simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܩ̣ܪܒ ܗܘܐ ܨܘܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ̈ ܇ ܘܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܠܟܠ ܒܬܪ ܘܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܓܒܪܝܢ̈ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ . ܘܟܕ ܥ̣ܠ̣ ܡܢ
Pall:LausHist ܕܥܠܢܢ ܘܨܠܝܢܢ ܢܦ̣ܠ ܥܠ ܨܘܪܗ ܛܘܒܢܐ ܐܘܓܪܝܣ ܟܕ ܡܢܫܩ ܠܗ ܒܬܪ ܐܬܛܦܝܣ ⁴ܠܡܐܙܠ ⁵ܥܡܢ̣ Xܟܕ X ⁷ܐܝܬܝܗ̇ X ⁰ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ
Pall:LausHist ܫܪܒܐ ܗ̇ܘ ¹ܕܫܟܝܚ ܒܨܚܚܐ̈ ²ܚܕܚܕܢܐ̈ ܒܫܘܠܡ ܬܫܥܝܬܐ ܒܬܪ ܗܢܐ . . . 27 XX1ܐܘ ܨܒܝܢ ܕܢܣܒܘܢ ܨܚܚܗ̣ ܕܠܐ ܢܛܥܘܢ
Pall:LausHist ܛܠܠܐ . ¹¹ܒܦܓܪܗ ܕܝܢ ܢܟ̣ܦ ܗܘܐ ܘܡܛܠ ܢܘܓܪܐ ܟܒܪ ¹²ܘܡܛܠ ܒܬܪ ܕܟܬܝܒ ܟܕ ܡܫܬܩܠ ܗܘܐ ܒܚܠܡܘܗܝ̈ ܘܪܥ̇ܐ ܗܘܐ ¹0ܘܪܪ . ܦ
Pall:LausHist ܬܝܒܘܬܐ ܝ ⁵ܐܝܟܢܐ ܕܬܥܒܪܝܗ̇ X ⁶ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܘܠܝܬܐ ܒܬܪ ܝ² ܒܢܦܫܗ̇ ܡܫܡܠܝܐܝܬ XX ³ܘܥܕܡܐ ܝ ⁴ܠܗܪܟܐ ܪܕܦܬ
Pall:LausHist ܗܟܢ ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܘܫܟ̣ܒ ܒܫܠܡܐ . 2 4ܣX ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܢܛܝܪܐ ܇ ܐܕܪܟܬܗ ܕܝܢ ܣܒܐ ܒܪ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܇ ܘܚܝ̣ܐ ܬܘܒ
Pall:LausHist ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܒܚܝܢ ܢܐܙܠ ܇ ⁴⁴ܐܠܐ ܐܘ ܥܡ ܝܘܚܢܢ ܒܡܠܬܐ ܒܬܪ ܚܢܢ ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܠܡܥܒܕ̣ ܕܠܐ ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܓܢܝܢ ⁴³ܘܠܐ
Pall:LausHist ܐܪܒܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܐܦܝܗܝܢ̈ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܐܕܪܟ̇ܬ . ¹ XX2 ܒܬܪ ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܠܐ ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ⁴ܬܢܝ ܠܝ ⁵ܕܡܢ