simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܘܫܐ ܡ̣ܢ ܕܥܠܘ ܝ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܘܫܪܟܐ ܒܬܪ ܂ ܐܟܡܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܢܦܝܚܝ̈ ܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܪܫ̣ܡܘ ܂ ܐܡܠܟ ܩܕܡܝܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܘܢܕܢܗ ܂ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܡܫܬܟܚ 1ܒܚܝܐ̈ ܒܝܘܡ ܓܠܝܢܗ ܝX ܕܡܪܢ ܒܬܪ ܐܦܣܩܘܦܐ ܂ ܘܒܬܪܗ ܒܪ ܐܩܡܗ ܗ̇ܘ ܕܫܩܝܠ ܗܘ̣ܐ ܫܘܠܛܢܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܘܝܬܐ̈ ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܬܝܩܬܐ ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܫܒܚܘ ܝ ܒܗ ܘܫܠܡܘܗܝ ܃ ܒܬܪ ܘܐܢ ܒܚܕܬܐ ܠܡܠܟܘܬܐ ܫܘ̇ܝܢ ܂ ܘܬܚܘܝܬܐ ܡܢ ܟܕ ܫܪܝܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܓܡܐ ܂ ܩܕܡܝܬ ܢܛܪܝ̈ ܛܟܣܐ ܓܒܪܝܠ ܘܡܝܟܐܝܠ ܂ ܘܒܬܪܗܘܢ ܒܬܪ ܕܒܪܝܬܗ ܂ ܒܙܘܚ̇ܐ ܦܘܩܘ ܩܕܡܘܗܝ ܂ ܘܗܟܢܐ ܢܦ̇ܩܝܢ ܬܓܡܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܐ ܫܒܘXܥܐ̈ ܘܙܒܢܐ ܂ ܘܢܗܘܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܐܝܟ ܒܬܪ ܡܛܬ̤ ܂ ܘܩܝܡXܐ ܐܬܪܙܙܬ̤ ܒܫܟܚܬܗ ܕܨܠܝܒܐ ܂ ܡܢܐ ܬܘܒ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܐ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܃ ܫܠܡܐ ܥܡܟܘܢ ܂ ܘܗ̣ܢܘܢ ܦܪܥܝܢ ܒܬܪ ܂ ܘܡܫܡܥ ܠܗܘܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܐܬܚܫܚ ܒܗ̇ ܡܪܢ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܢܛܝܟܘܣ ܂ ܨܒܝܬ ܡܪܝܐ ܂ ܘܨܠܝ ܡܪܝܐ ܂ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܝܬܒܘ ܒܬܪ ܐܢܛܝܟܘܣ ܂ ܡܐ ܚܒܝܒܝܢ̈ ܂ ܟܕ ܐܬܚܕX ܒܝܬܐ ܡ̣ܢ ܬܢܝܐ