simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܩܢܟܐ̈ ܀ 1 ܒܬܪ ܕܬܡܢ 1ܟܣܝܐܝܬ ܩܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܙܡܝܢܐ̈ ܢܬܒܣܡܘܢ 2ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܗܢ̇ܘܢ ܡܬܒܣܡܝܢ ܗܝܕܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܫܐ ܝܕܥܬܐ Xܡܝܪܬܐ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܃ ܚܙܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܐ ܚ̇ܛܐ ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܡܪܝܢܢ ܨܠܘܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘX X ܂ ܒܬܪ ܫܠܝܐ̈ ܙ ܒܫܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕ-ܐܘܪܝܬ ܐ ܂ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܂ ܡܘܬܒܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܟܢܘܢ ܐܬܝܠܕ ܂ ܒܬܪ ܚܡܫܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܬܒܣܡܘ ܒܢܒܝܘܬܗܘܢ ܂ ܒܬܪ ܥܘܢܝܬܐ̈ ܐܝܬ ܕܠܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܒܬܪ ܗܢܐ ܘܐܦ ܓܒܪܝܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܘܬ ܙܟܪܝܐ ܂ ܒܬܪ ܗܢܐ ܕܝܢ ܒܫܝܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܘܠܡܐ ܡܘܬܐ ܂ ܒܬܪ ܡܘܬܐ ܠܝܬ ܫܘܪܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܘܬ ܡܠܐܟܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܦܣܩ ܝ ܥܠܝܗܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܬܐܕܣܝܣ ܡܠܟܐ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܟܢܫܬ̤ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܕܡܝܐ ܢܛܪܝܢ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܩܪܝܢܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܟܠܡܕܡ ܢܫܠܡ ܂ ܒܬܪ ܡܐܬܝܬܗ ܕܐܠܝܐ ܫܘܡܠܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܗ ܫܘܠܡܐ ܂ ܒܬܪ ܫܘܠܡܐ ܡܢܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܘܕܝܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܂ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܘܠܠܐ ܬܪܝܢܐ ܃ ܒܬܪ ܕܡܬܚܪܪܝܢ ܡ̣ܢ ܩܢܘܒܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܪܢ ܂ ܐܘ ܒܬܪ ܡܪܢ ܐܝܬܘܗܝ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܕܐ ܠܚܕܐ ܐܘ ܒܬܪ ܐܚܪܝܬܐ ܂ ܠܡܢܐ