simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܒܐܣܦܪܝܕܗ̇ X ²³ܘܢܦܩܬ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ
Pall:LausHist ܠܩܠܝܬܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܪܝܢ̈ ܝܪܚܝܢ̣̈ ܫܐܠܗ
Pall:LausHist . ܐܬܘ ܕܝܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ
Pall:LausHist ܘܙܗܪܢܝ : ܕܡܢ ܒܬܪ ܠܡ ܕܡܫܠܡ ܐܢܬ
Pall:LausHist ܘܪܥܝܢܐ ܡܚܒܠܐ ܕܦܩܝܪ ܒܬܪ ܪܓܝܓܬܐẌ ܦܓܪܢܝܬܐ̣¹X¹0̈ ܘܐܝܟ
Pall:LausHist ܗܟܝܠ ܬܗܘܘܢ ܛܥܝܢ ܒܬܪ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܐܘܓܪܝܣ̣ ܐܦ
Pall:LausHist . ¹⁷ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܐܬܬܢܝܚ
Pall:LausHist X ܐܬ̣ܐ ܠܩܠܝܬܗ ܒܬܪ ܫܬܐ̈ ܝܪܚܝܢ̣̈ ܡܢ
Pall:LausHist ܕܡܫܬܘܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܓܣXܢ X66ܘܢܦܩܘ ܟܠܗܘܢ
Pall:LausHist ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܓܢܝܢ ⁴³ܘܠܐ ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܒܚܝܢ ܢܐܙܠ
Pall:LausHist ܒܚܝܘ̈ ܗܝ ܘܫܪܟܗ ܒܬܪ ܡܘܬ ܗ̇ ⁷ܘܗܟܢܐ
Pall:LausHist ܩܠܝܬܐ̣ ܘܚܝ̣ܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܝܕܝܢ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈
Pall:LausHist ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ¹⁵ܫܟ̣ܒ
Pall:LausHist ܙܦܬܐ . X ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐ̇ܝܬܝܘ ܩܕܣܐ
Pall:LausHist ⁴ܬܢܝ ܠܝ ⁵ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܐܦܝܗܝܢ̈
Pall:LausHist X ⁰ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܠܢܢ ܘܨܠܝܢܢ ܢܦ̣ܠ
Pall:LausHist ܕܡܫܬܘܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܓܣ ܒܩܛܝܪܐ ܘܢܦܩܘ
Pall:LausHist |ܗܘܬ ܕܝܠܗ̣̇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܫܘܬܦܬ ܗ̇ ܡܝܬ
Pall:LausHist ܬܘܒ ܠܩܠܝܬܗ ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܪܝܢ̈ ܝܪܚܝܢ̣̈ ܐܬ̣ܐ
Pall:LausHist ܘܟܕ ܥ̣ܠ̣ ܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܩ̣ܪܒ