simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܘܟܕ ܥ̣ܠ̣ ܡܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܩ̣ܪܒ
Pall:LausHist X ⁰ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܠܢܢ ܘܨܠܝܢܢ ܢܦ̣ܠ
Pall:LausHist ܨܚܚܗ̣ ܕܠܐ ܢܛܥܘܢ ܒܬܪ ܫܪܒܐ ܗ̇ܘ ¹ܕܫܟܝܚ
Pall:LausHist ¹0ܘܪܪ . ܦ ܒܬܪ ܛܠܠܐ . ¹¹ܒܦܓܪܗ
Pall:LausHist ܝ ⁴ܠܗܪܟܐ ܪܕܦܬ ܒܬܪ ܬܝܒܘܬܐ ܝ ⁵ܐܝܟܢܐ
Pall:LausHist ܇ ܘܚܝ̣ܐ ܬܘܒ ܒܬܪ ܗܟܢ ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫܥܣܪܐ̈
Pall:LausHist ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܓܢܝܢ ⁴³ܘܠܐ ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܒܚܝܢ ܢܐܙܠ
Pall:LausHist ⁴ܬܢܝ ܠܝ ⁵ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܐܦܝܗܝܢ̈