simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܡܠܟܐ . ܘܐܕܪܟܘܗܝ ܠܡܠܟܐ ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܝܪܝܚܘ . ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܒܬܪ : ܘܐܙܠܘ ܒܐܘܪܚܐ ܕܦܩܥܬܐ . ܘܪܕܦܘ ܚܝܠܐ ܕܟܠܕܝܐ̈
P:Kings [AB] ܐܕܘܢܝܐ . ܘܨܕܘܩ ܟܗܢܐ : ܘܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ : ܘܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܒܬܪ ܥܡ ܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ : ܘܥܡ ܐܒܝܬܪ ܟܗܢܐ . ܘܡܥܕܪܝܢ
P:Kings [AB] ܐܠܝܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܐܙܠ ܐܫܘܩ ܠܐܒܝ ܘܠܐܡܝ : ܘܐܬܐ ܒܬܪܟ . ܒܬܪ : ܘܫܕܐ ܡܥܦܪܗ ܥܠܘܗܝ . ܘܫܒܩܗ̇ ܠܦܕܢܐ ܕܬܘܪܐ̈ : ܘܐܙܠ
P:Kings [AB] ܐܚܒ ܐܒܘܗܝ : ܘܡܪܝܐ ܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ . ܐܠܐ ܕܡܗ ܒܬܪ . ܡܛܠ ܕܕܟܝܪ ܐܢܐ ܟܕ ܪܟܝܒܝܢ ܗܘܝܢ ܐܢܐ ܘܐܢܬ : ܘܕܒܪܝܢ
P:Kings [AB] ܗܝܕܝܢ : ܟܢܫ ܒܪ ܗܕܕ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ ܟܠܗ̇ ܡܫܪܝܬܗ : ܘܣܠܩ ܒܬܪ ܠܐ ܐܘܣܦܘ ܓܝܣܐ̈ ܕܐܕܘܡ ܠܡܐܬܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܕܡܝܬ ܝܗܘܐܫ ܒܪ ܝܗܘܐܚܙ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܒܬܪ ܒܪܗ ܒܬܪܗ . ܘܚܝܐ ܐܡܘܨܝܐ ܒܪ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܡܢ
P:Kings [AB] ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ : ܥܪܩܘ ܬܪܝܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܫܡܥܝ : ܠܘܬ ܐܟܝܫ ܒܪ ܒܬܪ ܥܒܕܟ . ܘܝܬܒ ܫܡܥܝ ܒܐܘܪܫܠܡ : ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܕܫܟܒ ܡܠܟܐ ܥܡ ܐܒܗܘܗܝ̈ . ܒܫܢܬ ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܠܐܡܘܨܝܐ ܒܪ ܒܬܪ ܐܡܘܨܝܐ ܐܒܘܗܝ . ܘܗܘ ܒܢܐ ܠܐܝܠܬ : ܘܐܘܬܒܗ̇ ܠܝܗܘܕܐ : ܡܢ
P:Kings [AB] ܝܘܡܐ ܢܣܒ ܚܙܐܝܠ ܚܡܝܠܬܐ ܘܨܒܥܗ̇ ܒܡܝܐ̈ : ܘܦܪܣ ܥܠ ܒܬܪ ܐܡܪ ܠܟ ܐܠܝܫܥ : ܐܡܪ ܠܗ : ܗܟܢܐ : ܐܡܪ ܠܝ ܕܡܚܐ ܬܐܚܐ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܕܘܝܕ ܐܒܘܗܝ . ܗܝܕܝܢ ܒܢܐ ܫܠܝܡܘܢ ܥܠܬܐ ܠܟܡܘܫ ܒܬܪ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ . ܘܥܒܕ ܫܠܝܡܘܢ ܕܒܝܫ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܠܐ ܫܡܠܝ
P:Kings [AB] ܡܪܝܐ : ܘܠܡܛܪ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܘܣܗܕܘܬܗ̈ ܘܩܝܡܘܗܝ̈ : ܒܟܠܗ ܒܬܪ . ܘܩܡ ܡܠܟܐ ܥܠ ܥܡܘܕܐ : ܘܐܩܝܡ ܩܝܡܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܠܡܗܠܟܘ
P:Kings [AB] ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܕܒܢܐ ܫܠܝܡܘܢ ܬܪܝܢ ܒܬܝܢ̈ : ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܒܬܪ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܝܬܝ ܡܪܝܐ ܥܠܝܗܘܢ ܒܝܫܬܐ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Kings [AB] ܕܐܟܠܘ ܠܚܡܐ : ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܝܘ ܡܝܐ̈ : ܐܪܡܝܘ ܠܗ ܥܠ ܚܡܪܐ ܒܬܪ ܡܝܐ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܬܥܘܠ ܫܠܕܟ ܠܩܒܪܐ ܕܐܒܗܝܟ̈ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܒܥܫܐ ܘܒܬܪ ܒܝܬܗ . ܘܐܥܒܕܝܘܗܝ ܠܒܝܬܗ ܐܝܟ ܒܝܬܗ ܒܬܪ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܢܪܓܙܘܢܢܝ ܒܥܒܕ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ . ܗܐ ܡܒܥܪ ܐܢܐ
P:Kings [AB] ܐܠܝܐ : ܘܫܡܫܗ .   ܘܒܪ ܗܕܕ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ . ܟܢܫ ܟܠܗ ܚܝܠܗ : ܒܬܪ ܕܬܘܪܐ̈ ܒܫܠ ܒܣܪܐ . ܘܝܗܒ ܠܥܡܐ ܘܐܟܠܘ . ܘܩܡ ܐܙܠ
P:Kings [AB] ܝܘܡܐ : ܘܐܬܐ ܐܠܝܫܥ : ܘܥܒܪ ܠܫܝܠܘ . ܘܬܡܢ ܐܝܬ ܗܘܬ ܐܢܬܬܐ ܒܬܪ ܚܘܒܬܟܝ . ܘܐܢܬܝ ܘܒܢܝܟܝ̈ ܚܝܝ ܡܢ ܡܕܡ ܕܝܬܪ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Kings [AB] ܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܗܦܟܬ ܘܐܬܬ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ . ܘܐܙܠܬ ܒܬܪ ܒܝܬܗ̇ . ܘܥܡܪܬ ܒܐܪܥܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ ܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܟܕ ܝܠܕܬ : ܝܠܕܬ ܐܦ ܗܕܐ ܐܢܬܬܐ . ܘܚܢܢ ܚܢܢ ܒܬܪ ܐܢܬܬܐ ܥܡܪܢ̈ ܗܘܝܢ ܒܒܝܬܐ ܚܕ : ܘܝܠܕܬ ܥܡܗ̇ ܒܒܝܬܐ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܐܠܗܝܗܝܢ̈ . ܒܗܝܢ ܐܬܕܒܩ ܫܠܝܡܘܢ ܘܐܚܕ ܘܪܚܡ . ܘܗܘܝ̈ ܠܗ ܒܬܪ ܒܗܘܢ : ܘܗܢܘܢ ܠܐ ܢܬܚܠܛܘܢ ܒܟܘܢ : ܕܠܡܐ ܢܣܛܝܢ̈ ܠܒܟܘܢ
P:Kings [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܟܪܡܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢܒܘܬ ܐܝܙܪܥܠܝܐ ܒܬܪ ܠܒܝܬܗ : ܟܕ ܟܪܝܐ ܠܗ ܘܙܥܝܦ . ܘܥܠ ܠܫܡܪܝܢ .   ܘܗܘܐ ܡܢ