simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ . ܘܓܒܪܐ ܚܕ ܐܙܠ ܘܩܡ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܐܪܥܐ : ܘܠܐ ܬܢܝܗܝ : ܘܡܝܬ . ܘܝܘܐܒ ܘܐܒܝܫܝ ܐܚܘܗܝ : ܐܙܠܘ
P:Sam [AB] ܦܠܫܬܝܐ̈ : ܘܢܒܘܙ ܒܗܘܢ : ܥܕܡܐ ܕܢܗܪ ܨܦܪܐ : ܘܠܐ ܢܫܒܘܩ ܒܬܪ ܠܡܪܝܐ : ܘܫܪܝ ܠܡܒܢܐ ܡܕܒܚܐ ܠܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ : ܢܚܘܬ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ ܒܠܠܝܐ . ܘܐܕܪܟܝܘܗܝ ܥܕ ܠܐܐ ܘܡܪܦܝܢ̈ ܐܝܕܘܗܝ̈ : ܒܬܪ : ܐܓܒܐ ܬܪܥܣܪ ܐܠܦܝܢ̈ ܓܒܪܝܢ̈ : ܘܐܩܘܡ ܐܪܕܘܦ
P:Sam [AB] ܦܠܫܬܝܐ̈ : ܘܒܙܘ ܡܫܪܝܬܗܘܢ̈ . ܘܢܣܒ ܕܘܝܕ ܪܝܫܗ ܒܬܪ : ܘܥܕܡܐ ܠܥܩܪܘܢ . ܘܗܦܟܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܪܕܦܝܢ ܗܘܘ
P:Sam [AB] ܕܐܫܬܝܬ . ܘܥܠܝ ܟܗܢܐ ܝܬܒ ܗܘܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܥܠ ܐܣܟܘܦܬܐ ܒܬܪ ܡܢ ܥܣܪܐ ܒܢܝܢ̈ . ܘܩܡܬ ܚܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܠܥܣܬ ܒܫܝܠܘ : ܘܡܢ
P:Sam [AB] ܕܡܢܐ ܠܥܡܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܚܛܝܬ ܒܡܕܡ ܕܥܒܕܬ : ܐܦ ܒܬܪ ܚܡܫܡܐܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܓܒܪܝܢ̈ . ܘܗܘܐ ܡܛܪܦ ܕܘܝܕ ܒܠܒܗ : ܡܢ
P:Sam [AB] ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ . ܘܗܢܘܢ ܡܛܝܘ ܠܟܐܦܐ ܪܒܬܐ ܕܒܓܒܥܘܢ : ܒܬܪ : ܘܦܠܚܐ̈ : ܘܟܠܗܘܢ ܓܒܪܐ̈ . ܘܢܦܩܘ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ : ܘܐܙܠܘ
P:Sam [AB] ܕܡܚܐ ܗܘܐ ܠܐܕܘܡ ܒܢܚܠܐ ܕܡܠܚܐ : ܘܚܪܒ ܬܡܢܬܥܣܪ ܐܠܦܝܢ̈ ܒܬܪ : ܒܪ ܪܚܘܒ ܡܠܟܐ ܕܨܘܒܐ . ܘܥܒܕ ܬܡܢ ܕܘܝܕ ܩܪܒܐ ܟܕ ܗܦܟ : ܡܢ
P:Sam [AB] ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ ܠܡܐܙܠ ܥܠܘܗܝ . ܘܥܒܪܘ ܒܟܠܗܘܢ ܫܒܛܐ̈ ܒܬܪ ܠܗ . ܘܟܕ ܓܪܗ ܡܢ ܫܒܝܠܐ : ܥܒܪ ܟܠ ܐܢܫ ܒܬܪܗ ܕܝܘܐܒ : ܘܥܒܪܘ
P:Sam [AB] ܥܒܕܟ : ܡܢܐ ܥܒܕܬ : ܘܡܢܐ ܗܝ ܒܝܫܬܐ ܕܒܐܝܕܝ̈ . ܗܫܐ ܢܫܡܥ ܒܬܪ ܘܐܡܪ : ܩܠܝ ܗܘ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ : ܠܡܢܐ ܪܕܦ ܐܢܬ ܡܪܝ
P:Sam [AB] ܐܒܝܫܠܘܡ : ܡܛܠ ܕܐܬܒܝܐ ܥܠ ܚܡܢܘܢ ܕܡܝܬ . ܘܝܕܥ ܝܘܐܒ ܒܪ ܒܬܪ ܠܓܫܘܪ : ܘܗܘܐ ܬܡܢ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ . ܘܐܬܬܘܝ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܠܡܦܩ
P:Sam [AB] ܐܒܝܫܠܘܡ . ܐܒܝܫܠܘܡ ܓܝܪ ܕܡܫܚܢ ܘܐܩܝܡܢ ܥܠܝܢ ܡܠܟܐ : ܒܬܪ ܦܠܛܢ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ . ܗܫܐ ܬܘ ܢܥܪܘܩ ܠܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܡܢ
P:Sam [AB] ܢܟܠܐ : ܘܢܣܒܘ ܫܘܚܕܐ ܘܨܠܘ ܕܝܢܐ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܣܒܐ̈ ܒܬܪ ܒܒܪܫܒܥ . ܘܠܐ ܗܠܟܘ ܒܢܘܗܝ̈ ܒܐܘܪܚܬܗ̈ : ܘܐܨܛܠܝܘ
P:Sam [AB] ܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ . ܘܐܢ ܠܐ ܬܫܡܥܘܢ ܒܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ : ܒܬܪ : ܬܗܘܘܢ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܐܦ ܡܠܟܟܘܢ ܕܐܡܠܟ ܥܠܝܟܘܢ :
P:Sam [AB] ܦܠܫܬܝܐ̈ : ܚܘܝܘܗܝ : ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܗܐ ܕܘܝܕ ܒܡܨܪܘܬ ܒܬܪ ܡܢ ܬܡܢ ܘܝܬܒ ܒܡܨܪܘܬ ܕܒܓܒܥܘܬ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܗܦܟ ܫܐܘܠ ܡܢ
P:Sam [AB] ܫܐܘܠ : ܘܣܓܕ ܫܐܘܠ ܠܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ ܩܪܒܝܗܝ ܠܝ ܒܬܪ : ܘܗܦܘܟ ܥܡܝ : ܘܐܣܓܘܕ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ . ܘܗܦܟ ܫܡܘܐܝܠ
P:Sam [AB] ܣܪܝܩܬܐ̈ : ܕܠܐ ܬܡܘܬܘܢ . ܘܠܐ ܡܦܨܝܢ̈ ܠܟܘܢ ܡܛܠ ܒܬܪ ܕܡܪܝܐ : ܐܠܐ ܦܘܠܚܘܗܝ ܠܡܪܝܐ ܒܟܠܗ ܠܒܟܘܢ . ܘܠܐ ܬܤܛܘܢ
P:Sam [AB] ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ . ܘܒܢܝ̈ ܝܗܘܕܐ ܢܩܦܘ ܠܡܠܟܗܘܢ : ܡܢ ܒܬܪ . ܘܦܢܘ ܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ ܒܬܪ ܕܘܝܕ : ܘܐܙܠܘ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ . ܘܚܘܝ ܐܒܝܬܪ ܠܕܘܝܕ : ܕܩܛܠ ܐܢܘܢ ܫܐܘܠ ܠܟܗܢܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܒܪܐ ܚܕ ܠܐܚܝܡܠܟ ܒܪ ܐܚܝܛܘܒ : ܘܫܡܗ ܐܒܝܬܪ : ܘܥܪܩ ܠܗ
P:Sam [AB] ܐܚܘܗܝ . ܘܩܪܐ ܝܘܐܒ ܒܫܝܦܘܪܐ : ܘܩܡܘ ܟܠܗ ܥܡܐ : ܘܠܐ ܪܕܦܘ ܒܬܪ ܠܐ ܡܠܠܬ : ܐܠܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܠܨܦܪܐ ܡܦܪܩ ܗܘܝܬ ܠܥܡܐ ܓܒܪ ܡܢ