simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܐܚܘܗܝ . ܘܩܪܐ ܝܘܐܒ ܒܫܝܦܘܪܐ : ܘܩܡܘ ܟܠܗ ܥܡܐ : ܘܠܐ ܪܕܦܘ ܒܬܪ ܠܐ ܡܠܠܬ : ܐܠܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܠܨܦܪܐ ܡܦܪܩ ܗܘܝܬ ܠܥܡܐ ܓܒܪ ܡܢ
P:Sam [AB] ܐܒܢܝܪ : ܘܟܢܫ ܟܠܗ ܥܡܐ . ܘܐܬܡܢܝܘ ܕܐܬܡܚܝܘ ܡܢ ܓܒܪܐ̈ ܒܬܪ : ܘܐܙܠܘ ܠܐܦܝ̈ ܓܫܘܪ : ܘܐܬܘ ܠܡܚܢܝܡ . ܘܝܘܐܒ ܗܦܟ ܡܢ
P:Sam [AB] ܝܘܡܬܐ̈ : ܘܐܨܠܚܬ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܫܐܘܠ : ܘܐܬܢܒܝ ܒܬܪ . ܘܫܪܝ ܫܐܘܠ ܠܡܣܩܪܗ ܠܕܘܝܕ ܡܢ ܗܘ ܝܘܡܐ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Sam [AB] ܕܡܝܬ ܫܐܘܠ : ܘܕܘܝܕ ܗܦܟ ܡܢ ܕܠܡܚܪܒ ܠܥܡܠܩܝܐ̈ . ܘܝܬܒ ܒܬܪ ܘܨܡܘ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ . [ܣܦܪܐ ܕܫܡܘܐܝܠ : ܒ] ܨܚ ܟܐ ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Sam [AB] ܕܠܥܣܬ ܒܫܝܠܘ : ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܝܬ . ܘܥܠܝ ܟܗܢܐ ܝܬܒ ܗܘܐ ܥܠ ܒܬܪ ܠܒܟܝ : ܗܐ ܐܢܐ ܛܒ ܐܢܐ ܠܟܝ ܡܢ ܥܣܪܐ ܒܢܝܢ̈ . ܘܩܡܬ ܚܢܐ ܡܢ
P:Sam [AB] ܗܝܕܝܢ . ܘܗܘܐ ܬܘܒ ܩܪܒܐ ܠܦܠܫܬܝܐ̈ ܥܡ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܢܚܬ ܒܬܪ . ܘܥܒܕܘ ܟܠ ܡܕܡ ܕܦܩܕ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܪܥܝ ܐܠܗܐ ܠܐܪܥܐ ܡܢ
P:Sam [AB] ܐܚܝܗܘܢ̈ . ܘܐܡܪ ܝܘܐܒ : ܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ ܐܠܘ ܠܐ ܡܠܠܬ : ܐܠܐ ܒܬܪ ܬܗܘܐ ܒܐܚܪܝܬܐ . ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܐ ܬܐܡܪ ܠܥܡܐ ܠܡܗܦܟ ܡܢ
P:Sam [AB] ܦܠܫܬܝܐ̈ : ܚܘܝܘܗܝ : ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܗܐ ܕܘܝܕ ܒܡܨܪܘܬ ܒܬܪ ܡܢ ܬܡܢ ܘܝܬܒ ܒܡܨܪܘܬ ܕܒܓܒܥܘܬ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܗܦܟ ܫܐܘܠ ܡܢ
P:Sam [AB] ܦܠܫܬܝܐ̈ . ܘܦܠܫܬܝܐ̈ ܐܙܠܘ ܠܐܬܪܗܘܢ . ܘܐܚܕ ܫܐܘܠ ܒܬܪ ܝܘܡܢܐ . ܘܦܨܝܗ ܥܡܐ ܠܝܘܢܬܢ . ܘܠܐ ܡܝܬ . ܘܗܦܟ ܫܐܘܠ ܡܢ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ : ܘܐܙܠ ܠܐܘܪܥܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܪܐܘܗ̇ ܒܬܪ ܬܐ : ܡܛܠ ܕܫܪܘ ܦܠܫܬܝܐ̈ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܘܗܦܟ ܫܐܘܠ ܡܢ
P:Sam [AB] ܥܒܕܟ : ܡܢܐ ܥܒܕܬ : ܘܡܢܐ ܗܝ ܒܝܫܬܐ ܕܒܐܝܕܝ̈ . ܗܫܐ ܢܫܡܥ ܒܬܪ ܘܐܡܪ : ܩܠܝ ܗܘ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ : ܠܡܢܐ ܪܕܦ ܐܢܬ ܡܪܝ
P:Sam [AB] ܦܠܫܬܝܐ̈ : ܘܢܒܘܙ ܒܗܘܢ : ܥܕܡܐ ܕܢܗܪ ܨܦܪܐ : ܘܠܐ ܢܫܒܘܩ ܒܬܪ ܠܡܪܝܐ : ܘܫܪܝ ܠܡܒܢܐ ܡܕܒܚܐ ܠܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ : ܢܚܘܬ
P:Sam [AB] ܫܐܘܠ ܘܒܬܪ ܫܡܘܐܝܠ : ܗܟܢܐ ܢܬܥܒܕ ܠܬܘܪܘܗܝ̈ . ܘܢܦܠܬ ܒܬܪ ܬܚܘܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܒܝܕ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܡܐܡܪ : ܟܠ ܕܠܐ ܢܦܩ
P:Sam [AB] ܫܐܘܠ ܠܓܠܓܠܐ . ܘܦܠܫܬܝܐ̈ ܐܬܟܢܫܘ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ ܒܬܪ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ : ܘܚܣܢ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܦܠܫܬܝܐ̈ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܥܡܐ
P:Sam [AB] ܐܒܢܝܪ : ܘܠܐ ܤܛܐ ܠܡܐܙܠ ܠܐ ܠܝܡܝܢܐ ܘܠܐ ܠܣܡܠܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܗܘܐ ܒܪܓܠܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܛܒܝܐ̈ ܕܒܡܕܒܪܐ . ܘܪܕܦ ܥܫܐܝܠ
P:Sam [AB] ܫܐܘܠ ܠܩܪܒܐ : ܘܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܐܠܝܒ ܒܘܟܪܗ : ܘܬܢܝܢܗ ܒܬܪ : ܣܐܒ ܘܥܠ ܒܫܢܝܐ̈ . ܘܐܙܠܘ ܬܠܬܐ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܝܫܝ ܪܘܪܒܐ̈
P:Sam [AB] ܫܐܘܠ : ܘܣܓܕ ܫܐܘܠ ܠܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ ܩܪܒܝܗܝ ܠܝ ܒܬܪ : ܘܗܦܘܟ ܥܡܝ : ܘܐܣܓܘܕ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ . ܘܗܦܟ ܫܡܘܐܝܠ
P:Sam [AB] ܫܢܬܐ . ܘܒܥܐ ܕܘܝܕ ܡܢ ܡܪܝܐ : ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܡܛܠ ܫܐܘܠ ܘܡܛܠ ܒܬܪ . ܨܚ ܠܗ ܘܗܘܐ ܟܦܢܐ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܕܘܝܕ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ : ܫܢܬܐ
P:Sam [AB] ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܠܐ ܐܘܣܦܘ ܬܘܒ ܠܡܬܟܬܫܘ . ܘܐܒܢܝܪ ܒܬܪ . ܘܩܪܐ ܝܘܐܒ ܒܫܝܦܘܪܐ : ܘܩܡܘ ܟܠܗ ܥܡܐ : ܘܠܐ ܪܕܦܘ ܬܘܒ
P:Sam [AB] ܣܪܝܩܬܐ̈ : ܕܠܐ ܬܡܘܬܘܢ . ܘܠܐ ܡܦܨܝܢ̈ ܠܟܘܢ ܡܛܠ ܒܬܪ ܕܡܪܝܐ : ܐܠܐ ܦܘܠܚܘܗܝ ܠܡܪܝܐ ܒܟܠܗ ܠܒܟܘܢ . ܘܠܐ ܬܤܛܘܢ