simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܫܢܝܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܝ . ²⁴ܘܟܕ |ܐܙܠܬ ܠܒܝܬ ܣܗܕܐ̈ XX28 Xܢ ܒܬܪ ܠܚܡܐ ܘܙܝܬܐ̈ ܘܝܪܩܘܢܐ̈ ܒܐܣܦܪܝܕܗ̇ X ²³ܘܢܦܩܬ
Pall:LausHist ܬܪܝܢ̈ ܝܪܚܝܢ̣̈ ܫܐܠܗ ܐܝܣܝܕܘܪܘܣ̣ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܦܢܝ ܠܗ : ܒܬܪ ܐܬܚܝܠܘ ܥܠܝܟ X ܠܝܘܬܪܢܟ . ܘܐܙ̣ܠ ܠܗ ܬܘܒ ܠܩܠܝܬܗ . ܘܡܢ
Pall:LausHist ܝܘܡܬܐ̈ ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܕܢܘܕܥ ܐܢܘܢ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܇ ܒܬܪ ܘܡܢ ܒܬܪ ܟܢ ܐܬܝܢ |ܐܢܬܘܢ ܘܝܕܥܝܢ ܩܘܫܬܐ . ܐܬܘ ܕܝܢ
Pall:LausHist ܠܡ ܕܡܫܠܡ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܗܘܝ ܥܛ̇ܦ ܠܘܬܝ̣ ܡܛܠ ܒܬܪ ܩܫܝܐ̈ ܘܚܝܠܬܢܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ²ܗܘܐ ܇ ܘܙܗܪܢܝ : ܕܡܢ
Pall:LausHist ܪܓܝܓܬܐẌ ܦܓܪܢܝܬܐ̣¹X¹0̈ ܘܐܝܟ ܕܠܒܘܝܐܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܒܬܪ ܐܝܟ ܕܠܡܫܬܦܪܢܘܬܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܪܥܝܢܐ ܡܚܒܠܐ ܕܦܩܝܪ
Pall:LausHist ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܐܘܓܪܝܣ̣ ܐܦ ܠܐ ܬܫܡܥܘܢ ܠܡܠܘܗܝ̈ ܕܝܘܚܢܢ ܇ ܒܬܪ ܒܗ̇ ܠܕܪܓܐ ܪܡܐ ܕܚܙܬܐ ܫܒܝܚܬܐ ܇ ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܗܘܘܢ ܛܥܝܢ
Pall:LausHist ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܐܬܬܢܝܚ ܘܫܒ̣ܩ ܟܠܡܕܡ ܠܗ̇ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ . 3ܗ̣ܝ ܒܬܪ ¹⁸ܐܝܟ ¹⁰ܕܐܡܪܝܢ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ̇ ܕܠܐ ܢܟܝܢܐ . ¹⁷ܗ̇ܘ ܕܡܢ
Pall:LausHist ܫܬܐ̈ ܝܪܚܝܢ̣̈ ܡܢ ܩܠܗ ܝܕܥܘܗܝ X¹⁶ ܕܗܘܝܘ ܡܩܪܝܣ . 5 ܝ X1 ܒܬܪ ܗܘܐ ܠܗ ܐܢܫ ܕܡܫܟܐ ܕܦܝܠܐ ܗܘ̇ܐ ܠܗ ܇ ܘܟܕ X ܐܬ̣ܐ ܠܩܠܝܬܗ
Pall:LausHist ܕܐܓܣXܢ X66ܘܢܦܩܘ ܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܠܘܬܗ̣ |ܩ̣ܡ ܒܬܪ ܘܢܬܒ ܒܓܢܘܢܐ ܘܟܠܡܕܡ ܢܫܡܠܐ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܡܫܬܘܬܐ . ܘܡܢ
Pall:LausHist ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܒܚܝܢ ܢܐܙܠ ܇ ⁴⁴ܐܠܐ ܐܘ ܥܡ ܝܘܚܢܢ ܒܡܠܬܐ ܒܬܪ ܚܢܢ ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܠܡܥܒܕ̣ ܕܠܐ ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܓܢܝܢ ⁴³ܘܠܐ
Pall:LausHist ܡܘܬ ܗ̇ ⁷ܘܗܟܢܐ ܫܢܝ ܠܘܬ ܡܪܢ . 2ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܘܐܦ ܐܢܫ ܒܬܪ ܘܟܠܗ ܩܢܝܢܗ̇ ⁸ܦ̣ܠܓ ܠܣܢܝܩܐ̣̈ ܡܢܗ ܒܚܝܘ̈ ܗܝ ܘܫܪܟܗ
Pall:LausHist ܗܝܕܝܢ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܒܥܡܠܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܇ ܘܫܘ̣ܐ ܒܬܪ ܗ̇ܝ . ¹²ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̣̈ ܒܢ̣ܐ ܠܗ ܩܠܝܬܐ̣ ܘܚܝ̣ܐ ܡܢ
Pall:LausHist ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ¹⁵ܫܟ̣ܒ ܘܐܬܩܒܪ ܒܒܝܬ ¹⁸ ܣܗܕܐ̈ ܕܡܬܩܪܐ ܒܬܪ ܠܗ̣ ܟܕ ܒܟܠ ܡܕܡ ܫܡ̇ܥ ܗܘܐ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܐܡܘܢܝܘܣ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
Pall:LausHist ܗܠܝܢ ܐ̇ܝܬܝܘ ܩܕܣܐ ܪܒܐ ¹ܕܡܠܐ ܙܦܬܐ ܇ ܘܦܩ̣ܕ ܕܝ̇ܢܐ ܒܬܪ ܙܥܘܪܬܐ̣ ܡܚܕܐ ܕܡܛܬ ܙܦܬܐ ܠܨܘܪܗ̇ ܒܪ ܫܥܬܗ ܩܪܬ ܙܦܬܐ . X
Pall:LausHist ܐܪܒܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܐܦܝܗܝܢ̈ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܐܕܪܟ̇ܬ . ¹ XX2 ܒܬܪ ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܠܐ ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ⁴ܬܢܝ ܠܝ ⁵ܕܡܢ
Pall:LausHist ܕܥܠܢܢ ܘܨܠܝܢܢ ܢܦ̣ܠ ܥܠ ܨܘܪܗ ܛܘܒܢܐ ܐܘܓܪܝܣ ܟܕ ܡܢܫܩ ܠܗ ܒܬܪ ܐܬܛܦܝܣ ⁴ܠܡܐܙܠ ⁵ܥܡܢ̣ Xܟܕ X ⁷ܐܝܬܝܗ̇ X ⁰ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ
Pall:LausHist ܕܐܓܣ ܒܩܛܝܪܐ ܘܢܦܩܘ |ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܬܡܢ ܘܕܡܟܘ̣ ܩܡ ܒܬܪ ܒܓܢܘܢܐ ܘܟܠ ܡܕܡ ܢܫܡܠܐ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܡܫܬܘܬܐ . ܘܡܢ
Pall:LausHist ܕܫܘܬܦܬ ܗ̇ ܡܝܬ ܬ ܕ ܠܐ ܒܢܝܢ̣̈ ܘܟܠܗ ܩܢܝܢܐ ܕܝܗܒܬ ܠܗ̇ ܐ ܒܬܪ ܩܫܝܫܐ ܥܠ ܗ̇ܝ XX X 265ܛܠܝܬܐ ܕܝܨ ܝܦܐ |ܗܘܬ ܕܝܠܗ̣̇ ܕܡܢ
Pall:LausHist ܬܪܝܢ̈ ܝܪܚܝܢ̣̈ ܐܬ̣ܐ ܠܘܬܗ XX ²⁴ܐܒ̇ܐ ܐܝܣܝܕܘܪܐ X ܒܬܪ X ²¹ܠܝܘܬܪܢܟ X . ²²ܘܐ̣ܙܠ ܠܗXܝXX²³ ܬܘܒ ܠܩܠܝܬܗ ܘܡܢ
Pall:LausHist ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܩ̣ܪܒ ܗܘܐ ܨܘܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ̈ ܇ ܘܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܠܟܠ ܒܬܪ ܘܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܓܒܪܝܢ̈ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ . ܘܟܕ ܥ̣ܠ̣ ܡܢ