simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܠܘܣܝܘܣ̣ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܪܡܙܐ ܐܠܗܝܐ ܢܛܘܪܐ
Pall:LausHist ܨܒܝܢܐ̣ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܦܘܠܬܐ⁴ ܝܬܝܪ ܐܬܢܨܚܘ
Pall:LausHist ܕܠܐ ܫܦܝܪܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ
Pall:LausHist ܕܠܐ ܫܦܝܪܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ⁹ܫܢܝܐ̈
Pall:LausHist ܘܪܥܝܢܐ ܡܚܒܠܐ ܕܦܩܝܪ ܒܬܪ ܪܓܝܓܬܐẌ ܦܓܪܢܝܬܐ̣¹X¹0̈ ܘܐܝܟ
Pall:LausHist ܕܡܫܬܘܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܓܣ ܒܩܛܝܪܐ ܘܢܦܩܘ
Pall:LausHist ܕܡܫܬܘܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܓܣXܢ X66ܘܢܦܩܘ ܟܠܗܘܢ
Pall:LausHist ܠܛܘܪܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܡܢܬܥܣܪ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܡ̣ܟ
Pall:LausHist ܠܩܠܝܬܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܪܝܢ̈ ܝܪܚܝܢ̣̈ ܫܐܠܗ
Pall:LausHist ܢܣܝܢܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܒܢ̣ܐ
Pall:LausHist ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܒܢ̣ܐ
Pall:LausHist X X273ܠܢ̣ ܘܡܢ ܒܬܪ ܟܢ ܐܬܝܢ |ܐܢܬܘܢ
Pall:LausHist ܬܘܒ ܠܩܠܝܬܗ ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܪܝܢ̈ ܝܪܚܝܢ̣̈ ܐܬ̣ܐ
Pall:LausHist ܒܚܝܘ̈ ܗܝ ܘܫܪܟܗ ܒܬܪ ܡܘܬ ܗ̇ ⁷ܘܗܟܢܐ
Pall:LausHist X 4ܣX ܘܬܘܒ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܒܨܢܝܥܘܬܐ ܕܚܘܫܒܐܐܬܚܫܚ̈
Pall:LausHist ܗܟܝܠ ܬܗܘܘܢ ܛܥܝܢ ܒܬܪ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܐܘܓܪܝܣ̣ ܐܦ
Pall:LausHist X ܐܬ̣ܐ ܠܩܠܝܬܗ ܒܬܪ ܫܬܐ̈ ܝܪܚܝܢ̣̈ ܡܢ
Pall:LausHist ܥܬܝܪܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܐܒܘܗܘܢ̣ ܦܠ̣ܓ
Pall:LausHist ܠܝ : ܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܝܢ̈ X 61
Pall:LausHist ܩܠܝܬܐ̣ ܘܚܝ̣ܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܝܕܝܢ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈