simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܦܩܢܗ̇ ܂ ܚܕܝܐ ܐܘ ܡܬܬܥܝܩܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܒܪܢܫܐ ܕܚܒܝܫ ܒܬܪ ܦܓܪܐ ܂ ܘܐܢܗܘ̣ ܕܠܐ ܡܩܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܕܠܐ ܦܓܪܐ ܂ ܐܝܟܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܟܠ ܂ ܗܟܢܐ ܐܬܬܪܝܡ ܟܝܢܢ ܒܥܡܕܗ ܕܐܝܠܢܐ ܕܚܝܐ̈ ܂ ܘܐܝܟ ܒܬܪ ܒܝܕ ܒܛܢܐ ܕܒܪܗ ܡܪܝܡ ܂ ܘܚܠܦ ܕܐܬܛܪܕ ܟܝܢܢ ܃ ܐܡܪܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܡܕܢ ܘܗܝܡܢܘܬܢ ܃ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܬܟܪܙܐ ܘܡܬܪܙܙܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܡܛܠ ܕܚܢܢ ܐܝܩܪܐ ܕܗܠܝܢ ܠܐ ܝܕܥܢܝܗܝ ܂ ܐܠܐ ܐܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܫܐ ܂ ܘܓܥ̣ܘ ܠܡܪܝܐ [ܕܢܫܕܪ ]ܪܘܚܐ ܕܢܚܐ ܐܢܘܢ ܒܚܝܠܗ ܒܬܪ ܡܛܠ ܕܐܬܡܟܟܘ ܪܘܪܒܐܝܬ ܐܦ ܡ̣ܢ ܡܠܝܗܘܢ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܐܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬ ܐ ܥܒ̇ܕܝܢܢ ܝX ܫܘܪܝܐ ܠܡܕܒܪܢܐ̈ ܂ ܐܟܡܢ ܕܐܬܓܡܪܬ̤ ܒܬܪ ܂ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܬܘܢ ܒܠܥܕܝ ܠܡܣܥܪ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܛܒܬܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܆ ܠܗܘܢ ܝ ܂ ܝ ܡܝܩܪܝܢܢ ܂ ܕܟܕ ܠܗܘܢ ܡܝܩܪܝܢܢ ܒܗܘܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܚܕ ܚܕ ܒܠܚܘܕ ܒܟܘܫܪܐ̈ ܒܙܒܢܐ̈ ܕܡܢ ܒܬܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܫܗ ܂ ܕܢܬܕܡܐ ܠܢܫܐ̈ ܘܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܂ ܩܕܡ ܚܫܗ ܕܝܢ ܂ ܠܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܚܫܗ ܂ ܝܝ ܐܡܬܝ ܕܢܚ̇ܬ ܡ̣ܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܝܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܠܪX ܃ X ܡܢܗ̇ ܐܠܐ ܐܪܒܥ ܙܒܢܬܐ̈ ܂ ܘܐܢܗܘ ܕܡܫܚܐ ܕܒܩܪܢܐ ܒܬܪ ܕܚܘܕܪܐ ܪܫ̣ܝX ܂ ܠܝXܢܐ ܦܪܫ ܝܫܘܥܝܒ ܕܘܟ ܢܐ ܕܝXܪܝX
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܢܚܐ ܂ ܕܡܘܕܝܢܐ̈ ܘܣܗܕܐ̈ ܒܬܪ ܩܝܡܬ ܐ ܂ ܥܪܘܒܬ ܐ ܕܕܗܒܐ ܒܬܪ ܝܫܘܥܝܗܒ ܕܘܟܪܢܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܝ ܒܬܪ ܝܠܕܐ ܂ ܕܝܘܚܢܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܚܐ ܂ ܕܡܘܕܝܢܐ̈ ܘܣܗܕܐ̈ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܂ 0ܥܪܘܒܬܐ ܕܕܗܒܐ ܒܬܪ ܪܫ̣ܡ ܝܫܘܥܝܗܒ ܕܘܟܪܢܐ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܒܬܪ ܝܠܕܐ ܂ ܕܝܘܚܢܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܠܝܢ ܂ ܡܚܘܐ ܩܘܕܫܐ ܕܡܫܚܐ ܂ ܟܪܘܙܘܬܐ ܒܥܘܬܐ ܕܥܡܐ ܒܬܪ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܃ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܡܠܝ ܡܫܟܢܐ ܂ ܡܢܐ ܝ ܕܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܠܝܢ ܂ ܝܪܬܘ ܡܕܡ ܕܣܗܕ ܠܗܘܢ ܕܟܕ ܡܣܝܒܪܝܢ ܡܫܟܚܝܢ ܂ ܒܬܪ ܘܕܟܠ ܡܚܘܢ̈ ܃ ܘܡ̣ܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܐܣܛܝܘ ܂ ܡܢܐ ܕܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܗ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܟܠ ܫܘܠܛܢ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܂ ܡܢ ܩܕܡ ܡܘܬܗ ܒܬܪ ܂ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܡܠܐܟܐ̈ ܘܣܪܦܐ̈ ܕܚ̣ܙܐ ܟܐܢܐܝܬ ܂ ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܡܕܗ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘ·ܬܝܪ ܂ ܡܚܕܗ ܐܡܪܝܢ ܕܐܫܬܠܡ ܠܒܝܬ ܒܬܪ ܂ ܟܕ ܥܡ̣ܕ ܡܚܕܗ ܢܦ̣ܩ ܠܡܕܒܪܐ ܠܡܨܡ ܂ ܟܕ ܐܦ ܝܘܚܢܢ ܕܟܬܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܠܝܢ ܒܡܛܪܬ ܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܕܠܠܝܐ ܬܘܒ ܢܩܫܝܢܢ ܢܩܘܫܐ ܒܬܪ ܩܠܐ ܂ ܕܗܐ ܚܬܢܐ ܐܬ̇ܐ ܦܘܩܘ ܝܝ ܠܐܘܪܥܗ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܥܠܬܐ ܕܠܫܡܝܐ ܃ ܐܚܘܕܘ ܬܪܥܐ̈ ܆ ܕܚܛܝܐ̈ ܢܩ̇ܫܝܢ ܒܗܘܢ ܂ ܒܬܪ ܕܝܠܢ ܂ ܗܘܘ ܠܡ ܝ̇ܕܥܝܢ ܂ ܝ ܕܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܐܬܦܩܕܢ ܂ ܕܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܬܪ ܆ ܠܗܘܢ ܝ ܂ ܝ ܡܝܩܪܝܢܢ ܂ ܕܟܕ ܠܗܘܢ ܡܝܩܪܝܢܢ ܒܗܘܢ ܒܬܪ ܐܟܚܕ ܕܝܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܚܕ ܚܕ ܒܠܚܘܕ ܒܟܘܫܪܐ̈ ܒܙܒܢܐ̈ ܕܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܘܪܥܬܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ̇ ܂ ܗܢ̇ܝܢ ܕܡܬܢܣܝܢܢ ܒܗܝܢ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܬܪ ܂ ܘܐܢ ܕܒܕܡܘܬ ܨܠܡܐ ܂ ܝ ܥܘܝܬܐ̈ ܕܡܪܙܙܢ̈ ܠܢ ܬܝܒܘܬܐ ܕܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܪܟܝ ܢܦܫܝ ܂ ܘܐܝܬ ܕܠܐ ܦܣ̇ܩܝܢ ܂ ܟܕ ܗܢ̇ܘܢ ܕܠܐ ܦܣ̇ܩܝܢ ܒܬܪ ܡܘܫܐ ܘܕܟܠܗܘܢ ܢܒܝܐ̈ ܕܒܬܪܗ ܂ ܕܒܕܓܘܢ ܐܝܬ ܕܦܣ̇ܩܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܪܘܙܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܃ ܕܩ̣ܡ ܘܐܬܚܝܠ ܩܕܡ ܦܪܥܘܢ ܂ ܕܡܫܪܝܢ ܒܬܪ ܕܣܥ̇ܪ ܗܘܐ ܡܘܫܐ ܒܬܟܫܦܬܐ ܫܐ̇ܠ ܗܘܐ ܠܗܢ ܂ ܕܩܐ̇ܡ