simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܒܟ . ܒܬܪ ܡܢܘ ܢܦܩܬ ܡܠܟܐ
P:Sam [AB] ܪܕܦ ܐܢܬ . ܒܬܪ ܟܠܒܐ ܡܝܬܐ :
P:Sam [AB] ܕܐܡܠܟ ܥܠܝܟܘܢ : ܒܬܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ .
P:Sam [AB] ܐܦ ܐܢܐ ܐܙܠ ܒܬܪ ܟܘܫܝ . ܐܡܪ
P:Sam [AB] ܐܚܘܗܝ : ܐܙܠܘ ܒܬܪ ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ
P:Sam [AB] ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܐܙܠܝܢ ܒܬܪ ܥܪܣܐ .
P:Sam [AB] ܠܐܠܗܐ : ܐܚܘܬ ܒܬܪ ܦܠܫܬܝܐ̈ : ܡܫܠܡ
P:Sam [AB] : ܘܫܕܪ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܒܬܪ ܐܒܢܝܪ : ܘܐܗܦܟܘܗܝ
P:Sam [AB] ܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܬܪ ܡܪܝܐ .
P:Sam [AB] ܠܒܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܬܪ ܐܒܝܫܠܘܡ .
P:Sam [AB] ܘܐܡܪ : ܐܪܕܘܦ ܒܬܪ ܓܝܣܐ ܗܢܐ :
P:Sam [AB] : ܘܐܩܘܡ ܐܪܕܘܦ ܒܬܪ ܕܘܝܕ ܒܠܠܝܐ .
P:Sam [AB] ܘܗܐ ܫܐܘܠ ܐܬܐ ܒܬܪ ܬܘܪܐ̈ ܡܢ ܚܩܠܐ
P:Sam [AB] ܘܐܬܟܢܫܘ ܒܢܝ̈ ܒܢܝܡܝܢ ܒܬܪ ܐܒܢܝܪ : ܘܗܘܘ
P:Sam [AB] ܥܡܐ ܕܪܕܦ ܗܘܐ ܒܬܪ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܛܠ
P:Sam [AB] ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܪܕܦܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܦܠܫܬܝܐ̈ : ܘܒܙܘ
P:Sam [AB] ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܗܘܘ ܒܬܪ ܕܘܝܕ .
P:Sam [AB] ܐܘܪܫܠܡ : ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ : ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ
P:Sam [AB] ܒܐܘܪܚܬܗ̈ : ܘܐܨܛܠܝܘ ܒܬܪ ܢܟܠܐ : ܘܢܣܒܘ