̈ ܗܘ̇ܐ ܂ ܒܬܪ ܐܪܥܐ ܠܐ ܣܦܩܐ ܠܡܚܒܫ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܫܡܝܐ ܂ ܡܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܦܢܐ ܥܡܐ ܠܟܗܢܐ ܕܐܦ ܠܟ ܢܗܘܐ ܠܟ ܫܠܡܐ ܥܡ ܪܘܚܐ ܒܬܪ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܢܡܘܬ ܂ ܫܠܡܐ ܠܡ ܕܝܠܝ ܫܒ-ܩܢܐ ܠܟܘܢ ܂ ܘܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܬܦܣܩ ܝ ܥܠܝܗܘܢ ܕܝܢܐ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܂ ܡܟܝܠ ܗܫܐ Xܚܙܝܬܘܢ ܒܬܪ ܬܫܢܝܩܐ ܂ ܠܐ ܒܨܪܢ̈ ܡܕܡ ܂ ܘܡܗܦܟ ܡܠܘܗܝ̈ ܠܘܬ ܡܠܐܟܐ̈ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܕ ܠܡܪܥܝܬܐ ܆ ܠܡܫܝܚܐ ܪܥܝܐ ܪܒܐX ܂ ܘܡܫܠܡܝܢ ܠܗ̇ ܠܥܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܥܕܬܐ ܡܟܐ ܘܡܟܐ ܥܡܗ ܆ ܡܫܠܡ ܗܘ ܥܡ ܪܥܘܬܐ̈ ܕܒܬܪܗX ܚܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܨܘܡܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܙܩܝܦܘܬܐ ܘܡܘܬ ܐ ܂ ܨܘܡܐ̈ ܕܝܢ ܝX ܐܚܪܢܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܘܡ̣ܢ ܗܕܐ ܐܬܝܕܥܬ̤ ܕܢܦܝܩ ܨܘܡܐ ܒܪܡܫܐ ܗܢܐ ܂ ܒܪܡ ܥ̣ܠܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܥܠܬܐ ܕܠܫܡܝܐ ܃ ܐܚܘܕܘ ܬܪܥܐ̈ ܆ ܕܚܛܝܐ̈ ܢܩ̇ܫܝܢ ܒܗܘܢ ܂ ܒܬܪ ܕܝܠܢ ܂ ܗܘܘ ܠܡ ܝ̇ܕܥܝܢ ܂ ܝ ܕܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܐܬܦܩܕܢ ܂ ܕܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܬܚܪܪܝܢ ܡ̣ܢ ܩܢܘܒܝܢ ܆ ܘܡܬܕܪܫܝܢ ܒܥܢܝܢܐ ܪܘܚܢܐ ܒܬܪ ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܘܕܘܒܪܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܒܗ̇ ܂ ܗܘܠܠܐ ܬܪܝܢܐ ܃
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܢ ܙܒܢܐ̈ ܘܫܒܘܥܐ̈ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܬܝܕܥ ܕܠܝܬܘܗܝ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܠܝܐ ܚܪܬܐ - ܡܪܙܙ ܂ ܘܕܢܚܗ ܕܐܠܝܐ ܘܥܡܗ ܩܝܡܬX ܂ ܡܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܫܗ ܂ ܕܢܬܕܡܐ ܠܢܫܐ̈ ܘܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܂ ܩܕܡ ܚܫܗ ܕܝܢ ܂ ܠܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܚܫܗ ܂ ܝܝ ܐܡܬܝ ܕܢܚ̇ܬ ܡ̣ܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܝܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܫXXܘܗܝ ܪܫܢܐ̈ ܂ ܘܐܕܘܢܝܐ ܐܬܪܘܪܒ ܥܠܘܗܝ ܂ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܫ ܗܘܠܠܐ ܂ ܫܠܝܡܘܢ ܟܕ ܐܡܠܟܗ ܐܒܘܗܝ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܢܕ ܘXܝXܢܦܢܘܣ ܘXܠܦܢܐ̈ ܘܫܪXܐ ܒܬܪ ܚܘܕܪX ܪܫ̣ܝX ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܒX ܒܚܘܕܪX ܪܫ̣ܝX ܂ ܘܝܒ̣ܕ ܠܫܠܝܢܐ̈ ܬܪܝܢ ܕܘܟܪ-ܢܐ ܢܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܪܘܙܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܃ ܕܩ̣ܡ ܘܐܬܚܝܠ ܩܕܡ ܦܪܥܘܢ ܂ ܕܡܫܪܝܢ ܒܬܪ ܕܣܥ̇ܪ ܗܘܐ ܡܘܫܐ ܒܬܟܫܦܬܐ ܫܐ̇ܠ ܗܘܐ ܠܗܢ ܂ ܕܩܐ̇ܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܂ ܡܟܬܪ ܕܝܢ · ܒܪܘܝܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܫܘܪܝܐ ܂ ܡܕܡ ܚܕܬ ܒܬܪ ܠܗ ܫܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܫܘܠܡܐ ܂ ܒܛ ܂ ܠܝܢ ܡܕܝܢ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܂ ܡܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܐ ܃ ܚܙܘ ܠܐܘܢܐ̈ ܕܐܬܛܝܒܘ ܠܟܘܢ ܟܕ ܣܕܝܪܝܢ ܂ ܒܬܪ ܒܡܪܢ ܘܠܘܬܗ ܐܫܩܠܘ ܂ ܩܢܝܬܘܢ ܗܫܐ ܝܕܥܬܐ Xܡܝܪܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܒܪܬܗ̇ ܣܡܗ̇ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܦܚܡ ܡܐܬܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܂ ܒܬܪ ܟܕ ܕܟܝܢ̈ ܘܠܐ ܟܕ ܠܐ ܕܟܝܢ̈ ܂ 3ܕܒܕܓܘܢ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܚܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܐ ܂ 0ܥܪܘܒܬܐ ܕܕܗܒܐ ܒܫܘܪܝ ܫܠܝܚܐ̈ ܂ ܘܕܫܠܝܚܐ̈ ܒܬܪ ܡܪܝܡ ܒܬܪ ܝܠܕܐ ܂ ܕܝܘܚܢܢ ܒܬܪ ܕܚܐ ܂ ܕܡܘܕܝܢܐ̈ ܘܣܗܕܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܘܕܪX ܪܫ̣ܝX ܐܢܘܢ ܒܣܕܪX ܂ ܂ ܥܘܢܝܬܐ̈ X X - ܕܥܕܡܐ ܒܬܪ ܬܪܝܢ ܕܘܟܪ-ܢܐ ܢܕ ܒܬܪ ܢܕ ܘXܝXܢܦܢܘܣ ܘXܠܦܢܐ̈ ܘܫܪXܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܪܢ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܐܢܗ̤ܘ ܕܒܪܢܫܐ ܒܟܠܙܒܢ ܡܬܗܘܢܝܢܢ ܒܬܪ ܃ ܒܪܢܫܐ ܒܦܓܪܐ ܘܒܢܦܫܐ ܃ ܩܕܝܡ ܡ̣ܢ ܡܪܢ ܐܘ ܥܡ ܡܪܢ ܂ ܐܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܗ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܟܠ ܫܘܠܛܢ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܂ ܡܢ ܩܕܡ ܡܘܬܗ ܒܬܪ ܂ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܡܠܐܟܐ̈ ܘܣܪܦܐ̈ ܕܚ̣ܙܐ ܟܐܢܐܝܬ ܂ ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܘܟܒܐ̈ ܂ ܘXܙܝܟ ܕܠܐ ܐܬܓܠܝ ܝ ܠܗܘܢ ܟܠ̇ܗ ܫܪܪܐ ܕܐܠܗ ܂ ܐ ܒܬܪ ܘ ܂ ܟܠ̣ܐ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ - ܡ ܇ ܢ ܕܢܣܓܕܘܢ Xܡܕܢܚܐ ܂ ܕܠܐ ܢܛܥܘܢ