simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܫܬ̣ܩ ܘܫܪܝܗܝ . ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܐ̣ܙܠ
Pall:LausHist . X 1--3 ܒܬܪ ܣܪܝܩܬܐ̈ X ⁴ܘܒܢܝܢ
Pall:LausHist ܙܦܬܐ . X ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐ̇ܝܬܝܘ ܩܕܣܐ
Pall:LausHist X ⁵ܐܙ̇ܠ X ܒܬܪ ܚܡ̇ܪܐ ܕܛܥܝܢ X
Pall:LausHist ܒܐܣܦܪܝܕܗ̇ X ²³ܘܢܦܩܬ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ
Pall:LausHist ܠܗܘܢ ܠܡ ²⁴ܠܐܚܐ̈ ܒܬܪ ܟܬܝܒܬܗ̈ ܘܡܒܛܠ ²⁵ܠܗܘܢ
Pall:LausHist ܗ̇ܝ . ¹²ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̣̈ ܒܢ̣ܐ
Pall:LausHist ܬܪܥܣܪܐ̈ . ¹²ܘܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܦܫܛܬ
Pall:LausHist ܩܠܝܬܐ̣ ܘܚܝ̣ܐ ¹ܡܢ ܒܬܪ ܗܝܕܝܢ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈
Pall:LausHist XX ¹²ܢ ܐܫܬܒܝܘ ܒܬܪ ܫܘܦܪܗ̇ . 3ܕܝ̇ܢܐ
Pall:LausHist ܐܚܪܢܐ ܘܥܡ̣ܪ ܒܗ̣ ܒܬܪ ܬܠܬܐ̈ ܐܘ ܐܪܒܥܐ̈
Pall:LausHist . ܐܬܘ ܕܝܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ
Pall:LausHist . ܪܕܘܦ ܕܝܢ ܒܬܪ ܪܥܝܢܐ ¹0ܕܓܒܪܐ̈ ܚܣܝܐ̈
Pall:LausHist ܠܢ ܠܡܥܒܕ̣ ܕܠܐ ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܓܢܝܢ ⁴³ܘܠܐ
Pall:LausHist ܗܘܘ : ܕܡܢ ܒܬܪ ܠܡ ܕܡܝܬܝܢܢ ܟܠܡܕܡ
Pall:LausHist ܘܙܗܪܢܝ : ܕܡܢ ܒܬܪ ܠܡ ܕܡܫܠܡ ܐܢܬ
Pall:LausHist ܠܝ : ܕܡܢ ܒܬܪ ܠܡ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈
Pall:LausHist . ¹⁷ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܐܬܬܢܝܚ
Pall:LausHist |ܗܘܬ ܕܝܠܗ̣̇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܫܘܬܦܬ ܗ̇ ܡܝܬ
Pall:LausHist ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ¹⁵ܫܟ̣ܒ