simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܪܡܙܐ ܐܠܗܝܐ ܢܛܘܪܐ ܐܬܬܣܝܡ ܠܡܠܟܘܬܐ ܗܕܐ ܪܚܡܬ Xܢ ܒܬܪ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܐܚܒ̣ ܐܢܬ ¹0ܢܨܝܚ ܒܓܒܪܐ̈ ܠܘܣܝܘܣ̣ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
Pall:LausHist ܡܦܘܠܬܐ⁴ ܝܬܝܪ ܐܬܢܨܚܘ ܘܩܢܘ ܬܘܪܨܐ ܆ ܗܕܐ ܕܝܢ ܥܒ̇ܕ ܐܢܐ ܒܬܪ ܘܩܪܒܗ ܕܒܥܠܕܐܪܐ ܐܫܬܪܥܘ ܕܠܐ ܡܢ ܨܒܝܢܐ̣ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ
Pall:LausHist ܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐ̇ܥܒܪ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܕܣܝܡ ܠܝ ܆ ܘܨܠܝ ܒܬܪ ܠܝ . ܒܚܪܬܐ ܕܝܢ ܐܬܚܫܒ ܒܢܦܫܗ ܘܐܡ̣ܪ : ܕܠܐ ܫܦܝܪܐ ܕܡܢ
Pall:LausHist ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ⁹ܫܢܝܐ̈ ܐܥܒܪ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܕܣܝܡ ܠܝ ܆ ܘܨܠܝ ܒܬܪ ܐܢܐ . ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܐܬܚܫܒ ܒܢܦܫܗ ܘܐܡ̣ܪ : ܕܠܐ ܫܦܝܪܐ ܕܡܢ
Pall:LausHist ܪܓܝܓܬܐẌ ܦܓܪܢܝܬܐ̣¹X¹0̈ ܘܐܝܟ ܕܠܒܘܝܐܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܒܬܪ ܐܝܟ ܕܠܡܫܬܦܪܢܘܬܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܪܥܝܢܐ ܡܚܒܠܐ ܕܦܩܝܪ
Pall:LausHist ܕܐܓܣ ܒܩܛܝܪܐ ܘܢܦܩܘ |ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܬܡܢ ܘܕܡܟܘ̣ ܩܡ ܒܬܪ ܒܓܢܘܢܐ ܘܟܠ ܡܕܡ ܢܫܡܠܐ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܡܫܬܘܬܐ . ܘܡܢ
Pall:LausHist ܕܐܓܣXܢ X66ܘܢܦܩܘ ܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܠܘܬܗ̣ |ܩ̣ܡ ܒܬܪ ܘܢܬܒ ܒܓܢܘܢܐ ܘܟܠܡܕܡ ܢܫܡܠܐ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܡܫܬܘܬܐ . ܘܡܢ
Pall:LausHist ܬܡܢܬܥܣܪ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܡ̣ܟ ܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܫܠܝܐ̣ ܟܕ ܝܬ̇ܒ ܒܬܪ ܠܟܝ¹X . [ X1ܘܗܟܢܐ ܐܫܘܝܢܝ ܐܠܗܐ ܟܕ ܥܠܬ ܠܛܘܪܐ . ܘܡܢ
Pall:LausHist ܬܪܝܢ̈ ܝܪܚܝܢ̣̈ ܫܐܠܗ ܐܝܣܝܕܘܪܘܣ̣ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܦܢܝ ܠܗ : ܒܬܪ ܐܬܚܝܠܘ ܥܠܝܟ X ܠܝܘܬܪܢܟ . ܘܐܙ̣ܠ ܠܗ ܬܘܒ ܠܩܠܝܬܗ . ܘܡܢ
Pall:LausHist ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܒܢ̣ܐ ܠܗ ܟܘܪܚܐ ܚܕ̣ ܘܥܡ̣ܪ ܒܗ ܫܢܝܐ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܒܬܪ ܠܗ̇¹0ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܟܠܢܫ ܘܡܢ ܫܡܥܐ ܘܡܢ ܢܣܝܢܐ . ܘܡܢ
Pall:LausHist ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܒܢ̣ܐ ܠܗ ܩܠܝܬܐ̣ ܘܚܝ̣ܐ ¹ܡܢ ܒܬܪ ܗܝܕܝܢ ܒܬܪ |ܗ̇ܝ ܠܐ ܢܚ̇ܬ ܇ X X XX ܗܕܐ ܕܝܢ ܝܕܥܝܢ ܠܗ̇ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܡܢ
Pall:LausHist ܟܢ ܐܬܝܢ |ܐܢܬܘܢ ܘܝܕܥܝܢ ܩܘܫܬܐ . ܐܬܘ ܕܝܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܒܬܪ ܠܝ ܐܚܝ̣̈ ܡܛܠ ܕܐܦ ܡܢ ܐܠܗܐ ܢܬܓܠܐ X X X273ܠܢ̣ ܘܡܢ
Pall:LausHist ܬܪܝܢ̈ ܝܪܚܝܢ̣̈ ܐܬ̣ܐ ܠܘܬܗ XX ²⁴ܐܒ̇ܐ ܐܝܣܝܕܘܪܐ X ܒܬܪ X ²¹ܠܝܘܬܪܢܟ X . ²²ܘܐ̣ܙܠ ܠܗXܝXX²³ ܬܘܒ ܠܩܠܝܬܗ ܘܡܢ
Pall:LausHist ܡܘܬ ܗ̇ ⁷ܘܗܟܢܐ ܫܢܝ ܠܘܬ ܡܪܢ . 2ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܘܐܦ ܐܢܫ ܒܬܪ ܘܟܠܗ ܩܢܝܢܗ̇ ⁸ܦ̣ܠܓ ܠܣܢܝܩܐ̣̈ ܡܢܗ ܒܚܝܘ̈ ܗܝ ܘܫܪܟܗ
Pall:LausHist ܗܠܝܢ ܒܨܢܝܥܘܬܐ ܕܚܘܫܒܐܐܬܚܫܚ̈ XXܘܐܫܟܚ ܙܢܐ ܕܫܢܕܐ̈ ܒܬܪ ܡܚܕܐ ܕܡܛܬ ܨܦܬܐ ܠܨܘܪܗ ܩܪܬ ܙܦܬܐ ܗ̇ܝ . X 4ܣX ܘܬܘܒ
Pall:LausHist ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܐܘܓܪܝܣ̣ ܐܦ ܠܐ ܬܫܡܥܘܢ ܠܡܠܘܗܝ̈ ܕܝܘܚܢܢ ܇ ܒܬܪ ܒܗ̇ ܠܕܪܓܐ ܪܡܐ ܕܚܙܬܐ ܫܒܝܚܬܐ ܇ ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܗܘܘܢ ܛܥܝܢ
Pall:LausHist ܫܬܐ̈ ܝܪܚܝܢ̣̈ ܡܢ ܩܠܗ ܝܕܥܘܗܝ X¹⁶ ܕܗܘܝܘ ܡܩܪܝܣ . 5 ܝ X1 ܒܬܪ ܗܘܐ ܠܗ ܐܢܫ ܕܡܫܟܐ ܕܦܝܠܐ ܗܘ̇ܐ ܠܗ ܇ ܘܟܕ X ܐܬ̣ܐ ܠܩܠܝܬܗ
Pall:LausHist ܕܡܝ̣ܬ ܐܒܘܗܘܢ̣ ܦܠ̣ܓ ܩܢܝܢܐ̈ ܕܗܘܘ ܠܗ ܠܒܪ ܘܕܒܓܘ ܒܝܬܐ ܒܬܪ ܩܪܝܢ̣ X 2 X ܐܚܐ̈ ܗܘܘ ܓܝܪ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܓܒܪܐ ܚܕ ܥܬܝܪܐ . ܡܢ
Pall:LausHist ܐܪܒܥܝܢ̈ X 61 ܫܢܝܢ̈ ܐܦܝܗܝܢ̈ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܕܪܟ̇ܬ . ܒܬܪ ܫܢܝܢ̈ ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܠܐ |ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ܬܢܝ ܠܝ : ܡܢ
Pall:LausHist ܗܝܕܝܢ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܒܥܡܠܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܇ ܘܫܘ̣ܐ ܒܬܪ ܗ̇ܝ . ¹²ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̣̈ ܒܢ̣ܐ ܠܗ ܩܠܝܬܐ̣ ܘܚܝ̣ܐ ܡܢ