simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܐܡܪ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܡܠܟܐ : ܐܙܠ ܐܫܠܡ ܢܕܪܝ̈ ܒܬܪ . ܘܐܤܛܝܗ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠ‍ܠܒܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܡܢ
P:Sam [AB] ܕܐܙܠܘ ܠܗܘܢ : ܣܠܩܘ ܗܢܘܢ ܡܢ ܒܪܐ . ܘܐܙܠܘ ܘܚܘܝܘ ܠܡܠܟܐ ܒܬܪ ܡܛܠ ܕܡܝܐ̈ ܒܥܘ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ : ܘܗܦܟܘ ܠܗܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܘܡܢ
P:Sam [AB] ܗܝܕܝܢ : ܗܘܐ ܬܘܒ ܩܪܒܐ ܒܓܬ ܥܡ ܦܠܫܬܝܐ̈ . ܗܝܕܝܢ ܩܛܠ ܒܬܪ : ܠܐ ܬܦܘܩ ܥܡܢ ܠܩܪܒܐ : ܘܠܐ ܬܕܥܟ ܫܪܓܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܡܢ
P:Sam [AB] ܕܐܗܦܟܘܗ̇ : ܗܘܬ ܐܝܕܗ ܕܡܪܝܐ ܒܩܪܝܬܐ ܡܚܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܛܒ . ܒܬܪ . ܘܐܗܦܟܘܗ̇ ܠܩܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܡܢ
P:Sam [AB] ܕܐܫܬܝܬ . ܘܥܠܝ ܟܗܢܐ ܝܬܒ ܗܘܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܥܠ ܐܣܟܘܦܬܐ ܒܬܪ ܡܢ ܥܣܪܐ ܒܢܝܢ̈ . ܘܩܡܬ ܚܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܠܥܣܬ ܒܫܝܠܘ : ܘܡܢ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ ܐܝܟ ܐܪܒܥܡܐܐ ܓܒܪܝܢ̈ : ܘܡܐܬܝܢ ܦܫܘ ܠܘܬ ܡܐܢܐ̈ . ܒܬܪ ܣܝܦܗ : ܘܐܣܪܘ ܣܝܦܝܗܘܢ̈ : ܘܐܦ ܕܘܝܕ ܐܣܪ ܣܝܦܗ . ܘܣܠܩܘ
P:Sam [AB] ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ ܠܡܐܙܠ ܥܠܘܗܝ . ܘܥܒܪܘ ܒܟܠܗܘܢ ܫܒܛܐ̈ ܒܬܪ ܠܗ . ܘܟܕ ܓܪܗ ܡܢ ܫܒܝܠܐ : ܥܒܪ ܟܠ ܐܢܫ ܒܬܪܗ ܕܝܘܐܒ : ܘܥܒܪܘ
P:Sam [AB] ܫܐܘܠ ܘܐܡܪ . ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܘܐܬܦܢܝ ܫܐܘܠ ܠܒܣܬܪܗ . ܘܢܦܠ ܒܬܪ ܒܐܘܪܚܐ . ܘܩܡ ܕܘܝܕ ܡܢ ܒܬܪܟܢ : ܘܢܦܩ ܡܢ ܡܥܪܬܐ : ܘܩܪܐ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ ܠܡܕܒܪܐ ܕܡܥܘܢ . ܘܐܙܠ ܫܐܘܠ ܡܢ ܓܒܗ ܕܛܘܪܐ : ܘܕܘܝܕ ܒܬܪ ܘܢܚܬ ܠܗ ܠܣܠܥ : ܘܝܬܒ ܒܡܕܒܪܐ ܕܡܥܘܢ : ܘܫܡܥ ܫܐܘܠ ܘܪܕܦ
P:Sam [AB] ܐܒܢܝܪ . ܫܡܫܐ ܥܪܒ : ܘܗܢܘܢ ܡܛܝܘ ܠܓܒܥܬ ܝܡܐ ܕܩܕܡ ܓܝܚ : ܒܬܪ ܗܝ ܕܢܦܠ ܬܡܢ ܥܫܐܝܠ : ܩܐܡ ܗܘܐ . ܘܩܡ ܝܘܐܒ ܘܐܒܝܫܝ ܘܪܕܦܘ
P:Sam [AB] ܡܦܘܠܬܗ . ܘܢܣܒܬ ܟܠܝܠܐ ܕܒܪܝܫܗ : ܘܩܘܠܒܐ ܕܒܕܪܥܗ : ܒܬܪ ܢܦܫܝ ܒܝ . ܘܩܡܬ ܥܠܘܗܝ ܘܩܛܠܬܗ : ܡܛܠ ܕܝܕܥܬ ܕܠܐ ܚܝܐ
P:Sam [AB] ܛܠܝܐ : ܐܣܬܪܗܒ ܒܥܓܠ ܘܠܐ ܬܩܘܡ . ܘܠܩܛ ܛܠܝܐ ܕܝܘܢܬܢ ܒܬܪ ܝܘܢܬܢ ܠܛܠܝܐ ܘܐܡܪ : ܗܐ ܓܐܪܐ ܡܢܟ ܘܠܗܠ . ܘܩܪܐ ܝܘܢܬܢ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ . ܘܚܘܝ ܐܒܝܬܪ ܠܕܘܝܕ : ܕܩܛܠ ܐܢܘܢ ܫܐܘܠ ܠܟܗܢܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܒܪܐ ܚܕ ܠܐܚܝܡܠܟ ܒܪ ܐܚܝܛܘܒ : ܘܫܡܗ ܐܒܝܬܪ : ܘܥܪܩ ܠܗ
P:Sam [AB] ܐܒܝܫܠܘܡ : ܡܛܠ ܕܐܬܒܝܐ ܥܠ ܚܡܢܘܢ ܕܡܝܬ . ܘܝܕܥ ܝܘܐܒ ܒܪ ܒܬܪ ܠܓܫܘܪ : ܘܗܘܐ ܬܡܢ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ . ܘܐܬܬܘܝ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܠܡܦܩ
P:Sam [AB] ܕܐܬܐ ܡܢ ܚܒܪܘܢ . ܘܐܬܝܠܕܘ ܠܕܘܝܕ ܬܘܒ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܒܬܪ . ܘܢܣܒ ܬܘܒ ܕܘܝܕ ܕܪܘܟܬܐ̈ ܘܢܫܐ̈ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ : ܡܢ
P:Sam [AB] ܕܡܢܐ ܠܥܡܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܚܛܝܬ ܒܡܕܡ ܕܥܒܕܬ : ܐܦ ܒܬܪ ܚܡܫܡܐܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܓܒܪܝܢ̈ . ܘܗܘܐ ܡܛܪܦ ܕܘܝܕ ܒܠܒܗ : ܡܢ
P:Sam [AB] ܕܡܚܐ ܗܘܐ ܠܐܕܘܡ ܒܢܚܠܐ ܕܡܠܚܐ : ܘܚܪܒ ܬܡܢܬܥܣܪ ܐܠܦܝܢ̈ ܒܬܪ : ܒܪ ܪܚܘܒ ܡܠܟܐ ܕܨܘܒܐ . ܘܥܒܕ ܬܡܢ ܕܘܝܕ ܩܪܒܐ ܟܕ ܗܦܟ : ܡܢ
P:Sam [AB] ܐܒܢܝܪ . ܘܐܬܦܢܝ ܐܒܢܝܪ ܠܒܣܬܪܗ : ܘܐܡܪ : ܐܢܬ ܗܘ ܗܢܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܐܒܢܝܪ : ܘܠܐ ܤܛܐ ܠܡܐܙܠ ܠܐ ܠܝܡܝܢܐ ܘܠܐ ܠܣܡܠܐ : ܡܢ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ : ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ . ܘܒܢܝ̈ ܝܗܘܕܐ ܢܩܦܘ ܒܬܪ . ܙܠܘ ܐܢܫ ܠܡܫܟܢܗ . ܘܦܢܘ ܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ
P:Sam [AB] ܐܒܝܫܠܘܡ . ܐܒܝܫܠܘܡ ܓܝܪ ܕܡܫܚܢ ܘܐܩܝܡܢ ܥܠܝܢ ܡܠܟܐ : ܒܬܪ ܦܠܛܢ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ . ܗܫܐ ܬܘ ܢܥܪܘܩ ܠܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܡܢ